ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 888/1

Дана: 25.06.2015. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,

услуге закупа пословног простора 1.2.2

 

1)Назив и адреса наручиоца

-МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево

-ПИБ 100264575, матични 07101163

2)  Интернет страница наручиоца: www. mokranjac-kraljevo.com

3) Врста наручиоца:  просвета

4) Врста поступка: преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,                услуге закупа пословног простора 1.2.2

5) Врста предмета: услуге

6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке:

           ПА02- закуп.

7) Вредност уговора о јавној набавци:  износ 6.795.036, 00 дин. без ПДВ-а          

8) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

9) Број примљених понуда: 1 понуда

10)Највиша и најнижа понуђена цена:

         најнижа 6.795.036, 00 динара без пдв-а, највиша 6.795.036, 00 динара без пдв-а

11)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

12)Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.06.2015. године

13)Датум закључења уговора: 23.06. 2015. год

14) Подаци о добављачу: Аmasis doo, Пожешка 65 б, 11030 Београд, пиб 101018106,

       матични 17243047

15) Период важења уговора: 01.09.2015. год. до 31.08.2016.

16) Остале информације: Музичка школа је прибавила позитивно мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-1336/15 од 17.04.2015, чиме су створени услови за спровођење преговарачком поступку без објављивања позива .

17) Лице за контакт: Биљана Мирјанић, 036/332-333

 

 

   ДИРЕКТОР

                                                                                                                Биљана Мирјанић