ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ јавна набавка добара мале вредности број 1/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 465/1

Дана: 14.05.2015. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ

јавна набавка добара мале вредности број 1/15

 

       1)Назив и адреса наручиоца

-МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево

-ПИБ 100264575, матични 07101163

       2)  Интернет страница наручиоца: www. mokranjac-kraljevo.com

       3) Врста наручиоца:  просвета

       4) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности није обликован у партије

       5) Врста предмета: Добра

       6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке:

           09134000- гасна уља- ознака из општег речника набавке,

        7) Вредност уговора о јавној набавци:  износ 1.839.600,00  динара без ПДВ-а          

        8) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

        9) Број примљених понуда:

           3(три) понуде

       10)Највиша и најнижа понуђена цена:

         Најнижа 1.839.600,00 динара без пдв-а, највиша 2.341.440,00 динара без пдв-а

       11)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

       12)Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.02.2015. године

       13)Датум закључења уговора: 12.05.2015. год

       14) Подаци о добављачу: Еуро мотус доо, Војислава Илића 145, 11 000 Београд

       15)Околности које представљају основ за измену уговора: нема

 

 

   ДИРЕКТОР

                                                                                                                Биљана Мирјанић