КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/14

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Дел.број: 260/1

Датум: 18.03. 2014. год.

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/14

Набавка добарамузичких инструмената

Предмет јавне набавке обликован у три партије

Назив партије

 1. 1.      контрабас- 1 комад
      2.    тимпани дупли- 1 комад
       3.   тромбон- 1 комад

 

 

 

Јавна набавка број

ЈН МВ 2/14

Рок предаје понуда

28.03.2014. до 10 часова

Јавно отварање понуда, одржаће се:

     28.03.2014. до 10:30 часова

Укупан број страна конкурсне документације

34

 

 

 

 

Краљево, март 2014. године

 

 

САДРЖАЈ

            На основу чл. 39. и  чл. 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ( дел. бр. 257/1 од 17.03. 2014.год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности ( бр. 258/1 од 17.03. 2014.год. ) припремљена је:

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добра:

–НАБАВКА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 2/14-

 

Конкурсна документација садржи:

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 5. УСЛОВУ ПРОПИСАНИ  ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ  МОРА  ДА ИСПУНИ
 6. ОБРАСЦИ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1,2,3
 7. МОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1,2,3
 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О OБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН

 

 

 

   

ОДЕЉАК I

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

 

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“  36 000 Краљево, Топлице Милана 2,

интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

 

Предмет јавне набавке: музички инструменти

 

Поступак: јавна набавка мале вредности

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 37313900-контрабас, 37316000 тимпани дупли, 37312200 тромбон.

 

Лице за контакт: Славица Павловић, sekretar.mokranjac@gmail.com

 

ОДЕЉАК II

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 2/14 су добара – музичких инструмената, јавна набавка мале вредности обликован по партијама и то:

 

2. Предмет јавне набавке обликован у три партије

Назив партије

 1. 1.      Набавка контрабаса- 1 комада
      2.    Набавка тимпани дупли- 1 комад
       3.  Набавка тромбон- 1 комад

3. Шифре из општег речника набавке:

37313900-контрабас

37316000 тимпани дупли

37312200 тромбон

 

 

 

 

ОДЕЉАК III

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 2/14 за потребе

МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 1.

 контрабас

Valencia OB400F или „одговарајући“:

 

Величина (мензура):3/4, гриф (fingerboard):француски (заобљени).

Материјал израде појединих делова:

Предња даска (топ): пуно дрво-смрека

Леђна даска и бочница(back and side): пуно дрво-јавор

Гриф(fingerboard):abonos

Чивије: месинг

Кордар (tail piece): abonos или ружино дрво

Кобилица: јавор

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 2/14  за потребе МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 2.

тимпани дупли

 

Аdams Universal Pauken Fiberglas 26“ и 29“  или „одговарајући“:

са педалом и финим штимером.

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 2/14 за потребе

МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 3.

 

тромбон

B&S 30858-L Bb/F или „одговарајући“:

-bušenje (bore) 547 “ (13,89 mm), sa kvartventilom, zlatni mesing, niklosrebrni cug, lakiran, usnik i kofer.

 

 

*Напомена наручиоца: инструменти који дају тон другачијег квалитета и својстава

од инструмената наведеног произвођача, а из горе наведених разлога, за наручиоца су

неодговарајући. Такву понуду наручилац ће одбити као неодговарајућу.

 

 

 

 

ОДЕЉАК IV

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда се припрема и доставља на српском језику, на основу члана 17. Закона о јавним

набавкама и члана 8. Правилника. У складу са чланом 18. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012), понуда се може доставити и на страном језику у делу који се односи на доказивање понуђених техничких карактеристика, квалитета и техничку документацију, и то на енглеском језику. Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

2. Начина на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 36 000 Краљево, Топлице Милана 2, са назнаком: „Понуда за набавку јавну добара МУЗИЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ бр. 2/14

__________________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се понуда подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“

У наведеном једном запечаћеном омоту пожељно је да буду упаковане ПОСЕБНЕ коверте за сваку партију и са назнаком на коју партију се односе.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.03.2014.

године до 10 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријем понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се

неблаговременом.

Понуда мора да садржи све обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији које

понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а

овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

За сваку Партију 1, 2, 3 понуда мора да садржи:

– Доказе о испуњености обавезних услова

– Доказе о испуњености додатни услова

– Образац Понуде са Спецификацијом добара

– Модел Уговора за одговарајућу партију

– Образац структуре цене са упутством како да се попуни

– Образац изјаве о независној понуди

– Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити

њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и оверава

печатом.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не одштете листови или печат.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања

понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди,

Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона) који морају бити потписани и оверени

печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу) наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81 Закона.

3. Партије

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити доставњени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку

Понуђач у овом поступку јавне набавке по партијама може дати попуст на понуђену цену.

Попуст на понуђену цену може бити исказан у номиналном износу, или се може дати у

процентуалном износу. Попуст на понуђену цену мора бити јасно и недвосмислено дефинисан, за сваку партију појединачно или за све партије за које понуђач подноси понуду.

Уколико понуђач поднесе понуду за две партије и при том наведе цену за једну и за другу

партију, може истовремено назначити да ће уколико његова понуда буде изабрана као

најповољнија за прву партију, дати попуст у одређеном проценту на цену у другој партији.

Обзиром да се ради о условном попусту не може се предвидети у Конкурсној документацији као елемент критеријума и не приказује се у оквиру понуђене цене, већ као посебан елемент понуде у делу посебне погодности.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља:

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 36 000 Краљево, Топлице Милана 2, са назнаком: „Понуда за набавку јавну добара Измена понуде за јавну набавку добара МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/14

__________________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се измена подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Допуна понуде за јавну набавку добара – МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/14

 

__________________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се допуна подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Опозив понуде за јавну набавку добара – МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/14

__________________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се опозив подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/14

___________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се измена и допуна подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“

 

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив

и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,

ради утврђивања испуњености тражених услова

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

– понуђачу који ће издати рачун,

– рачуну на који ће бити извршено плаћање,

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора..

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност

услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавно набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин, рок и услови плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место извршења

набавке и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

9.1. Захтев у погледу начина, рока и услови плаћања и рока испоруке :

Начин плаћања за партију 1,2,3 је:

– аванс 50% по испостављеној профактури.

– остатак 50% одложено плаћање, у року од 30 дана од дана пријема рачуна, дана

испоруке робе и квалитативног и квантитативног пријема робе, који мора бити оверен

од стране одговорног лица Наручиоца.

Рок за испоруку добара је маx 15 дана од потписивања уговора.

9.2. Захтев у погледу места испоруке:

Добра се испоручују на адресу школе Топлице Милана 2, 36000 Краљево.

9.3. Захтев у погледу грантног рока:

Гарaнтни рок за добра не може бити краћи од гарантног рока произвођача а најмање 24 месеци.

9.4. Захтев у погледу рока важење понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

За сваку Партију посебну у одељку VIII – Образац спецификације добара са јединичне цене се исказују у динарима без ПДВ-а са урачунатим транспортним трошковима, трошковима царине и осталим зависним трошковима набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, у складу са чланом 19. Закона, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при

запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној

набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Напомена : Позив није објављен на страном језику

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима

обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Понуђач је дужан да у понуди достави:

– писмо о намерама пословне банке да ће у корист наручиоца издати банкарску гаранцију

за повраћај износа аванса за целокупну уговорну вредност, са роком важења 30 дана

дужим од уговореног рока;

Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:

– банкарску гаранцију за повраћај износа аванса за целокупну уговорну вредност, са

роком важења 30 дана дужим од уговореног рока;

Банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на

располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом  20. Закона о

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12).

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре

истека рока за подношење понуда.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацијуобјавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,

са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – музичких инструмената, број 2/14“.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код

понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односнода омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду

одбити као неприхватљиву

16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на

списку негативних референци

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих

се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент

критеријума

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу

уговора у ситуацији када постоје две или више понуде са једнаким бројем

пондера или истом понуђеном ценом

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.

19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа (чл. 74. став 2. и 75.

став 2. Закона)

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације)

20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

21. Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. Закона о јавним набавкама и између осталог мора садржати потврду о уплати таксе и то у износу од 40.000 динара;

Такса за заштиту права се уплаћује на следећи начин:

Сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку број 2/14;

Корисник ( прималац ) Буџет Републике Србије;

• Број жиро рачуна: 840-742221843-57;

22. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од

осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључитиуговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 4) Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

 

  

ОДЕЉАК V

 

 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку има понуђач, који испуњава обавезне услове за учешће у поступку набавке дефинисане чл. 75.Закона и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.ст.1. тач. 1) Закона),
 2. Да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланн организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75.ст.1. тач. 2) Закона),
 3. Да му није изречена мера забрана обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда(чл. 75.ст.1. тач. 3)Закона),
 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75.ст.1. тач. 4) Закона),
 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Који поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине(члан 75. ст. 1. тач.5 Закона.
 6. 6.      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2 Закона)

1. 2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да за Партију 1, 2, 3,

има позитиван финансијски резултат, тј. остварену добит у претходне 3 обрачунске

године (2011, 2012. и 2013. пословна година) и да нема евидентиране дане

неликвидности у последњих 6 месеци, пре објављивања позива за достављање понуда;

1. 3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1. 4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75.став1.тач.1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда,

2) Услов из чл. 75.став1.тач.2) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дел против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП- а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75.став1.тач.3) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; ПРЕДУЗЕТНИЦИ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4) Услов из чл. 75.став1.тач.4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

5) Услов из чл. 75.став1.тач.5) Закона – Није потребан доказ за овај услов

6) Услов из чл. 75.став2 Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјав дат у поглавњу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

У складу са изабраним условом из чл. 77. ст. 2. Закона за неопходни финансијски капацитет, одговарајући доказ за Партију 1, 2, 3 је Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), који садржи сажети Биланс стања и Биланс успеха за претходне 3 пословне године, или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2011, 2012. и 2013. годину, и Потврду НБС о евидентираним данима неликвидности у последњих 6 месеци пре објављивања позива за достављање понуда

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора да садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6 );

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75.став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Додатне услове подизвођач испуњава сразмерно проценту свог учешћа у понуди;

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12) , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач:  _________________________________________________ у поступку јавне набавке  добра – музичких инструментата , за партију                      , ЈН.бр. Д-2/14, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)      Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)      Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5)      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         м.п.                     _____________________                                                       

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

                                                                                             

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке – добра – музичких инструмената, за партију                      , ЈН. бр. Д-2/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)      Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)      Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         м.п.                    _____________________                                                       

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

ОДЕЉАК VI

 

 1. О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 2/14 ЗА ПАРТИЈУ 1.

Контрабас, БРОЈ ПОНУДЕ                         :

 Општи подаци о понуђачу:

 • · Назив понуђача:_________________________________________________________
 • · Седиште и адреса понуђача:_______________________________________________
 • · Овлашћена особа (потписник уговора):______________________________________
 • · Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):_________________
 • · Телефон:_______________________________________________________________
 • · Факс:__________________________________________________________________
 • · Електронска пошта:______________________________________________________
 • · Текући рачун:___________________________________________________________
 • · Матични број:___________________________________________________________
 • · ПИБ:___________________________________________________________________
 • · Регистарски број:_________________________________________________________
 • · Шифра делатности:_______________________________________________________

Понуда се даје:

заокружити

а) самостално

б) као заједника понуда (број учесника у заједничкој понуди ________)

ДОБРА КОМ.

 

 

 

 

 МАРКА/НАЗИВ

 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

 Износ

ПДВ-аУкупна цена добара са

ПДВ-ом

 Набавка КОНТРАБАС1        

Рок плаћања:__________________________________________________;

Важност понуде: _______________________________________________________________;

(Минимални период важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке:

______________________________________________________________________________

Гарантни рок:

______________________________________________________________________________

(минимални гарантни рок који даје Произвођач од 24месеци)

Напомена:

уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом

овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки

понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију

Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                  _____________________________

печат име и функција, потпис

 

 1. О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 2/14 ЗА ПАРТИЈУ 2.

ДУПЛИ ТИМПАНИ, БРОЈ ПОНУДЕ                   :

 Општи подаци о понуђачу:

 • · Назив понуђача:_________________________________________________________
 • · Седиште и адреса понуђача:_______________________________________________
 • · Овлашћена особа (потписник уговора):______________________________________
 • · Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):_________________
 • · Телефон:_______________________________________________________________
 • · Факс:__________________________________________________________________
 • · Електронска пошта:______________________________________________________
 • · Текући рачун:___________________________________________________________
 • · Матични број:___________________________________________________________
 • · ПИБ:___________________________________________________________________
 • · Регистарски број:_________________________________________________________
 • · Шифра делатности:_______________________________________________________

Понуда се даје:

заокружити

а) самостално

б) као заједника понуда (број учесника у заједничкој понуди ________)

ДОБРА КОМ.

 

 

 

 

 МАРКА/НАЗИВ

 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

 Износ

ПДВ-а

 Укупна цена добара са

ПДВ-ом

 

 Набавка ДУПЛИ ТИМПАНИ1        

 

Рок плаћања:__________________________________________________;

Важност понуде: _______________________________________________________________;

(Минимални период важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке:

______________________________________________________________________________

Гарантни рок:

______________________________________________________________________________

(минимални гарантни рок који даје Произвођач од 24 месеци)

Напомена:

уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом

овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки

понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију

Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                  _____________________________

печат име и функција, потпис

 

 1. О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 2/14 ЗА ПАРТИЈУ 3.

ТРОМБОН, БРОЈ ПОНУДЕ                                :

 Општи подаци о понуђачу:

 • · Назив понуђача:_________________________________________________________
 • · Седиште и адреса понуђача:_______________________________________________
 • · Овлашћена особа (потписник уговора):______________________________________
 • · Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):_________________
 • · Телефон:_______________________________________________________________
 • · Факс:__________________________________________________________________
 • · Електронска пошта:______________________________________________________
 • · Текући рачун:___________________________________________________________
 • · Матични број:___________________________________________________________
 • · ПИБ:___________________________________________________________________
 • · Регистарски број:_________________________________________________________
 • · Шифра делатности:_______________________________________________________

Понуда се даје:

заокружити

а) самостално

б) као заједника понуда (број учесника у заједничкој понуди ________)

ДОБРА КОМ.

 

 

 

 

 МАРКА/НАЗИВ

 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

 Износ

ПДВ-аУкупна цена добара са

ПДВ-ом

 Набавка ТРОМБОН1        

 

Рок плаћања:__________________________________________________;

Важност понуде: _______________________________________________________________;

(Минимални период важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке:

______________________________________________________________________________

Гарантни рок:

______________________________________________________________________________

(минимални гарантни рок који даје Произвођач од 24 месеци)

Напомена:

уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом

овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки

понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију

Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _____________________________

печат име и функција, потпис

4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

У вези са јавним позивом за јавну набавку чији је предмет набавка добра „Музички инструменти 2/14“- партија __, изјављујем да наступам са Подизвођачем

 

______________________________________________________________________

(навести назив подизвођача).

 

У понуди Подизвођач __________________________________ (навести назив Подизвођача) учествује у делу јавне набавке на пословима:

______________________________________________________________________.

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач ( не може бити већи од 50 % ) је ______%.

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

 

Адреса подизвођача

 

Особа за контакт

 

       Телефон / Телефакс

 

 

Електронска адреса

 

Пословни рачун предузећа

 

Матични број предузећа

 

ПИБ

 

Место:__________________                                               Потпис овлашћеног лица

 

 

 

Датум:__________________                              M.П.                 __________________________

 

 

Напомена: у случају већег броја подизвођача и учешћа у више партија образац треба фотокопирати

 

5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

И З Ј А В А

 

Изјављујемо да наведени привредни субјекти ___________________________________ ________________________________________ наступају као група Понуђача у јавној набавци чији је предмет добра „Музички инструменти 2/14“- партија __, и да се обавезујемо да ћемо заједнички извршити уговор у предметној јавној набавци.

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

 

Адреса подизвођача

 

Особа за контакт

 

       Телефон / Телефакс

 

 

Електронска адреса

 

Пословни рачун предузећа

 

Матични број предузећа

 

ПИБ

 

 

Напомена: у случају већег броја привредних субјеката и учешћа у више партија образац треба фотокопирати

 

 

VII ОДЕЉАК

 

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 1.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2 ,

коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

2.                                                                              , са седиштем у                                                      ,

 

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичких инструментата-контрабас 1 (један) комад.

Члан 2.

-да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. ГЛ. РС бр. 29/13), а на основу позива за набавку добара-набавка музичких инструмената-контрабас 1 (један) комад (Партија 1.) спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 2/14;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2014. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2014.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2014. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичких инструмента-контрабаса 1 (један) комад (Партија број 1) из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Члан 3.

     Продавац продаје, а купац купује, контрабас (1 комад) са карактеристикама и у свему према понуди бр.                                , од                                    .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено авансно 50% по испостављеној профактури, остатак 50% одложено плаћање, у року од 30 дана од дана пријема рачуна, дана испоруке робе и квалитативног и квантитативног пријема робе, који мора бити оверен од стране одговорног лица Наручиоца.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 15 дана) дана од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача, не краћи од 2 год. Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом

Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

            Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 1 примерак.

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

 

__________________________                                             –––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                            Биљана Мирјанић

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 2.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2 ,

коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

2.                                                                                , са седиштем у                                                 ,

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичких инструментата-тимпани дупли 1 (један) комада.

Члан 2.

–да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. ГЛ. РС бр. 29/13), а на основу позива за набавку добара-набавка музичких инструмената-тимпани дупли 1 (један) комад (Партија 2.) спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 2/14;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2014. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2014.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2014. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичких инструмента-тимпани дупли 1 (један) комад (Партија број 2.) из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Члан 3.

     Продавац продаје, а купац купује, тимпани дупли (1 комад) са карактеристикама и у свему према понуди бр.                                                , од                                    .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено авансно 50% по испостављеној профактури, остатак 50% одложено плаћање, у року од 30 дана од дана пријема рачуна, дана испоруке робе и квалитативног и квантитативног пријема робе, који мора бити оверен од стране одговорног лица Наручиоца.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 15 дана) дана од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

 

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача, не краћи од 2 год. Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом

          Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

            Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 1 примерак.

 

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

 

__________________________                                             –––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                            Биљана Мирјанић

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 3.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2,

коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

2.                                                                                      , са седиштем у                                      ,

 

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичког инструмента-кларинета 1 (један) комад.

Члан 2.

-да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. ГЛ. РС бр. 29/13), а на основу позива за набавку добара-набавка музичких инструмената-тромбон 1 (један) комада (Партија 3.) спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 2/14;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од                         2014. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2014.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2014. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичких инструмента-тромбон 1 (један) комад (Партија број 3) из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Члан 3.

          Продавац продаје, а купац купује, тромбон (1 комад) са карактеристикама и у свему према понуди бр.                          , од                                                    .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено авансно 50% по испостављеној профактури, остатак 50% одложено плаћање, у року од 30 дана од дана пријема рачуна, дана испоруке робе и квалитативног и квантитативног пријема робе, који мора бити оверен од стране одговорног лица Наручиоца.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 15 дана) дана од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

 

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача, не краћи од 2 год. Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом

          Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

            Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 1 примерак.

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

__________________________                                             –––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                            Биљана Мирјанић

 

 

VIII ОДЕЉАК

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  за партију 1.

 

 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

 

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

 

 

 

Р.БР. Назив добара Марка/назив инструмента Ком.

Цена по јединици без ПДВ-а

Цена по јединици са ПДВ-ом
1. Контрабас

1   

Напомена:

 

У цену МОРАЈУ бити урачунати сви трошкови испоруке

 

Рок испоруке: …………….календарска дана.

 

Рок плаћања : ………………………………………………………….

Гарантни рок: ……………………………. месеци.

 

 

 

ПОНУЂАЧ

 

––––––––––––

                                                                                                                            М. П.

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  за партију 2.

 

 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

 

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

 

 

 

Р.БР. Назив добара Марка/назив инструмента Ком.

Цена по јединици без ПДВ-а

Цена по јединици са ПДВ-ом
1. Тимпани дупли  

1   

Напомена:

 

У цену МОРАЈУ бити урачунати сви трошкови испоруке

 

Рок испоруке: …………….календарска дана.

 

Рок плаћања : ………………………………………………………….

 

Гарантни рок: ……………………………. месеци.

 

 

 

ПОНУЂАЧ

 

––––––––––––

                                                                                                                            М. П.

 

 

  

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  за партију 3.

 

 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

 

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

 

 

Р.БР. Назив добара Марка/назив инструмента Ком.

Цена по јединици без ПДВ-а

Цена по јединици са ПДВ-ом
1. Тромбон  

1

 

 

Напомена:

 

У цену МОРАЈУ бити урачунати сви трошкови испоруке

 

Рок испоруке: …………….календарска дана.

 

Рок плаћања : ………………………………………………………….

 

Гарантни рок: ……………………………. месеци.

 

 

 

ПОНУЂАЧ

 

––––––––––––

                                                                                                                            М. П.

 

 

IX ОДЕЉАК

 

 

трошкова припреме понуде

 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

 

 

Р.

брНазив трошкаИзнос у динарима

 1. 1.       

  

 1. 2.       

  

 1. 3.       

  

 1. 4.       

  

 1. 5.       

  

 1. 6.       

  

 

 

Место и датум:                                                                                  Понуђач:

……………………………………….                                     ……………………………………………..

Печат и потпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ОДЕЉАК

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавим набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/2012)

 

Овлашћено лице понуђача _____________________________из ____________________ даје

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну

набавку добара бр. 2/14 –музички инструменати, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

У ___________, дана _________2014.год.

Давалац изјаве – овлашћено лице

____________________________

Име и презиме – читко написано

______________________________

Својеручни потпис даваоца изјаве

 

 

 

 

XI ОДЕЉАК

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу за јавну набавку :

 

 

И З Ј А В У

 

 

Понуђач ______________________          _                    _           (навести назив понуђача) у поступку јавне

 

набавке добара музички инструменти 2/14

___________________________________________________________

(уписати на коју Партију се Изјава односи), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац

права интелектуалне својине.

 

 

 

Изјаву копирати у потребном броју примерака.

 

 

Датум                                                                                                                          Потпис понуђача

_____________________________                                        ________________________________

 

М. П.

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом