ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 323/1

Дана:  31.03. 2014. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1/14

Врста поступка: јавна набавка мале вредности- Добра

 

1)      Назив и адреса наручиоца

-МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево

-ПИБ 100264575, матични 07101163

2)  Интернет страница наручиоца:www. mokranjac-kraljevo.com

       3) Врста наручиоца:  просвета

       4) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

       5) Врста предмета: Добра

       6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке: 09134000-гасна уља

      7) Вредност уговора о јавној набавци: 2.146.500,00 динара без пдв-а

       8) Критеријум за додолу уговора: најнижа понуђена цена

        9) Број примљених понуда: 1

       10)Највиша и најнижа понуђена цена: – најнижа 2.146.500,00 динара без пдв-а

-највиша   2.146.500,00  динара без пдв-а

      11)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

12)  Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.02.2014. године

      13)Датум закључења уговора: 31.03.2014. године

     14)Подаци о добављачу: : „НИС Нови Сад, Народног фронта 12.

     15)Околности које представљају основ за измену уговора: нема

 

 

ДИРЕКТОР

Биљана Мирјанић