ИЗМЕНЕ 2. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево

Топлице Милана 2

Дел.бр. 1512/1

12.12.2013. год.

Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  врши измену у Позиву за подношење понуда и измену Конкурсне документације

ИЗМЕНЕ 2. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5/13, ДЕЛ.БР. 1478/1 ОД 28.11.2013.

Конкурсна документацији бр.1478/1 мења се у одељку III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА ДОБАРА бришу се речи истих каракеристика иза речи одговарајући и исти гласи:  

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА ДОБАРА

Назив добра – музички инструменти са клавијатурамаКлавијатуре марке Roland RP-301 (или  одговарајући)

 

Количина добара  6 (шест) комада 
Боја- ружино дрво 
Опис добра 

Super Natural, Piano zvučni procesor, Ivory Feel-G klavijatura, Twin Piano funkcija deli klavijaturu na dva dela za sviranje u paru, ugrađen metronom za vežbanje u izabranom tempu;rekorder za snimanje sopstvenog izvođenja, niska potrošnja struje i auto off funkcija, model sa oznakom R poseduje ugrađeni ritam i instrumentalnu pratnju za tri različita modusa sviranja, kao i USB port za unos dodatnih ritmova i pratnji.

 

 

У одељку V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 15. мења ( у делу критеријум за избор најповољније понуде и иста гласи:

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

НАПОМЕНА:

 У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију понуду у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, бира понуду оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке предметног добра.

 Уколико су понуђене идентичне цене, идентични рокови испоруке, биће изабрана понуда понуђача са најдужим роком плаћања предметног добра.

 

У позиву за подношење понуда бр.1479/1  мења се  чл. 9 на следећи начин:

Чл. 9

 Оцењивање и рангирање достављених исправних понуда вршиће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

                                                                                                 Председник комисије

Наташа Ђенић

Славица Павловић

Новка Миладиновић