Јавна набавка мале вредности – гасно уље екстра лако

Јавна набавка мале вредности – гасно уље екстра лако Позив за подношење понуда Конкурсна документација О Д Л У К A о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара гасно уље екстра лако евро ЕЛ 1.1.1 Одлука о Read More …

Позив за подношење понуда 1.1.2

. Назив наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево Адреса наручиоца: Топлице Милана бр 2., 36000, Краљево Интернет страница наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com Врста наручиоца: Просвета 5.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника: музички инструменти и то: партија 1. пианино-37311000 партија Read More …

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

На основу члана 55. став 1. тачка 2.,  члана 56. члана 57. става 1. и члана 58. става 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. РС 124/12,14/15 и i 68/15) и  Решења о образовању комисије за јавну набавку Read More …