КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА „ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Дел.број: 494/1

Датум: 21.05. 2015. год.

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА

„ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“

 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Број јавне набавке за 2015. годину: ЈН  број 1.2.2

 

 

 

Краљево, мај 2015. године

 

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-1336/15 од 17.04.2015., Одлуке о покретању поступка јавне набавке број490/1 од 21.05.2015. године, припремљена је:

                                                КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

закуп пословног простора 1.2.2

Процењена вредност јавне набавке  без ПДВ-а износи 6.896.666,00 динара

Ова конкурсна документација има 26 страна

 1. Конкурсна документација садржи:
Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
 

 

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, рок извршења, место извршења и сл.  

4

 

 

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова  

 

6

V Eлементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 9
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 10
VII Образац понуде 19
VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  

23

IX Образац трошкова припреме понуде 24
X Образац изјаве о независној понуди 25
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона  

26

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, Краљево, ПИБ:  100264575, матични : 07101163,

 интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

 1. Врста преговарачког поступка и основ за примену

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона.

Наручилац је пре покретања преговарачког поступка Управи за јавне набавке упутио Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 298/1 од 30.03.2015. године у складу са чланом 36. став 2. Закона и након добијеног позитивног Мишљења бр. 404-02-1336/15 од 17.04.2015. године покренуо јавну набавку.

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке  ПА 02–закуп.

 1. 4. Не спроводи се резервисана јавна набавка.
 2. Не спроводи се електронска лицитација.
 3. 6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Славица Павловић

Е – mail адреса: sekretar.mokranjac@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке  ПА 02–  закуп .

 1. Партије Набавка није обликована у више партија.

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.

Спецификација

 • Локација: ужи центар града Kраљева
 • Засебна функционална целина без мешања са другим јавним објектима, због контроле улаза и безбедности ђака.

3) Укупна површина канцеларијског дела пословног простора:

Учионица за индивидуалну наставу 18 353,00
Учионица за групну наставу 8 292,10
Сала за интерне часове 1 79,20
Наставничка канцеларија 1 45,00
Канцеларија за директора 1 40,10
Канцеларија за секретара 1 30,10
Канцеларија за шефа рачун. 1 15,60
Канцеларија за педагога 1 15,60
Кабинет за информатику 1 45,50
Кабина ВЦ – а и ходник 7+2 183,00
Кухиња и котларница 1 13,00
С В Е Г А: 1110,30

4) Инсталације:

А) „јака струја“: – инсталација електричног осветљења (канцеларија, ходника и мокрих чворова).

– инсталација монофазних и трофазних прикључница (у свакој канцеларији треба да има монофазна прикључница за сваки радни сто).

Б) „слаба струја“:

Постојање примарне инфраструктуре за успостављање рачунарске мреже

5) Одвојени санитарни чвор за наставнике два (2) и ученике пет (5) ,

6) Да пословни простор испуњава захтеве предвиђене прописима из области

безбедности и противпожарне заштите (дојава пожара).

7) Период закупа пословног простора: од 01.09. 2015. године до 31.08.2016. године;

Понуђач уз понуду доставља и скицу пословног простора са означеним површинама просторија.

  

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).

 

 • Додатни услови

Понуђач уз понуду доставља скицу пословног простора са означеним површинама просторија.

 • Понуђач ће понуду поднети самостално.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда;

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Додатни услови.

Понуђач уз понуду доставља скицу пословног простора са означеним површинама просторија.

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, изјаве, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

 

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН).

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

V  EЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са понуђачем уколико његова понуда буде оцењена као благовремена, прихватљива и одговарајућа, односно дана 01.06.2015. године са почетком у 10,00 часова у просторијама МШ „Стеван Мокрањац„ Топлице Милана 2, Краљево,канцеларија 113.

Представник понуђача, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Елемент уговора о коме ће се преговарати је : понуђена цена.

Начин преговарања:

Поступак преговарања ће се одвијати у два круга и то:

 1. Поступак преговарања почиње по завршеној анализи приспеле понуде а на основу испуњености свих услова захтеваних у конкурсној документацији;
 2. Први круг преговарања започиње јавним саопштавањем елемента преговарања – цене и том приликом се од понуђача захтева да у табелу која му се уручи упишу цену за I круг.
 3. Папир са уписаном ценом из I круга преговарања понуђач уручује председнику комисије који га потом јавно саопштава.
 4. Поступак у другом – коначном кругу преговарања је потпуно идентичан поступку у I кругу преговарања. Цена из другог круга преговарања је коначна и биће елемент уговора који ће бити закључен са понуђачем.

Напомена: Понуђена цена у I кругу преговарања не може бити већа од цене у понуди по позиву за подношење понуде, као што ни понуђена цена у II кругу преговарања не може бити већа од цене у I кругу.

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: МШ „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36 000 Краљево, кан. 113, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку закуп пословног простора, ЈН бр. 1.2.2 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.06.2015. године до 09:30 часова.

   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

   САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи доказе наведене у (поглављу IV).

Све изјаве и обрасци који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом.

Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

– Образац понуде (поглавље VII),

– Образац  структуре цене са упутством како да се попуни (поглавље VIII)

– Образац трошкова припреме понуде (напомена: достављање овог обрасца није обавезно) (поглавље IX)

– Образац изјаве о независној понуди (поглавље X)

– Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. Закона (поглавље XI).

– Доставља се и скица пословног простора са означеним површинама просторија

 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 01.06.2015. године у 10:00 часова, у  просторијама МШ „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36 000 Краљево, кан. 113, у присуству представника понуђача. Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача.

 1. 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 1. 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: МШ „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36 000 Краљево,  са назнаком:

Измена понуде за јавну набавкузакуп пословног простора, ЈН бр. 1.2.2 НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавкузакуп пословног простора, ЈН бр. 1.2.2 НЕ ОТВАРАТИ”или

Опозив понуде за јавну набавкузакуп пословног простора, ЈН бр. 1.2.2 НЕ ОТВАРАТИ”или

Измена и допуна понуде за јавну набавкузакуп пословног простора, ЈН бр1.2.2 НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 1. 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду и понуду подноси самостално.

 1. 6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Понуђач понуду подноси самостално.

 1. 7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси самостално.

 1. 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Пружалац услуге дужан је да испостави фактуру за месечну закупнину до петог у месецу за текући месец.

Наручилац се обавезује да по примању фактуре изврши плаћање у року од 15 дана.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 1. 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 1. 10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија (адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања, борачка и социјална питања (адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs).

 1. 11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 1. 12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail: sekretar.mokranjac@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1.2.2“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 1. EЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН

ПРЕГОВАРАЊА

Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са понуђачем уколико његова понуда буде оцењена као благовремена, прихватљива и одговарајућа, односно дана 01.06.2015. године са почетком у 10,00 часова у просторијама MШ „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана бр.2, Краљево, кан. 113.

Представник понуђача, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Елемент уговора о коме ће се преговарати је : понуђена цена.

Начин преговарања:

Поступак преговарања ће се одвијати у два круга и то:

 1. Поступак преговарања почиње по завршеној анализи приспеле понуде а на основу испуњености свих услова захтеваних у конкурсној документацији;
 2. Први круг преговарања започиње јавним саопштавањем елемента преговарања – цене и том приликом се од понуђача захтева да у табелу која му се уручи упишу цену за I круг.
 3. Папир са уписаном ценом из I круга преговарања понуђач уручује председнику комисије који га потом јавно саопштава.
 4. Поступак у другом – коначном кругу преговарања је потпуно идентичан поступку у I кругу преговарања. Цена из другог круга преговарања је коначна и биће елемент уговора који ће бити закључен са понуђачем.

Напомена: Понуђена цена у I кругу преговарања не може бити већа од цене у понуди по позиву за подношење понуде, као што ни понуђена цена у II кругу преговарања не може бити већа од цене у I кругу.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача.

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Наручилац спроводи преговарачки поступак без објављивања са једним Понуђачем.

 1. 1 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: sekretar.mokranjac@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано

лице није учествовало у поступку.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 и 14/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос

средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

 

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
 3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
 4. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга закупа пословног простора, ЈН број 1.2.2

1. Општи подаци о понуђачу (попуњава понуђач)
Понуда бр.
Назив понуђача:
Адреса понуђача (Улица,број и град):

 

 
Матични број понуђача  
Порески идентификациони број понуђача:  
Име и презиме особе за контакт:

 

 
e-mail:

Телефон:

Факс:

 
Број рачуна понуђача и назив банке

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора:

 

 
Начин подношења понуде:

 

1)      самостално

2)      заједничка понуда

3)      са подизвођачем

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:  
 

 

Адреса:  
 

 

Матични број:  
 

 

Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  
2) Назив подизвођача:  
 

 

Адреса:  
 

 

Матични број:  
 

 

Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 

 

Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Електронска адреса понуђача:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Електронска адреса понуђача:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 

 

Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
 

 

Електронска адреса понуђача:  

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

4) Набавка услуга закупа пословног простора у свему према спецификацији конкурсне документације (поглавље III):

 

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

 
 

Рок и начин плаћања

 

Дефинисано конкурсном документацијом
 

Рок важења понуде (минимум 30 дана)

 

 

 

 

 

 

Датум                                                                                                                                        Понуђач

М. П.

 

 

Трошкови за коришћење електричне енергије, воде, грејања, изношења смећа, не улазе у укупну уговорну цену.

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

Предмет ЈН Количина

(Изражена у м2)

Јединична цена без ПДВ-а (за м2 на месечном нивоу) Јединична цена са ПДВ-ом (за м2 на месечном нивоу) Укупна цена  без ПДВ-а (за период од 01.09.2015. године до 31.08.2016. године) Укупна цена са ПДВ-ом (за период од 01.09.2015. године до 31.08.2016. године)
1 2 3 4 5 6
Закуп пословног простора

 

 

 

       

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • У колони 2. уписати количине које понуђач нуди и то тако што ће уписати површине пословног простора,
 • у колони уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за метар квадратни пословног простора на месечном нивоу;
 • у колони уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за метар квадратни пословног простора на месечном нивоу;
 • у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а, за закуп пословног простора за период од 01.09.2015. године до 31.08.2016. године.
 • у колони уписати укупну цену са ПДВ-ом, за закуп пословног простора за период од 01.09.2015. године до 31.08.2016. године.

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

У складу са чланом 26. Закона,                                                    ( назив понуђача), даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке закупа пословног простора, број 1.2.2 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 

 

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач,                                                                                                ,у поступку јавне набавке закупа пословног простора број 1.2.2, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

Датум                                                                                                                                   Понуђач

 

________________                                         М.П.                                               __________________