КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15

 

Набавка добара-музички инструменти

Предмет јавне набавке обликован у две партије

Назив партије
Партија 1. један (1)- контрабас
      Партија 2.   две (2) хармонике

 

 

 

Јавна набавка број ЈН МВ 2/15
Рок предаје понуда 16.04.2015. до 10 часова
Јавно отварање понуда, одржаће се:      16.04.2015. до 10:30 часова
Укупан број страна конкурсне документације 30

 

Краљево, април 2015. године

 

 

САДРЖАЈ

            На основу чл. 39. и  чл. 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12 и 14/15), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ( дел. бр. 313/1 од 02.04. 2015.год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности ( бр. 315/1 од 02.04. 2015.год. ) припремљена је:

 

          

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добра:

НАБАВКА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 2/15

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке
 

 

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
 

IV

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
 

V

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI Образац понуде
VII Модел уговора
VIII Образац трошкова припреме понуде
IX Образац изјаве о независној понуди
          X Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл.75. ст.2 ЗЈН

 

 

 

 

2.

 

 

ОДЕЉАК I

 

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
 2. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, Краљево, ПИБ:  100264575, матични : 07101163, интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке су добра: музички инструменти 2/15
 2. Назив и ознака из општег речника набавке: 37313900-контрабас, 37311200 хармоника.
 3. Контакт (лице или служба) -Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Славица Павловић, тел.036/321-872.

 

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА

Предмет јавне набавке бр. 2/15 су добара – музички инструменати, за потребе МШ „Стеван Мокрањац“.

 

2.2. ОПИС ПАРТИЈА –   Јавна набавка је обликована у две партије

партија 1. контрабас, ознака из општег речника набавки 37313900-контрабас

партија 2. хармонике ознака из општег речника набавки 37311200 хармоника

 

2.3 УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу преузети на порталу Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs) и са сајта наручиоца:  www.mokranjac-кraljevo.com

2.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда је 16.04. 2015.године до 10,00 часова.

Понуда треба да буде сачињена тако  да сви листови садржани  у понуди буду повезани у целину на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете листови и печат.

Понуде се подносе препорученом поштом или лично, у затвореним ковертама са назнаком: „понуда за – ЈН бр. 2/15, музички инструменти – не отварај“, на адресу Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, 36000 Краљево. На полеђини коверте обавезно написати назив, адресу и телефон понуђача.

 

2.5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се  након истека рока за подношење понуда, 16.04.2015.године у 10,30 часова у просторијама наручиоца.  Присутни представници понуђача,пре почетка отварања, достављају пуномоћја за учешће у поступку отварања.

 

 

3.

 

ОДЕЉАК III

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 2/15 за потребе

МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 1.  Контрабас

 

Gewa double bass Germaia 10 или „одговарајући“:

*Величина ¾

*Proizvedeno u Nemačkoj u Gewa Adorf  radionici

*Dizajn i razvoj: Gewa Adorf  /double bass master Marko Ackert

*Od izabranog bosanskog javorovog drveta. Napravljen i kalibriran za najbolji zvuk, gornja ploča od smreke, zadnja ploča, stranice i vrat od javora, fingerboard od ebanovine.

*Ručno prelakiran, satenski fine površine sa lakom na bazi razređivača

*Odličan zvuk, poboljšan taknik slojem laka

* Čivije od abonosa

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 2/15  за потребе МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 2. Хармоника

 

PIGINI PRELUDIO P30  или „одговарајући“: 1 ком

Лева рука:                    Десна рука:

– 72 баса                       – 30 дирки. Опсег (сол/си)

– 4 гласа                       – 2 гласа

– 3 регистра

Величина – 36cm x 17cm

Тежина – 6kg

PIGINI  PRЕLUDIO  P36 3 или „одговарајући“:1 ком

Лева рука:                    Десна рука:

– 72 баса                      – 34 дирки. Опсег (сол/ми)

– 4 гласа                       – 3 гласа

– 2 регистра                 – 5 регистара

Величина: 40cm x 18,5cm

Тежина: 7kg

*Напомена наручиоца: инструменти који дају тон другачијег квалитета и својстава од инструмената наведеног произвођача, а из горе наведених разлога, за наручиоца су неодговарајући. Такву понуду наручилац ће одбити као неодговарајућу.

 

4.

 

ОДЕЉАК IV

 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку има понуђач, који испуњава обавезне услове за учешће у поступку набавке дефинисане чл. 75.Закона и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.ст.1. тач. 1) Закона),
 2. Да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланн организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75.ст.1. тач. 2) Закона),
 3. Да му није изречена мера забрана обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда(чл. 75.ст.1. тач. 3)Закона),
 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75.ст.1. тач. 4) Закона),
 5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2 Закона)

1. 2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1. 3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Услов из чл. 75.став1.тач.1) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда,

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод  из одговарајућег регистра.

2) Услов из чл. 75.став1.тач.2) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дел против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

5.

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе подизвођача.

3) Услов из чл. 75.став1.тач.3) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; ПРЕДУЗЕТНИЦИ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања, делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе подизвођача.

4) Услов из чл. 75.став1.тач.4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе подизвођача.

5) Услов из чл. 75.став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат у поглавњу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

НАПОМЕНА:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач може да доказује и достављањем писаних изјава (на обрасцима датим у конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, и то:

 • Понуђач и носилац посла-овлашћени члан групе понуђача испуњеност

услова из члана 75. Закона доказују:

 1. Изјавом понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности;
 2. Изјавом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
 3. Изјава у вези коришћења патената и права интелектуалне својине.
 • Подизвођач испуњеност услова из члана 75. Закона доказују:
 1. Изјавом подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
 2. Изјавом подизвођача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа.
 • Члан групе понуђача испуњеност услова из члана 75. Закона доказују:
 1. Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности и

 

6.

 1. Изјавом члана групе понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа.

Наручилац може, пре доношења Одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је понуда, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид доказе (оригинале или оверене копије) прописане Законом о јавним набавкама, за доказивање испуњености обавезних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступи на интернет страницама надлежних органа.

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања, у писаној форми обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин, са назнаком „Поступак јавне набавке мале вредности услуга број 2/15 –музички инструменти.“

Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

7.

 

 

0бразац 1.1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 14/15) , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

 

Понуђач:  _________________________________________________ у поступку јавне набавке  добра – музички инструменти, за партију                      , ЈНМВ.бр. 2/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 • Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

 

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         м.п.                     _____________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

8.

0бразац 1.2

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке – добра – музичких инструмената, за партију                      , ЈН. бр. 2/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         м.п.                    _____________________

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

9.

 

ОДЕЉАК V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

 1. Начина на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 36 000 Краљево, Топлице Милана 2, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/15 ________________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се понуда подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“

У наведеном једном запечаћеном омоту пожељно је да буду упаковане ПОСЕБНЕ коверте за сваку партију и са назнаком на коју партију се односе.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.04.2015. године до 10 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријем понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи све обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији које понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

За сваку Партију 1, 2 понуда мора да садржи:

– Доказе о испуњености обавезних услова (образац 1.1 , уколико се понуда подноси са подизвођачем 1.2)

– Образац Понуде за одговарајућу партију (образац 2.1, образац 2.2)

– Модел Уговора за одговарајућу партију (образац 3.1, образац 3.2)

– Образац изјаве о независној понуди (образац 5.)

– Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона (образац 6.)

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и оверава печатом.

Сви документи поднети у понуди морају да буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не одштете листови или печат.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди).

10.

Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу) наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81 Закона.

 1. Партије

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију. У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају бити доставњени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку.

 1. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

 1. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља:

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 36 000 Краљево, Топлице Милана 2, са назнаком: „Понуда за набавку јавну добара Измена понуде за јавну набавку добара МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/15

__________________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се измена подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Допуна понуде за јавну набавку добара – МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/15

_________________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се допуна подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Опозив понуде за јавну набавку добара – МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/15

__________________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се опозив подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ бр. 2/15

___________________________________

(обавезно са назнаком партије/а за коју/е се измена и допуна подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 1. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

11.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова

 1. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

– понуђачу који ће издати рачун,

– рачуну на који ће бити извршено плаћање,

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора..

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавно набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 1. Начин, рок и услови плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место извршења

набавке и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

9.1. Захтев у погледу начина, рока и услови плаћања и рока испоруке :

Начин плаћања за партију 1,2 је:

– Рок плаћања је до 20 дана од дана пријема рачуна о извршеној испоруци добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

– Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање.

-Рок за испоруку добара је за партију 1. шесдесет (60) дана од потписивања уговора, а за партију 2. деведесет (90) дана од дана потписивања уговора.

9.2. Захтев у погледу места испоруке:

Добра се испоручују на адресу школе Топлице Милана 2, 36000 Краљево.

9.3. Захтев у погледу грантног рока:

Гарaнтни рок за добра не може бити краћи од гарантног рока произвођача, а најмање 24 месеци.

9.4. Захтев у погледу рока важење понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

12.

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 1. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати трошковима, трошковима царине и осталим зависним трошковима набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, у складу са чланом 19. Закона, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

 1. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при

запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној

набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Напомена : Позив није објављен на страном језику

 1. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на

располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом  20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15).

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацијуобјавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – музички инструменти, број 2/15“.

 1. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код

понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

13.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односнода омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

 1. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на

списку негативних референци

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих

се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент

критеријума

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 1. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуде са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока,  као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача, који је понудио краћи рок испоруке добара.

 1. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа (чл. 74. став 2. и 75.

став 2. Закона)

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације)

 1. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

 1. Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,односно свако заинтересовано лице,или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији,а предеаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или путем поште препоручено са повратницом на адресу : Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36 000, Краљево, путем електронске поште на e-mail адресу : www.mokranjac-kraljevo.com.

14.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,противсваке радње наручиоца,осим уколико ЗЈН није друкчије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације,захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања.У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.109.ЗЈН,рок за подношење захтева за заштиту права је 5дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара, број рачуна:840-30678845-06, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које је подноси захтев за заштиту права,сврха, такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник буџет РС.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.38.-167.ЗЈН.

 1. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од

осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључитиуговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

15.

 

 

 

Образац 2.1

 

ОДЕЉАК VI

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 2/15 ЗА ПАРТИЈУ 1.

Контрабас, БРОЈ ПОНУДЕ                         :

 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 
Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

 
Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

16.

 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

Адреса:  
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

Матични број:  
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

17.

 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

Адреса:  
 

 

Матични број:  
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

18.

 

 

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ЦЕНА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ 

МАРКА/НАЗИВ……………………………………………………………………

Карактеристике: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Укупна цена без ПДВ-а  са свим трошковима

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом са свим трошковима

 

Посебно сваки од трошкова који чине цену (испорука-транспорт, шпедиција, царина)
Рок и начин плаћања

 

 

Рок важења понуде

 

 

Рок испоруке

 

 

Гарантни период

 

 

Место и начин испоруке

 

Датум                                                                         Понуђач

М. П.

_____________________________             ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

19.

 

Образац 2.2

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 2/15 ЗА ПАРТИЈУ 2.

ХАРМОНИКЕ, БРОЈ ПОНУДЕ                   :

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 
Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

 
Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

20.

 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

Адреса:  
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

Матични број:  
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

21.

 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

Адреса:  
 

 

Матични број:  
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

22.

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  И ЦЕНА, КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ 

Марка/назив хармонике 1.PIGINI  PRELUDIO P30 или„одговарајући“

.…………………………………………………………………….

Марка/назив хармонике 2.PIGINI  PRЕLUDIO  P36 3или„одговарајући“

.…………………………………………………………………….

Карактеристике хармонике 1: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Карактеристике хармонике 2: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Јединична цена без ПДВ-а, Хармоника 1.
Јединична цена без ПДВ-а, Хармоника 2.

 

Јединична цена са ПДВ-а,  Хармоника 1.

 

Јединична цена са ПДВ-а,  Хармоника 2.
Укупна цена без ПДВ-а, са свим трошковима

(Хармоника 1.+ Хармоника 2.)

 

Укупна цена са ПДВ-ом, са свим трошковима

(Хармоника 1.+ Хармоника 2)

 

Посебно сваки од трошкова који чине цену (испорука-транспорт, шпедиција, царина)
Рок и начин плаћања

 

Рок важења понуде

 

Рок испоруке

 

Гарантни период

 

Место и начин испоруке

 

Датум                                                                                                                                        Понуђач

М. П.

_____________________________                                    ______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

23.

 

Образац 3.1

VII ОДЕЉАК

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 1.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2 ,

коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

 1. ___________________________________________, са седиштем у __________,

 

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичког инструмента и то једног контрабаса.

Члан 2.

-да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12 и 14/15) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС, бр.29/2013), Правилника о изменама и допунама о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр. 104/2013),а на основу позива за набавку добара-музичког инструмента једног контрабаса (Партија 1.) , спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 2/15;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2015. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2015.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2015. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичког инструмента једног контрабаса (Партија 1.) из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

24.

 

Члан 3.

    Купац купује, а Продавац прихвата обавезу да, као најповољнији понуђач изабран после спроведеног поступка јавне набавке добара бр. 2/15 -музичког инструмента-једног контрабаса, у складу са Законом о јавним набавкама, испоручи предметно добро.

Добро које се испоручије мора бити фабрички ново у оригиналном паковању и  у свему према понуди бр.                                , од                                    .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач, нема право да повећа за време извршења овог Уговора.

Под уговореном ценом понуђених добара сматра се цена испоруке на адресу купца Топлице Милана 2, Краљево.

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено по испостављеној фактури, у року до 20 дана од дана пријема рачуна,тј. дана испоруке робе и квалитативног и квантитативног пријема робе, који мора бити оверен од стране одговорног лица Наручиоца.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 60 дана) дана од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача,                 (не краћи од 2 год). Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента, о свом трошку преузети инструмент, извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

    Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 1 примерак.

 

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

 

__________________________                             _____________________________

 

 

 

25.

 

 

Образац 3.2

 

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 2.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2 ,

коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

 1. _______________________________ , са седиштем у ______________________,

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичких инструментата и то две хармонике.

Члан 2.

-да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12 и 14/15) и у складу са Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС, бр.29/2013), Правилника о изменама и допунама о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр. 104/2013), а на основу позива за набавку добара-музичких инструмената, две хармонике (Партија 2.), спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 2/15;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2015. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2015.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2015. ,изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичких инструмената, две хармонике (Партија број 2.), из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

26.

Члан 3.

     Купац купује, а Продавац прихвата обавезу да, као најповољнији понуђач изабран после спроведеног поступка јавне набавке добара бр. 2/2015 – музичких инструмената-две хармонике, у складу са Законом о јавним набавкама, испоручи предметно добро .

Добро које се испоручије мора бити фабрички ново у оригиналном паковању и  у свему према понуди бр.                                , од                                    .

 

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора.

Под уговореном ценом понуђених добара сматра се цена испоруке на адресу купца Топлице Милана 2, Краљево.

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено по испостављеној фактури, у року до 20 дана од дана пријема рачуна, дана испоруке робе и квалитативног и квантитативног пријема робе, који мора бити оверен од стране одговорног лица Наручиоца.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 90 дана) дана од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача,                 (не краћи од 2 год). Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента, о свом трошку преузети инструмент, извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

   Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

 

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

 

__________________________                                             ____________________________

 

 

 

27.

 

 

Образац 4.

 

 

VIII ОДЕЉАК

трошкова припреме понуде

 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

 

 

Р.

бр

Назив трошка Износ у динарима
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           

 

Место и датум:                                                                                  Понуђач:

……………………………………….                                     ……………………………………………..

Печат и потпис

 

 

28.

 

 

Образац 5.

 

IX ОДЕЉАК

  

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26.Закона о јавим набавкама(„Службени Гл. РС“, број 124/12 и 14/15 )

 

Овлашћено лице понуђача ______________________   __из ____________________ даје

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку добара бр. 2/15 –музички инструменти, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

У ___________, дана _________2015.год.

Давалац изјаве – овлашћено лице

____________________________

Име и презиме – читко написано

______________________________

Својеручни потпис даваоца изјаве

 

29.

 

 

Образац 6.

 

X ОДЕЉАК

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу за јавну набавку :

 

 

И З Ј А В У

 

 

Понуђач ______________________          _                    _           (навести назив понуђача) у поступку јавне  набавке добара музички инструменти 2/15

___________________________________________________________

(уписати на коју Партију се Изјава односи), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

Изјаву копирати у потребном броју примерака.

 

 

Датум                                                                                                                          Потпис понуђача

_____________________________           М.П                                         ——————————–                                 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

                     

 

 

 

                                                                                                    Комисија

    Стефан Попаречанин

                                                                                                                     Славица Павловић

Кристина Ушљебрка

 

 

30.