ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 42/1

Дана:  23.01. 2014.. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/13

Врста поступка: јавна набавка мале вредности- Добра

 

1)      Назив и адреса наручиоца

-МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево

-ПИБ 100264575, матични 07101163

2)  Интернет страница наручиоца:www. mokranjac-kraljevo.com

       3) Врста наручиоца:  просвета

       4) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

       5) Врста предмета: Добра

       6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке: 37311100- клавири

      7) Вредност уговора о јавној набавци: 569.250,00 динара без пдв-а

       8) Критеријум за додолу уговора: најнижа понуђена цена

        9) Број примљених понуда: 2

       10)Највиша и најнижа понуђена цена: – најнижа 569.250,00 динара без пдв-а

-највиша 569.250,00 динара без пдв-а

      11)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

12)  Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.12.2013. године

      13)Датум закључења уговора: 22.01.2014. године

     14)Подаци о добављачу: : „Мusic AP d.o.o , Сутјеска 5, 24413 Палић

     15)Околности које представљају основ за измену уговора: нема

 

 

ДИРЕКТОР

Биљана Мирјанић