Oдговори на питања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа “Стеван Мокрањац”

Дел. бр: 1493/1

Датум: 03.12.2013. године

Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

Poštovani,

Ovim putem Vas obaveštavamo da smo primili konkursnu dokumenta ciju za javnu nabavku male vrednosti JN MV 5/13.

Istovremeno Vas molimo da nas obaestite o veoma značajnim delovima dokumentacije za javnu nabavku koju ste svesno ili nesvesno izostavili.

 

1. Procenjena vrednost Javne nabavke. Kolika je procenjena vrednost javne nabavke i kako je izražena?

Ako postoji zašto nije navedena u Konkursnoj dokumentaciji?

 

9. Процењена вредност јавне набавке

 

Начин одређивања процењене вредности јавне набавке Члан 64.

Процењена вредност јавне набавке исказује се у динарима, без пореза на додату вредност.

Процењена вредност јавне набавке обухвата укупни плативи износ понуђачу.

Процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању,

истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета,

периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити валидна у време покретања поступка.

Вредност јавне набавке не може се проценити на начин да се избегне отворени или

рестриктивни поступак, односно примена овог закона.

 

2. Koja je namena instrumenata koje nabavljate,  instrumentalna nastava ili Solfeđo?

 

Nažalost to niste naveli u prvobitnom zahtevu koji ste nam poslali 19.11.2013 godine.

Unapred hvala na brzom odgovoru

 

ОДГОВОР:

На питање 1.

ПРЕМА ЧЛ. 61. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ ДУЖАН ДА ОБЈАВИ ПРОЦЕЊЕНУ ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАВАКЕ.

На питање 2.

Потребно је да потенцијални понуђачи припреме понуду на бази података у конкурсној документацији.

Комисија за јавне набавке