ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 3/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 3/15- делови и прибор за музичке инструменте

 

 

Назив Наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац”

Адреса Наручиоца: Топлице Милана 2, 36000 Краљево

Интернет страница Наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com

Врста Наручиоца: Јавна установа-индиректни корисник буџетских средстава,има својство правног лица, ресорно министарство је Министарство просвете,науке и технолошког развоја Р.Србије

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Продужење рока за подношење: Понуда

Предмет јавне набавке је набавка добара: предмет јавне набавке: делови и прибор за музичке инструменте. Шифра из ОРН: 37320000- делови и прибор за музичке инструменте

Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.03.2015. године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 18.03.2015. године

Разлог за продужење рока: Измене и допуне Конкурсне документације

Време и место подношења понуда (нови рок): 24.03.2015.године до 9:00 часова, без обзира на начин подношења и то на адресу: МШ“Стеван Мокрањац, „Топлице Милана” 2, 36000 Краљево.

Време и место отварања понуда: 24.03.2015. године у 9,30 часова у просторијама Наручиоца, МШ „Стеван Мокрањац”, Топлице Милана 2, 36000 Краљево, канцеларија бр.113

Лице за контакт: Славица Павловић, секретар школе.

 

 

Комисија за јавну набавку

Вујанац Роксанда

 Славица Павловић

 Миле Вујадиновић