ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

На основу члана 149. став 12. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/15)

објављује се:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

у поступку јавне набавке мале вредности-гасно уље екстра лако евро ЕЛ 1/15

 

1. Назив адреса и интернет страница наручиоца: Музичка школа „Стеаван Мокрањац“ Краљево, ул. Топлице Милана 2, www.mokranjac-kraljevo.com.

2. Врста наручиоца: Просвета

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је куповина добара – гасно уље екстра лако евро ЕЛ. Предмет јавне набавке није обликован у више партија. ОРН 09134000

4. Подаци о подносиоцу захтева за заштиту права: „Мiletić Petrol d.o.o“ Шалудовац,

35 254 Параћин, матични број 20347309, пиб 105292076.

5. Фаза поступка у којој је поднет захтев за заштиту права: После доношења одлуке.

6. Лица за контакт: Биљана Мирјанић, тел. 036/332-333,

7. Остале информације: Захтев за заштиту права задржава све даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву.

 

Директор школе,

Биљана Мирјанић

-доставити:

– НИС а.д. Нови Сад

-Еуромотус д.о.о