КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/15

Набавка добараделови и прибор за музичке инструменте

 

 

Јавна набавка број

ЈН МВ 3/15

Рок предаје понуда

20.03.2015. у 9:00 часова;

 

Јавно отварање понуда, одржаће се:

20.03.2015.у  9:30 часова;

 

Укупан број страна конкурсне документације

27

 

Краљево, март 2015. године

 

 

 

САДРЖАЈ

            На основу чл. 39. и  чл. 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12 и 14/15), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ( дел. бр. 194/1 од 06.03. 2015.год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности ( бр. 195/1 од 06.03. 2015.год. ) припремљена је:

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добра:

делови и прибор за музичке инструменте 3/15 –

 

Конкурсна документација садржи:

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 5. УСЛОВУ ПРОПИСАНИ ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ  МОРА  ДА ИСПУНИ
 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 7. МОДЕЛИ УГОВОРА
 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

ОДЕЉАК I

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

 

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“  36 000 Краљево, Топлице Милана 2, интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

 

Предмет јавне набавке: делови и прибор за музичке инструменте

 

Поступак: јавна набавка мале вредности

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 37320000 делови и прибор за музичке инструменте

Лице за контакт: Славица Павловић, sekretar.mokranjac@gmail.com

 

 

ОДЕЉАК II

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Предмет јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке бр. 3/15 су добара – делови и прибор за музичке инструменте

 

 1. Шифре из општег речника набавке:

37320000 делови и прибор за музичке инструменте

 1. Јавна набавка није обикована по партијама.

 

 

 

ОДЕЉАК III

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА (СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара- делови и прибор за музичке инструменте 3/15 за потребе МШ“Стеван Мокрањац“Краљево

Klarinet

-trske Vandoren 3(kutija) – 2 kom

– trske Vandoreni  3,5(kutija) – 2kom

-trske Vandoren  za  sopran klarinet  3 (kutija) – 2 kom

-troslojne kozice za klarinet (komplet) za Bufet crampon RC- 2 kom

Saksofon

-trske za alt saks Vandoren 2 (kutija)  – 2 kom

– trske za alt saks Vandoren 3 (kutija) –  2 kom

-tenor saks3(kutija) – 1 kom

-bariton saks 3 (kutija) – 1 kom

Truba

-denfer sordina Harmoni  – 1 kom

-pasta za čišćenje(Unipol) – za spoljno ciscenje – 1 kom

-dirigentska palica – 3 kom

Gudači

-komplet žica  za violinu  Dominant – 7 kom

-komplet žica  za violinu  Eva Pirazzi – 3 kom

-komplet žica  za violu Spirocore 23 medium – 4 kom

-komplet žica  za kontrabas  – 3/4 Alice – 4 kom

-komplet žica za violončelo – 4/4 Gewa steal – 2 kom

-komplet žica za gitaru – za klasicnu gitaru najlonske zice – D’Addario EJ45, EJ44 – 4 kom

– kalafonijumi za violinu Hill – 10 kom

Ostalo

-metalofon da nije kineska igracka – 6 kom

-blok flaute – uzdužna, Yamaha uzdužna YFR-23 – 7 kom

– ključ za štimovanje klavira – 1 kom

 

ОДЕЉАК IV

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

 1. Начина на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 36 000 Краљево, Топлице Милана 2, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара делови и прибор за музичке инструменте 3/15 – НЕ ОТВАРАТИ“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.03.2015. године до 9,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријем понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи све обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији које понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

Понуда мора да садржи:

– Доказе о испуњености обавезних услова бр. 1.и 1a- уколико се понуда подноси са подизвођачем

– Образац понуде са спецификацијом добара бр.2

– Модел уговора бр.3

– Образац структуре цене са упутством како да се попуни бр.4

– Образац изјаве о независној понуди бр.6

– Образац изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине о независној понуди бр.7

 Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и оверава печатом.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не одштете листови или печат.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди,

Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу) наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81 Закона.

 1. Партије

Понуда није обликована по партијама.

 1. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

 1. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља:

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 36 000 Краљево, Топлице Милана 2, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добара делови и прибор за музичке инструменте 3/15 – НЕ ОТВАРАТИ“ или „Допуна понуде за јавну набавку добара – делови и прибор за музичке инструменте 3/15– НЕ ОТВАРАТИ“ или

Опозив понуде за јавну набавку добара – делови и прибор за музичке инструменте 3/15  – НЕ ОТВАРАТИ“ или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – делови и прибор за музичке инструменте 3/15 – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 1. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова

 1. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

– понуђачу који ће издати рачун,

– рачуну на који ће бити извршено плаћање,

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора..

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавно набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 1. Начин, рок и услови плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место извршења

набавке и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:

9.1. Захтев у погледу начина, рока и услови плаћања и рока испоруке :

Начин плаћања је:

– Рок плаћања је до 20 дана од дана пријема рачуна о извршеној испоруци добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

– Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање.

-Рок за испоруку добара је до 21 дана од потписивања уговора.

9.2. Захтев у погледу места испоруке:

Добра се испоручују на адресу школе Топлице Милана 2, 36000 Краљево.

9.3. Захтев у погледу грантног рока:

Гарaнтни рок за добра не може бити краћи од гарантног рока произвођача.

9.4. Захтев у погледу рока важење понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 1. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, у складу са чланом 19. Закона, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

 1. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при

запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној

набавци.

-Пореска управа Министарства финансија епублике Србије,Саве Машковића 3-5,Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

-Подаци о заштити животне средине:се могу добити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Р.Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merzs.gov.rs и у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs

-Подаци о заштити при запошљавању и условима рада:могу се добити у Министарству рада, запошљавања,борачке и социјалне политике Р.Србије, Немањина 22-26, Београд,интернет адреса:www.mrzsp.gov.rs

 1. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на

располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом  20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15).

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2 или мејл sekretar.mokranjac@gmail.com, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – делови и прибор за музичке инструменте, број 3/15“.

 1. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код

понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односнода омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на

списку негативних референци

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих

се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент

критеријума

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 1. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуде са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.

 1. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и атеријалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације)

 1. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

 1. Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. Закона о јавним набавкама и између осталог мора садржати потврду о уплати таксе и то у износу од 40.000 динара;

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара, број рачуна:840-30678845-06, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које је подноси захтев за заштиту права,сврха, такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник буџет РС.

 1. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од

осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључитиуговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

 

 

ОДЕЉАК V

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку има понуђач, који испуњава обавезне услове за учешће у поступку набавке дефинисане чл. 75.Закона и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.ст.1. тач. 1) Закона),
 2. Да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланн организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75.ст.1. тач. 2) Закона),
 3. Да му није изречена мера забрана обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда(чл. 75.ст.1. тач. 3)Закона),
 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75.ст.1. тач. 4) Закона),
 5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2 Закона)

1. 2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1. 3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 • Услов из чл. 75.став1.тач.1) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда,

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод  из одговарајућег регистра.

2) Услов из чл. 75.став1.тач.2) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дел против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП- а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе подизвођача.

3) Услов из чл. 75.став1.тач.3) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; ПРЕДУЗЕТНИЦИ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе подизвођача.

4) Услов из чл. 75.став1.тач.4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе подизвођача.

5) Услов из чл. 75.став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат у поглавњу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

НАПОМЕНА:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач може да доказује и достављањем писаних изјава (на обрасцима датим у конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, и то:

 • Понуђач и носилац посла-овлашћени члан групе понуђача испуњеност услова из члана 75. Закона доказују:
 1. Изјавом понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности;
 2. Изјавом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа и
 3. Изјава у вези коришћења патената и права интелектуалне својине.
 • Подизвођач испуњеност услова из члана 75. Закона доказују:
 1. Изјавом подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности и
 2. Изјавом подизвођача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа.
 • Члан групе понуђача испуњеност услова из члана 75. Закона доказују:
 1. Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних услова за

учешће у поступку јавне набавке мале вредности и

 1. Изјавом члана групе понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа.

Наручилац може, пре доношења Одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је понуда, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена ка најповољнија, да достави на увид доказе (оригинале или оверене копије) прописане Законом о јавним набавкама, за доказивање испуњености обавезних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступи на интернет страницама надлежних органа.

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања, у писаној форми обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин, са назнаком „Поступак јавне набавке мале вредности услуга број 3/15 – делови и прибор за музичке инструменте .“

Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

Образац бр.1.

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 14/15) , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

 

Понуђач:  _________________________________________________ у поступку јавне набавке  добра – делови и прибор за музичке инструменте, ЈН.бр. Д-3/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

 • Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 • Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

 

Место:_____________                                                                                           Понуђач:

Датум:_____________                                           м.п.                        _____________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

                                                                                         

 

Образац бр.1.а

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке – добра – делови и прибор за музичке инструменте,  ЈН. бр. 3/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Место:_____________                                                                                          Подизвођач:

Датум:_____________                                      м.п.                             _____________________

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

ОДЕЉАК VI                                                   Образац бр.2

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 3/15

делови и прибор за музичке инструменте, бр. понуде                   :

1. Општи подаци о понуђачу (попуњава понуђач)
Понуда бр.
Назив понуђача:
Адреса понуђача (Улица,број и град):

 Матични број понуђача:

 Порески идентификациони број понуђача:

 Име и презиме особе за контакт:

 e-mail:

Телефон:

Факс:

 Број рачуна понуђача и назив банке

 Лице овлашћено за потписивање уговора:

 Начин подношења понуде:

1)      самостално

2)      заједничка понуда

3)      са подизвођачем

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

2.Назив учесника заједничке понуде:

 Адреса учесника заједничке понуде(улица, број, град):

 Матични број учесника заједничке понуде:

Порески идентификациони број учесника

заједничке понуде:

Име и презиме особе за контакт:

e-mail:

Телефон,факс:

Број рачуна учесник у заједничкој понуди и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

Напомена: Табелу: Подаци о учеснику у заједничкој понуди

попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, тако да се иста копира у довољном броју примерака , попуни и достави за сваког учесника заједничке понуде

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

                                                                                                

3. Подаци о подизвођачу(попуњава понуђач):  
Назив учесника заједничке понуде:

 Адреса подизвођача (улица,број,град):

 Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача:

Име и презиме особе за контакт:

e-mail:

Телефон,факс:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (НАЈВИШЕ 50%):

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена: Табелу: Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, тако да се иста  копира у довољном броју примерака , попуни и достави за сваког подизвођача

 

 

                                                                                     

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

4.ОПИС ДОБРА Неопходнe количине

 

 Јединична  цена без ПДВ-а

 Износ  ПДВ-аЈединична цена  са

ПДВ-ом

 Укупна цена без ПДВ-а по јединици Klarinet

   -trske Vandoren 3(kutija)

 

2          – trske Vandoreni  3,5(kutija)2     -trske Vandoren  za  sopran klarinet  3 (kutija )2     -troslojne kozice za klarinet (komplet) za Bufet crampon RC2     Saksofon

   -trske za alt saks Vandoren 2 (kutija)

2     – trske za alt saks Vandoren 3 (kutijа)2     -tenor saks3 (kutija)1      1     -bariton saks 3

( kutija )

  

 

      Truba   -denfer sordina Harmoni  -1    pasta za čišćenje(Unipol) – za spoljno ciscenje1    -dirigentska palica3    Gudači

 komplet žica  za violinu  Dominant7    komplet žica  za violinu  Eva Pirazzi3        komplet žica  za kontrabas  – 3/4 Alice4     komplet žica za violončelo – 4/4 Gewa steal2    komplet žica za gitaru – za klasicnu gitaru najlonske zice – D’Addario EJ45, EJ444

    kalafonijumi za violinu Hill10    metalofon da nije kineska igracka

6

    blok flaute – uzdužna, Yamaha uzdužna YFR-237    Ključ za štimovanje klavira1    УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА БЕЗ ПДВ-А за све делове и прибор за инструменте 

  

 

 

 пдв :

  УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА И ПДВ-ом за све делове и прибор за инструменте:

Рок плаћања Важност понуде

(Минимални период важности понуде је 40 дана од дана отварања понуда)

  Рок испоруке

Напомена:- уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                  Понуђач:

_____________________                       М. П                                _____________________

печат име и функција, потпис

 

 

Образац бр.3

VII ОДЕЉАК

МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2 ,

коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

 1.         , са седиштем у                                                      ,

 

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје делова и прибора за музичке инструменте.

Члан 2.

-да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12 и 14/15) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, а на основу позива за набавку добара- делови и прибор за музичке инструменте  спровео поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 3/15;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2015. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2015.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2015. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара делови и прибор за музичке инструменте  из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

 

Члан 3.

         Купац купује, а Продавац прихвата обавезу да, као најповољнији понуђач изабран после спроведеног поступка јавне набавке добара бр. 3/15 – делови и прибор за музичке инструменте, у складу са Законом о јавним набавкама, испоручи предметно добро.

Продавац продаје, а купац купује, делове и прибор за музичке инструменте  са карактеристикама и у свему према понуди бр.                                , од                        ,            .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено по испостављеној фактури, у року до 20 дана од дана пријема рачуна, дана испоруке робе и квалитативног и квантитативног пријема робе, који мора бити оверен од стране одговорног лица Наручиоца.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 21 дана) дана од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача..

Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

            Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

 

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                                       ЗА КУПЦА:

 

__________________________                                             –––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                                  Биљана Мирјанић

 

 

 

 

Образац бр.4

VIII ОДЕЉАК

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

Назив добара

 

1

К

О

м.

 

2

Јединична цена без Пдв-а.

3

Јединична цена са Пдв-ом.

4

Укупна цена  без ПДВ-а

5 (2х3)

 

Укупна цена са ПДВ-ом

6  (2х4)

trske Vandoren 3(kutija) 2

 

   
 trske Vandoreni  3,5(kutija ) 2    
trske Vandoren  za  sopran klarinet  3 (kutija ) 2    
troslojne kozice za klarinet (komplet) za Bufet crampon RC 2    
trske za alt saks Vandoren 2 (kutija ) 2    
 trske za alt saks Vandoren 3 (kutija ) 2    
tenor saks3(kutija ) 1    
denfer sordina Harmoni 1    
pasta za čišćenje(Unipol) – za spoljno čiscenje 1

 

 

dirigentska palica 3

 

komplet žica  za violinu  Dominant 7
komplet žica  za violinu  Eva Pirazzi 3
komplet žica  za violu Spirocore 23 medium – 4
komplet žica  za kontrabas  – 3/4 Alice 4
-komplet žica za violončelo – 4/4 Gewa steal 2
komplet žica za gitaru – za klasicnu gitaru najlonske zice – D’Addario EJ45, EJ44 4
kalafonijumi za violinu Hill 10
metalofon da nije

kineska igracka

6
blok flaute – uzdužna, Yamaha uzdužna YFR-23 7
Ključ za štimovanje klavira 1
УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА БЕЗ ПДВ-А за све  делове и прибор за инструменте
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА СА ПДВ-ОМ за све делове и прибор за инструменте

Понуђач терба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене
 

У колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

У колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

У колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.) На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а;

У колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.)

На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом, као и износ ПДВ-а;

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

 

Датум                                                                                        Потпис понуђача

М. П.

_______________                                                        _________________________

 

Образац бр. 5.

IX ОДЕЉАК

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

                           ЈНМВбр. 3/15 су добара – делови и прибор за музичке инструменте

      Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ .

                           ОПИС ТРОШКОВА ИЗНОС

Прибављање захтеваних доказа

 

Поштански трошкови

 

Остали трошкови

 

Укупно:

 

Напомена: У случају потребе табелу копирати.

 Датум:                                     Печат:                              Потпис одговорног лица понуђача:

______________                                                                 _____________________

 

 

Образац бр.6

X. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

      ЈНМВбр. 3/15 су добара – делови и прибор за музичке инструменте

 

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

 


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку мале вредности добара – делови и прибор за музичке инструменте  у  поступку бр. 3/15 поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:                                            Печат:                                  Потпис одговорног лица понуђача:

_____________                                                                        ___________________________

 

 

 

 

 

Образац бр.7

 

XI ОДЕЉАК

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу за јавну набавку :

 

 

И З Ј А В У

 

 

Понуђач ______________________          _                    _           (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке делови и прибор за музичке инструменте  у  поступку бр. 3/15), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

 

Изјаву копирати у потребном броју примерака.

 

 

Датум                                                                                                                          Потпис понуђача

_____________________________           М.П                            —————————–                              

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом