КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА- ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКА ДОБАРА- ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95

ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА

 

Јавна набавка број ЈН МВ 4/15
Рок предаје понуда 30.03.2015. до 8,30 часова
Јавно отварање понуда, одржаће се: 30.03.2015. у 9,00 часова
Укупан број страна конкурсне документације 22

 

 

Краљево,  март 2015. године

                                                                                                       

 

 

 

На основу чл.39. и 61.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“бр.124/12, 14/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл.6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл.гласник РС“бр.29/2013 и 104/2013),Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.230/01 од 17.03.2015.године и Решења о образовању комисије за ЈНМВ бр.4/15,дел.бр. 231/1 од 17.03.2015.године, Комисија за предметну јавну набавку припремила је :

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

За јавну набавку мале вредности добра, ЈНМВ бр. 4/15набавка евро премујум БМБ 95

 

 

ПОГЛАВЉЕ НАЗИВ ПОГЛАВЉА
  I Општи подаци о јавној набавци
  I I Подаци о предмету јавне набавке
  I I I Врста,техничке, карактеристике,квалитет,количина и опис добара,начин спровођењ контроле и обезбеђења гаранције квалитета,рок испоруке, место испоруке добара,евентуалнедодатне испоруке
   IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.ЗЈН иупутство како се доказује испуњеност тих услова
    V Упутство понуђачима како да сачине понуду
   VI Образац понуде
 VI I Модел уговора
VI I I Образац трошкова припреме понуде
IX Образац изјаве о независној понуди
X Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за повраћај авансног плаћања

 

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите

и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се

благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних

набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15 ) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, Краљево, ПИБ:  100264575, матични : 07101163, интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. Предмет јавне набавке је добро: евро премијум БМБ 95, број: 4/15; ознака из општег речника набавке: 09100000- горива
  2. Контакт (лице или служба)

Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Славица Павловић, тел. 036/321-872.

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА

Добра- 650 литара евро премијум БМБ 95, за службени аутомобил школе

Шифра из ОРН: 09100000- горива

2.2. Јавна набавка није обикована по партијама.

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста, тех. карактеристике и квалитет

Евро премијум БМБ 95, мора да задовољи одредбе важећег Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. Гл. РС бр. 123/12, 63/12, 75/13 и 144/14)

2. Количина и опис добара

Наручилац задржава право, да у складу са својим потребама, путем дебитних платних картица у малопродајним објектима понуђача, купује евро премијум БМБ у количини до 650 литара, с тим да не мора поручити целокупну количину из предметне јавне набавке.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Понуђач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда, као и Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. Гл. РС бр. 123/12, 63/12, 75/13 и 144/14).

Контролу нада квалитетом испоручених добара прати наручилац.

  1. Рок, време и место испоруке добара:

Наручивање и преузимање картице од понуђача вршиће се на основу захтева наручиоца,а  понуђач је дужан да наручиоцу достави дебитну картицу на његов захтев. Добра се по потреби и захтеву наручиоца путем дебитне карице за гориво, испоручује на свим бензинским станицама, према списку истих.

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76.ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.ЗЈН

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75.Закона и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар.(чл.75.ст.1тач)1. ЗЈН)

Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе ,да није осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре. (чл.75.ст.1тач)2. ЗЈН)

Доказ:Правна лица и њихови законски заступници:

-Извод из казнене евиденције,односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре.(ово уверење се издаје и за дела из надлежности Основног и Вишег суда)

-Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

-Извод из казнене евиденције,односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе ,да није осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Предузетници и физичка лица:

-Извод из казнене евиденције,односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе ,да није осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3)Да му није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде. (чл.75.ст.1тач) 3. ЗЈН)

Доказ:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано,да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

4)Да је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.(чл.75.ст.1тач)4. ЗЈН)

Доказ:Уверење Министарства финансија-Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних прихода или потврда Агенције за приватизацију да сењ понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Напомена:Понуђач услове из тач.1) до 4) доказује Изјавом којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.став 1.тач.1)до 4) ст.2 истог члана, и из чл.76 ЗЈН (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији на страни бр.6 -образац бр.1).

5)да има важећу дозволу(лиценцу) за обављање енергетске делатности издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије. (чл.75.ст.1тач)5. ЗЈН)

Доказ: Важећа лиценца за обављање енергетске делатности : „Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила“ издату од стране надлежног органа-Агенције за енергетику.

Напомена:понуђач подноси неоверену копију важеће лиценце.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача

чија је понуда оцењена као најповољнија тражити да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Рок за достављање оригинала или оврених копија је 5 дана од дана упућивања захтева.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

1.2.Уколико понуђач подноси понуду са са подизвођачем, у складу са чл.80.ЗЈН,подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75ст.1. тач. 1) до 4) ЗЈН, и услов из чл.75.став 1.тач.5) за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл.75.став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН,а додатне услове испуњавају заједно (кумулативно).

2.Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине , као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2.ЗЈН)

Доказ: Изјавом којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.став 1.тач.1)до 4) ст.2 истог члана и из чл.76. ЗЈН (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији на страни бр.6. образац бр.1)

3.ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.76.ЗЈН

1)Понуђач мора да има минимум 1 бензинску станицу на територији града Краљева и мрежу бензинских станица на територији Р .Србије.

Доказ:понуђач доказује Изјавом којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.став 1.тач.1)до 4) ; ст.2 истог члана и из чл.76. ЗЈН (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији на страни бр.6-образац бр.1)

 

 

Образац бр.1.

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.СТ.1.ТАЧ.1)ДО

4),СТ.2 ИСТОГ ЧЛАНА И 76.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА БР. 4/15 ЈНМВ

 

 

У складу са чл.77.ст.4.ЗЈН,под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

 

Понуђач____________________________________________________(навести назив

понуђача) у поступку јавне набавке бр.4/15 ЈНМВ-набавка евро премијум бмб 95 за потребе службеног возила МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево испуњава услове из чл.75.ст.1.тач.1) до 4) ; ст.2.ЗЈН, и чл.76.ЗЈН за предметну јавну набавку и то:

 

1) Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1тач)1. ЗЈН).

 

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе ,да није осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања

мита и кривично дело преваре. (чл.75.ст.1тач)2. ЗЈН).

 

3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у

време објављивања позива за подношење понуде. (чл.75.ст.1тач)3. ЗЈН).

 

4) Да је понуђач измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.(чл.75.ст.1тач)4. ЗЈН).

 

5) Понуђач је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2.ЗЈН).

 

6) Да има минимум 1 бензинску станицу на територији града Краљева и мрежу бензинских станица у Р. Србије(чл.76.ЗЈН-додатни услов).

 

 

Место:_____________________                                                         Понуђач

Датум:_____________________                                 М.П. _________________________

 

 

Напомена: Изјаву потписује овлашћено лице понуђача.Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Образац копирати у довољном броју примерака.

 

 

Образац бр.1.а

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ

ЧЛ.75.СТ.1.ТАЧКА 1) ДО 4) ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА БР.4/15 ЈНМВ

 

Подизвођач____________________________________________________(навести назив

подизвођача) у поступку јавне набавке бр.4/15 ЈНМВ-набавка евро премијум бмб 95

за потребе службеног возила МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево, испуњава услове

из чл.75.ст.1.тач.1)до 4) за предметну јавну набавку и то:

 

1)Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући

регистар (чл.75.ст.1тач)1. ЗЈН).

 

2)Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања

мита и кривично дело преваре  (чл.75.ст.1тач)2. ЗЈН).

 

3)Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у

време објављивања позива за подношење понуде  (чл.75.ст.1тач)3. ЗЈН).

 

4)Да је понуђач измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са

прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1тач) 4. ЗЈН).

 

 

Место:_______________________                                                                    Подизвођач

 

 

Датум:_________________________                     М.П.

 

Напомена:Овај образац се попуњава само ако понуђач подноси понуду са подизвођачем.Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона, име и презиме особе за контакт .

У случају да понуду доставља група понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Уколико се понуда подноси са подизвођачем на коверти мора бити назначено да се ради о понуди са подизвођачем и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36 000 Краљево, са назнаком:

Понуда за јавну набавку добара  бр.4/15 ЈНМВнабавка евро премујум БМБ 95НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.03.2015.године до 8,30 сати.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда, налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде по редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,односно која је  примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити,сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи све конкурсном документацијом тражене обрасце и прилоге.

ОБРАСЦИ:

– попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.1

– попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.1а- уколико се понуда подноси са

подизвођачем

– попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.2-образац понуде

– попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.3-модел уговора

– попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.4-образац изјаве о трошковима понуде (ова изјава није обавезна)

– попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.5-образац изјаве о независној понуди

– попуњен,потписан и печатом оверен образац бр.6-образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за повраћај авансног плаћања.

ПРИЛОГ:

неоверена копија важеће лиценце за обављање енергетске делатности: „Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возилаиздату од стране надлежног органаАгенције за енергетику.

3. ПАРТИЈЕ

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није допуштено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени,допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења,односно која документа накнадно доставља.

Измену,допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

„Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36 000 Краљево, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добара-за потребе службеног возила МШ „Стеван Мокрањац“, бр.4/15 ЈНМВ-набавка евро премујум БМБ 95 -НЕ ОТВАРАТИ“,

или „Допуна понуде за јавну набавку добара- за потребе службеног возила МШ „Стеван Мокрањац, бр.4/15 ЈНМВ-набавка евро премујум БМБ 95-НЕ ОТВАРАТИ“, и

„Опозив понуде за јавну набавку добара- за потребе службеног возила МШ „Стеван Мокрањац, бр.4/15 ЈНМВ-набавка евро премујум БМБ 95 -НЕ ОТВАРАТИ“, или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- за потребе службеног возила МШ „Стеван Мокрањац, бр.4/15 ЈНМВ-набавка евро премујум БМБ 95-НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду доставља група понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди,као и у случају подношења понуде са подизвођачем.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуду или као подизвођач ,нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде –образац бр.2 понуђач наводи на који начин подноси понуду,односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,или је подноси са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде-образац бр.2 наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% ,као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача,уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем,тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу IV конкурсне документације,у складу са упутством како се доказује испуњеност услова(Образац изјаве о испуњености услова за подизвођача-образац бр.1а)

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу,на његов захтев,омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико подноси група понуђача,саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке,а који обавезно садржи податке из чл.81.ст.4. тач.)1) до 6) ЗЈН и то податке о:

-члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

-понуђачу који ће издати рачун

-рачуну на који ће бити извршено плаћање

-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИДИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

Плаћање се врши на основу предрачуна достављеног од стране изабраног понуђача, а набавка ће се вршити сукцесивно у току године путем дебитних картица наручиоца .

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама( „Сл.гласник РС“бр.119/2012).

Место испоруке добара је на бензинским станицама понуђача на територији града Краљева или на територији Републике Србије.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима,са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Наручилац ће набављати добра до висине процењене вредности јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,наручилац ће поступити у складу са чл.92.ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.

11.1. Подаци о пореским обавезама:Пореска управа Министарства финансија епублике Србије,Саве Машковића 3-5,Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

11.2. Подаци о заштити животне средине:се могу добити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Р.Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merzs.gov.rs и у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs

11.3. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада:могу се добити у Министарству рада, запошљавања,борачке и социјалне политике Р.Србије, Немањина 22-26, Београд,интернет адреса:www.mrzsp.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА.

Изабрани понуђач се обавезује да ће наручиоцу, уколико му се додели уговор о јавној набавци мале вредности бр. 4/15 -набавка евро премијум БМБ 95 за потребе службеног возила МШ“Стеван Мокрањац“, на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, доставити бланко сопствену меницу евидентирану у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом која треба да буде са клаузулом «БЕЗ ПРОТЕСТА»,роком доспећа «ПО ВИЂЕЊУ».

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном повлашћењу-писму и потврду о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије.Рок важења менице је 30 дана дуже од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења.

  1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:

Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36 000, Краљево, путем електронске поште на e-mail адресу : www.sekretar.mokranjac.com,или факсом на број 036/332-333, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом»Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке бр.4/15 ЈНМВ-набавка евро премујум БМБ 95.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда , дужан је да продужи рок за достављање понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понудe телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

  1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА,ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облиу захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,вредновању и упоређивању понуда,а може да врши контролу (увид) код понуђача,односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу код понуђача,односно његовог подизвођача,наручилац че понуђачу оставити примерен рок да поступи по пизиву наручиоца,односно да омогући наручиоцу контролу(увид ) код понуђача,као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је укупна цена.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуд одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,у складу са чл.83.ЗЈН,акоји има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке,а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама безусловна и платива на први позив.Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом са роком важности који је 30 (тридесет) дана

дужи од истека рока за коначно извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда има већи број пумпи на територији Краљево.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које опроизлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да гарантује да је ималац права интелекталне својине(Изјава из поглавља IV-образац бр.1)

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената,као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,односно свако заинтересовано лице,или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији,а предеаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или путем поште препоручено са повратницом на адресу : Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36 000, Краљево, путем електронске поште на e-mail адресу : www.mokranjac-kraljevo.com. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,противсваке радње наручиоца,осим уколико ЗЈН није друкчије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације,захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања.У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.109.ЗЈН,рок за подношење захтева за заштиту права је 5дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара, број рачуна:840-30678845-06, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које је подноси захтев за заштиту права,сврха, такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник буџет РС.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.38.-167.ЗЈН.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за поношење захтева за заштиту права из чл.149.ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,а у складу са чл.112.став 2.тачка 5)

 

 

Образац бр.2

 

VI .   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

     

ЈНМВ бр.4/15набавка евро премујум БМБ 95

 

1. Општи подаци о понуђачу (попуњава понуђач)
Понуда бр.
Назив понуђача:
Адреса понуђача (Улица,број и град): 

 

 

 
Матични број понуђача:   
Порески идентификациони број понуђача:  
Име и презиме особе за контакт:   
e-mail:Телефон:Факс:

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке  
Лице овлашћено за потписивање уговора:   
Начин подношења понуде: 1)      самостално2)      заједничка понуда3)      са подизвођачем

 

 

2ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

 

 

2.Назив учесника заједничке понуде:    
Адреса учесника заједничке понуде(улица, број, град):  
Матични број учесника заједничке понуде:
Порески идентификациони број учесниказаједничке понуде: 

 

Име и презиме особе за контакт: 
e-mail:Телефон,факс: 

 

Број рачуна учесник у заједничкој понуди и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора: 
Напомена: Табелу: Подаци о учеснику у заједничкој понудипопуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, тако да се иста копира у довољном броју примерака , попуни и достави за сваког учесника заједничке понуде 

 

 

 

 

 

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

                                                                                                              

 3. Подаци о подизвођачу(попуњава понуђач):  
Назив учесника заједничке понуде:   
Адреса подизвођача (улица,број,град):  
Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број подизвођача: 
Име и презиме особе за контакт: 
e-mail:Телефон,факс: 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (НАЈВИШЕ 50%):
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 
Напомена: Табелу: Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, тако да се иста  копира у довољном броју примерака , попуни и достави за сваког подизвођача 

 

 

 

                                                                                            

4.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

 

Опис добара Количина
Евро премијум БМБ 95 650 литара

 

 

 

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА(ПО ЛИТРУ) БЕЗПДВА 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (ПО ЛИТРУ) САПДВОМ 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВА
УКУПНА ЦЕНА СА БЕЗ ПДВА
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА   ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦАПОНУЂАЧАСУКЦЕСИВНО ДО31.12.2015.ГОДИНЕ, авансно по

предрачуну.

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊАПОНУДЕ 
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМАПОНУЂАЧА

 

Број бензинских станица на територији града Краљева                           (уписати број).

 

 

Датум:_____________________                                        М.П. Понуђач

                                                                                                 ________________________

 

 Напомена:Образац понуде потписује овлашћено лице понуђача и исти мора да попуни и овери печатом,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац потписује ,и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача или сви понуђачи из групе понуђача ,односно њихова овлашћена лица.Уколико се понуда доставља подизвођачем образац понуде потписује овлашћено лице понуђача.

 

 

 

Образац бр.3

 

Попуњава,потписује и оверава печатом овлашћено лице понуђача.

У случају да се подноси заједничка понуда уносе се подаци о сваком члану групе,а модел уговора потписује овлашћени представник групе понуђача или сви чланови групе понуђача,односно њихова овлашћена лица.

У случају да је поднета понуда са подизвођачем наводе се и његови подаци, а уговор потписује само овлашћено лице понуђача.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

 

У  Г  О  В  О  Р

о куповини гориво евро премијум БМБ 95

закључен  дана________________  између:

 

Музичке школе „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36000 Краљево,  коју заступа Биљана Мирјанић. –  директор школе, ПИБ школе 100264575, матични број 07101163 ( у даљем тексту: Наручилац

и

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(у даљем тексту: Продавац)

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

– да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 4/15, чији је предмет набавка евро премијум БМБ 95, коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службеног возила Музичке школе „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36000 Краљево, на основу позива и конкурсне документације, објављених на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца;

– да је Продавац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (             ), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

– да Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број (                       попуњава Наручилац), закључује са Продавцем Уговор о продаји евро премијум БМБ 95, коришћењем дебитне картице за гориво за потребе службеног возила Музичке школе „Стеван Мокрањац“

– да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

– да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (                                                                  попуњава Наручилац).

 

Члан 1.

Предмет уговора је купопродаја евро премијум БМБ 95,  коришћењем дебитне картице за потребе службеног возила школе, у свему према Понуди бр.____               __ од 2015. године.

Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његовог возила испоручује евро премијум БМБ 95 на својим бензинским станицама.

Уговорена укупна цена без урачунатог ПДВ-а износи ____________________

динара (словима_____________________________________________), а са ПДВ

________________                           ______

(словима_____________________________________________).

 

Члан 2.

Продавац се обавезује да робу из чл.1 ст.1 овог Уговора продаје купцу по јединичним ценама понуде. Уговорне стране су сагласне да се цене предмета јавне набавке могу променити у току трајања уговора и то искључиво условљене кретањем цена нафте и нафтних деривата на тржишту, при чему се врше промене ценовника у складу са одлуком добављача.

Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским станицама Продаца .

Члан 3.

Продавац се обавезује да на име финансијског обезбеђења извршења посла достави наручиоцу један примерак бланко сопствене менице са меничним овлашћењем. Потврду пословне банке о извршеној регистрацији менице и фотокопију картона депонованих потписа, у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Члан 4.

Закључивањем овог Уговора, Наручилац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за гориво, која доставља Продавца и чине саставни део овог Уговора . Трошкове издавања картице сноси продавац.

Члан 5.

Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција евро премијум БМБ 95, које врши Наручилац. Картица се издаје Наручиоцу након потписивања овог уговора.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Картицу чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења Картице, о томе без одлагања обавести Продавца у писаној форми.

Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице, исту утврди неважећом.

У случају раскида-непродужавања уговора, Наручилац је дужан да картицу врати Продавцу, на његов писмени захтев.

Члан 7.

Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.

Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца бр.

________________             ______.

Наручилац уплату врши на основу предрачуна и према инструкцијама Продавца са обавезним навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.

Број предрачуна важи само за једну уплату Наручиоца, при чему приликом сваке уплате Наручилац наводи број новог предрачуна који добија од Добављача у пољу позива на број у налогу за плаћање.

На основу извршених уплата, наручиоцу се на крају месеца издаје коначни рачун и спецификација о потрошњи-признаница о потрошњи у претходном месецу по картици.

Члан 8.

Наручилац може преузимати евро премијум БМБ 95 путем Картице, до износа уплаћених средстава.

Члан 9.

Продавца доставља Наручиоцу коначан рачун за сваку испоруку евро премијум БМБ 95 по предрачуну.

Члан 10.

Продавац  гарантује квалитет понуђене робе одговара квалитету одређеном стандардима и  Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС бр.123/2012,63/2013,75/2013 и 144/2014)

Члан 11.

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања /пријема робе.

У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Продавца који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.

У случају приговора на квалитет робе, Наручилац одмах обавештава Продавца који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.

Наручилац и добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка, који не може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана, свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.

Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси Наручилац који је дужан да настале трошкове плати Добављачу у року од 8 (осам) радних дана од дана када га Добављач позове да измири тај дуг уз достављање књижног задужења на износ насталих трошкова.

Члан 12.

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, земљотрес, саобраћајне и природне катастрофе, акта међународних организација или органа и других догађаја који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорене обавезе.

Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтиних деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија, нафтовода и сличним догађајима.

 

Члан 13.

Уговор се закључује на одређено време и то до 31.12.2015.године.

Уговор престаје да важи и пре истека рока утврђеног у претходном ставу уколико наручилац утроши сва средства планирана за ову набавку.

Свака уговорна страна може отказати Уговор искључиво писменим путем , са отказним роком од месец дана.

Члан 14.

Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми – закључивањем анекса уговора.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.)

Члан 15.

За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет Уговора.

У случају спора у вези реализације овог уговора стране уговарају надлежност привредног суда у Краљеву.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 17.

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) оригинална примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

 

 

Продавац                                                                                            Наручилац

________________________                                                  _______________________

Биљана Мирајнић, директор школе

 

 

Образац бр.4

 

 

VIII.       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

         ЈНМВ бр.4/15набавка евро премујум БМБ 95

 

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ .

 

ОПИС ТРОШКОВА ИЗНОС
Прибављање захтеваних доказа 
Поштански трошкови 
Остали трошкови 
Укупно: 

 

Напомена: У случају потребе табелу копирати.

 

 

Датум:                                   Печат:                                   Потпис одговорног лица понуђача:

 

______________                                                                ___________________________

 

 

 

Образац бр.5

 

 

  1. IX. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

      ЈНМВ бр.4/15набавка евро премујум БМБ 95

 

 

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку мале вредности добара – евро премијум БМБ 95, у  поступку бр. 4/15 поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:                                            Печат:                               Потпис одговорног лица понуђача:

_____________                                                                        ________________________

 

 

 

Образац бр.6

 X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ

ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

 

Овом изјавом потврђујемо да ћемо наручиоцу Музичкој школа „ Стеван Мокрањац“ Краљево, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку мале вредности бр.4/15- евро премијум БМБ 95 за потребе службеног возила МШ „ Стеван Мокрањац“ у року од 5 дана од дана закључења уговора доставити бланко сопствену меницу едентирану у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање,а уз исту мора бити достављено опопуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом која треба да буде са клаузулом «БЕЗ ПРОТЕСТА», роком доспећа «ПО ВИЂЕЊУ»

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном повлашћењу-писму и потврду о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије.Рок важења менице је 30 дана дуже од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења.

 

 

Датум:_________________________                                                             М.П. Понуђач

___________________________

(потпис овлашћеног лица понуђача)

 

 

 Комисија за јавну набавку

                                                                                                                              _________________________

                                                                                                                           Новка Миладиновић ,с.р.

                                                                                                                      __________________________

                                                                                                                               Славица Павловић,с.р.

                                                                                                                     __________________________

                                                                                                                                 Данијела Глушчевић,с.р.