Јавна набавка добара 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Дел. бр:  1478/1

Датум: 28.11.2013. године

Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 5/13

музички инструменти са клавијатурама (шест клавијатура)

 

Јавна набавка број

ЈН МВ 5/13

Рок предаје понуда

18.12.2013. до 12часова

Јавно отварање понуда, одржаће се:

18.12.2013. до 12:30 часова

Укупан број страна конкурсне документације

27

 

Hовембар 2013. године

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, у даљем тексту: „Закон“), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5 – дел.бр.1462/1 od 25.11.2013. и Решења о формирању комисије за јавну набавку број 5 – дел.бр.1463/1 од 25.11.2013., припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

за јавну набавку мале вредности – музички инструменти са клавијатурама (шест клавијатура)

 

 (добра)

ЈН број 5/2013

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

 

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

 

3

III

Врста, техничке карактеристике и количина добара

 

4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

4

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

6

VI

Образац понуде

14

VII

Обрасци изјава

 

17

VIII

Модел уговора

22

IX

Tрошкови поступка

27

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1. Подаци о наручиоцу

 

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,

интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

 

Предмет јавне набавке: музички инструменти са клавијатурама

 

Поступак: јавна набавка мале вредности

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 37311100-клавири

Лице за контакт: Славица Павловић, sekretar.mokranjac@gmail.com

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке је:                                    добра, клавијатуре, 6 (шест) комада

Број предмета јавне набавке:                             5

Назив из општег речника набавке:                     музички инструменти са клавијатурама

Ознака из општег речника кабавке:                   37311100

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА ДОБАРА

 

Назив добра – музички инструменти са клавијатурама

Клавијатуре марке Roland RP-301 (или  одговарајући истих карактеристика)

 

Количина добара  6 (шест) комада

 

Боја- ружино дрво

 

Опис добра

 

Super Natural, Piano zvučni procesor, Ivory Feel-G klavijatura, Twin Piano funkcija deli klavijaturu na dva dela za sviranje u paru, ugrađen metronom za vežbanje u izabranom tempu;rekorder za snimanje sopstvenog izvođenja, niska potrošnja struje i auto off funkcija, model sa oznakom R poseduje ugrađeni ritam i instrumentalnu pratnju za tri različita modusa sviranja, kao i USB port za unos dodatnih ritmova i pratnji.

 

 

 

Напомена: понуда се може односити на истоврсна добра, истог квалитета и карактеристика, друге робне марке.

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНA 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. 1.    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.        Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)    Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)    Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)    Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4)    Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5)    Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.        Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.        Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 1. 2.   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве,којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 

2. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА, ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, лице за контакт и број контакт телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Краљево, Топлице Милана 2 с назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: добра,ЈН број 5/2013. НЕ ОТВАРАТИ”.Непосредна предаја понуда врши се радним даном (понедељак – петак) у времену од 9.00 до 12.00 сати.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10. децембра 2013. до 12.00 сати.

Неблаговременом понудом сматраће се понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде се, по окончању поступка отварања понуда, враћају неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда обавиће се 10.12.2013. у 12.30 часова.

 

3.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

 

Понуђачи достављају понуде у складу с конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца:

3.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

3.2. ОБРАЗАЦ Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности за понуђача (попуњен, потписан и оверен печатом) – Прилог 1

 

3.2. ОБРАЗАЦ Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона уу поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача (попуњен, потписан и оверен печатом) – Прилог 1а

 

3.3. ОБРАЗАЦ Изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – Прилог 2

 

3.4. Понуђачи су дужни да приложе ИЗЈАВУ у којој изричито наводе да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштиту животне средине  (потписану и оверену печатом) – Прилог 3

 

3.5. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и оверен печатом)

 

3.6. СПОРАЗУМ о заједничком извршењу јавне набавке (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 

5. ИЗРАДА ПОНУДЕ

 

Понуде морају бити у целости израђене у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Понуђач је у обавези да, уз наведено, достави и каталог понуђеног добра с техничким спецификацијама и карактеристикама.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који су њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а исте потписује овлашћено лице и оверава печатом.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају бити оверене печатом и потписом одговорног лица.

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 

6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путемелектронске поште на e-mailНаручиоцатражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 5/2013.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

 

Група понуђача дужна је да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана,од дана пријема рачуна – отпремнице, који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

10.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за добра која су предмет јавне набавке не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара.

 

10.3.Захтев у погледу рока испоруке добара

 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од дана закључења уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца: Краљево, Топлице Милана 2.

 

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке са испоруком и свим зависним трошковима. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да, у моменту потписивања уговора, достави Наручиоцу бланко сопствену меницу за квалитетно извршење јавне набавке, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а узисту морабити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, ОП обрасца, као и захтева за регистрацију менице овереног од стране поословне банке.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани понуђач не изврши уговорне обавезе на начин прдвиђен уговором.

Меница ће, на писани захтев, бити враћена добављачу након истека рока од 30 дана од извршења уговорених обавеза, без примедби Наручиоца.

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена са ПДВ-ом.

НАПОМЕНА:

 У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију понуду у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, бира понуду оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке предметног добра.

 Уколико су понуђене идентичне цене, идентични рокови испоруке, биће изабрана понуда понуђача са најдужим роком плаћања предметног добра.

 

 

16. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ОЦЕНЕ ПОНУДА

 

Оквирни рок за избор најповољније понуде и доношење одлуке о додели уговора је осам дана од дана отварања понуда.

 

17. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци с понуђачем којем је додељен уговор, у року од осам дана да дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

 

У складу са чланом 112. ст. 2. тач .5. Закона, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, о чему ће благовремено обавестити Понуђача и позвати га да приступи закључивању уговора.

 

У случају одустајања или неодазивања позиву  на закључење уговора Наручилац има право да закључи уговор са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

 

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

 

 1. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. ст. 1. Закона
 2. Наручилац може да обустави поступак из тачке 1. из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

 

18. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

 

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива Понуђач може означити документа која садрже личне податке, које не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви, при чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о исправности понуде и оцене о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива.

Наручилац ће поверљивима третирати она документа на којима је у десном горњем углу исписана реч «ПОВЕРЉИВО», а ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, мора бити подвучен црвено и у истом реду уз десну ивицу исписана реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се поверљивима означе подаци који не одговарају захтевима поверљивости, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости, уписивањем речи «ОПОЗИВ» изнад ознаке поверљивости.

Уколико понуђач у одређеном року не опозове поверљивост Наручилац ће понуду одбити.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока за отварање понуда.

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail sekretar.mokranjac@gmail.com или препорученом пошиљком с повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса с назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда брoj _____________ од ______________

 

за јавну набавку мале вредности – добра: музичких инструмената шест клавијатура,  ЈН broj 5/2013.

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

 
Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ

 

назив добра – клавијатура (марка клавијатура )  
боја

 

 
опис  
Укупна цена за клавијатуре појединачно – цена без ПДВ-а

 

 

 

Укупна цена понуде за шест клавијатура – без ПДВ-а

 

 
Укупна цена за клавијатуре појединачно – цена са ПДВ-ом

 

 
Укупна цена понуде за шест клавијатура – цена са ПДВ-ом

 

 
Рок и начин плаћања

 

 

 
Рок важења понуде

 

 
Рок испоруке

 

 
Гарантни период

 

 
Место и начин испоруке

 

 

 

Датум                                                                           Понуђач

М. П.

_____________________                                                 ______________________

 

 

VII OБРАСЦИ ИЗЈАВА

 

Прилог 1

 

 1. 3.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке добара број 5 – шест клавијатура, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)    Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)    Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)    Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)    Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач:

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

Прилог 1а

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке добара – шест клавијатура, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)    Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)    Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)    Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)    Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач:

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

 

 

 

 

 

Прилог 2

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. и 61. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као овлашћено лице Понуђача ___________________________________

 

дајем следећу:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Изјављујем да понуду број _______ од ___________ 2013. године, припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке мале вредности број 5: добра, шест клавијатура, објављеног дана _________ 2013. године на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца www.mokranjac-kraljevo.com подносимо независно, без договора с другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

     

 

 

 

 

Прилог 3

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, а у предмету јавне набавке број 5: добра – шест клавијатура, број _______ од __________2013. године,

 

Понуђач

 

___________________________________________________________________

(пун назив, адреса и матични број Понуђача)

 

 

 

Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећох прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

 

 

 

 

 

 

У ________________, дана _____________

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица Понуђача

 

_____________________________

 

М.П.

 

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ШЕСТ КЛАВИЈАТУРА

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

 

 Музичка школа «СТЕВАН МОКРАЊАЦ» са седиштем у Краљеву, Топлице Милана 2, ПИБ 100264575, Матични број: 07101163, телефон – телефакс: 036/321-872, кога заступа директор Биљана Мирјанић, професор (у даљем тексту: «Наручилац»)

 

и

 

…………………………………………………………………. са седиштем у …………………………, улица …………………………………………………….., ПИБ:…………………….. Матични број: …………………………, Број рачуна: ………………………………………………. Назив банке: ………………………………………………………………,Телефон:…………………Телефакс:…….кога заступа ………………………………………………………… (удаљем тексту: «Добављач»),

 

 

ОСНОВ УГОВОРА:

 

Јавна набавка број 5

 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________.

 

Понуда изабраног понуђача број. _____________ од _________________.

 

 

Уговорне стране сагласно констатују:

 

– да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке мале вредности и извршио прикупљање понуда за јавну набавку добра «шест клавијатура»

– да је Добављач у својству Понуђача доставио понуду број ____________, која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________2013. године, а која чини саставни део уговора

– да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ______ од _______________, изабрао понуду Добављача као најповољнију, као и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.

 

Члан 1.

Предмет овог уговора је добро – клавијатуре, шест комада.

 

Члан 2.

Добављач се обавезује да добро из члана 1. овог уговора испоручи Наручиоцу у року од ______ дана од дана закључења уговора на адресу: Краљево, Топлице Милана 2.

 

Члан 3.

Ако добављач не испоручи добро у року из члана 2. Уговора, Наручилац ће му оставити накнадни рок од осам дана за испуњење уговорене обавезе.

Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако из држања Добављача произилази да неће извршити своју обавезу ни у накнадном року.

У случају из става 2. овог члана Наручилац може да активира меницу за добро извршење посла.

 

Члан 4.

Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању и испоручена на адресу Наручиоца, наведену у члану 2. Уговора.

Добра која се испоручују морају имати декларацију и гаранцију произвођача, која мора бити оверена печатом Добављача са уписаним датумом испоруке.

Добављач се обавезује да ће, по извршеној испоруци уговорене врсте и количине добара, испоставити Наручиоцу рачун и отпремницу, на основу стварно испоручене количине и врсте добара, по јединичној цени из понуде Понуђача број _________ од _______________.

 

Члан 5.

Квалитет добара која су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати:

– добрима која су понуђена и наведена у техничкој спецификацији (опис предмета набавке) која је саставни део конкурсне документације

– важећом домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра

– декларацији о производу.

Наручилац је дужан да примљено добро прегледа на уобичајени начин, а евентуалне примедбе поднесе Добављачу путем рекламације, ако квалитет добара није у складу са захтевима Наручиоца из претходног става, у року од осам дана од дана пријема добара.

Наручилац може, у зависности од конкретног случаја, да поднесе и рекламацију која није наведена у ставу 1. овог члана.

 

Члан 6.

Рекламација из члана 5. Уговора доставља се у писменој форми препорученом поштом Добављачу, уз навођење примедби за испоручена добра и предлога за отклањање недостатака.

Ако је рекламација основана, Добављач је дужан, да у року од 48 сати од момента пријема рекламације, у свему поступи по истој.

Ако Добављач није у могућности да поступи по примедбама из става 2. Наручилац ће вратити добро Добављачу и умањити исплату по рачуну који је дат за испоруку тог добра.

Наручилац има право да захтева накнаду евентуалне штете.

У случају из става 3. овог члана Наручилац има право да активира меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла.

 

 

Члан 7.

Добављач одговара за скривене недостатке испоручених добара у року наведеном у гарантном листу произвођача, рачунајући од дана испоруке добара, о чему Наручилац подноси рекламацију на начин дефинисан у члану 5. и 6. овог уговора.

 

Члан 8.

Наручилац има право да се позове на неки недостатак и у случају када не изврши своју обавеу да добра прегледа без одлагања, или обавезу да у року од осам дана обавести Добављача о недостацима, ако је тај податак био познат Добављачу или му је могао бити познат.

 

Члан 9.

После поднете три рекламације Наручилац може да раскине уговор и активира меницу за добро извршење посла.

 

Члан 10.

Наручилац има право да тражи од добављача накнаду штете коју трпи на другим стварима, а која је последица недостатака на испорученим добрима, подношењем тужбе код надлежног суда.

 

Члан 11.

Уговорне стране сагласне су да укупна вредност добара из члана 1. овог уговора износи __________________ динара без ПДВ-а (словима: _________________________________________________), односно ________________ динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________________________________), у свему према усвојеној понуди Добављача број ________ од _____________ 2013. године.

Уговорена цена подразумева и све трошкове у вези са испоруком добара, који могу настати из разлога које Добављач није предвидео, а односе се на испуњење уговорене обавезе.

Рок за плаћање износи ________ дана од момента пријема рачуна и отпремнице, потписане од стране Наручиоца, уплатом на текући рачун Добављача број ___________________ код _____________________________.

Добављач је дужан да рачун достави Наручиоцу на адресу: Краљево, Милана Топлице 2.

Исплата по рачуну врши се само ако Наручилац нема рекламацију на примљена добра.

У случају да Наручилац поднесе рекламацију на примљена добра, рок за плаћање почиње да тече од дана кад се рекламација отклони у складу са овим уговором.

Рекламација се сматра отклоњеном кад је Наручилац у свом записнику констатовао да је поступљено по рекламацији и о томе писмено обавести Добављача.

 

 

Члан 12.

Добављач је дужан да, у моменту закључења овог уговора, достави Наручиоцу, као финансијско обезбеђење за добро извршење посла, једну бланко соло меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на прави позив, односно без права приговора за добро извршење уговора, у висини од 10% од уговорене вредности јавне набавке без ПДВ-а, што износи укупно ___________ динара, са следећим документима:

 

– прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарјуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење)

– фотокопију картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава – Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача без ограничења за исто

– фотокопију ОД обрасца (с навођењем лица овлашћених за заступање)

– фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у регистру Народне банке Србије.

 

Рок важења менице је 30 дана од дана последње испоруке.

 

Члан 13.

Наручилац може у току извршења овог уговора да врши контролу да ли су испоручена добра у складу с техничком спецификацијом из усвојене понуде Добављача.

О извршеној конроли води се записник под називом «Записник о контроли вршења испоруке добара по предмету јавне набавке број 5 од _________2013. године.

Ако Наручилац у току контроле буде имао примедбе, исте ће се унети у записник, а на основу примедби из записника може се саставити текст рекламације Добављачу.

Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача (ако наступа са подизвођачем), ради утврђивања испуњености услова и извршења уговора.

 

Члан 14.

Овај уговор закључује се на одређено време, тј. на период реализације испоруке набављених добара.

Под даном закључења уговора подразумева се дан када обе уговорне стране потпишу и овере овај уговор.

 

Члан 15.

Овај уговор може да се раскине сагласном вољом уговорних страна, али и неиспуњењем или неизвршавањем уговорених обавеза једне од уговорних страна, као и из других разлога који су у уговору наведени.

Отказни рок од 30 дана тече од дана кад једна уговорна страна достави другој писмено обавештење о раскиду уговора.

 

Члан 16.

На све односе уговорних страна које могу да настану у извршавању права и обавеза из уговора, које уговором нису регулисане, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа.

Евентуалне спорове уговорне ће стране решавати договором, а у случају немогућности споразумног решења надлежан је Привредни суд у Краљеву.

 

Члан 17.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка задржава Добављач, а 4 (четири) Наручилац.

.  .  .

 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ                                                                         НАРУЧИЛАЦ

 

 

_______________________                                                        ––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX OБРАЗАЦ ТРОШКОВА

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12) и чл. 6. ст. 1. тачка 9.) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13), достављамо

 

 трошкова припреме понуде

 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

 

Р.

бр

Назив трошка Износ у динарима
 1. 1.     
   
 1. 2.     
   
 1. 3.     
   
 1. 4.     
   
 1. 5.     
   
 1. 6.     
   

 

Место и датум:                                                                                  Понуђач:

……………………………………….                                     ……………………………………………..                                                                                                                    Печат и потпис

 

Напомена:

понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник бр. 124/12“),

 

Место и датум:                                                                                          Овлашћено лице понуђача:

_______________________                                             М.П.         _______________________