Oдлука о додели уговора 1/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 183/1

Дана:  25.02. 2014.. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12),  директор

МШ  “Стеван Мокрањац“ Краљево, у поступку ЈН MВ 1/14 доноси:

 

О Д Л У К У

о додели уговора 1/14

Уговор се додељује понуђачу

 

НИС а.д. Нови Сад- НАРОДНОГ ФРОНТА 12

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Наручилац је дана, 10.02.2014. године  донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  бр. 1/14, дел. бр. 103/1 и то за набавку добара

18.000 литара, гасног уља екстра лако евро ЕЛ – 09134000- ознака из општег речника набавке

За наведену јавну набавку наручилац  је  објавио позив за припупљање понуда на Порталу јавних набавки, сајту школе и доставио конкурсну документацију на адресу три понуђача, све у складу са Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12)

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  пристигла  је  једна (1) понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом.

У извештају бр.173/1 од 24.02.2014. године, Комисија за јавне набавке је констататовала следеће:

 

1)      Подаци о јавној набавци:

 

Предмет јавне набавке Гасно уље екстра лако евро ЕЛ
Редни број јавне набавке 1/14
Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

2.548.000,00 динара

 

2)      Укупан број поднетих понуда и елементи понуда

 

                                                    Назив/име понуђача
                                               Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

167/1 од 21.02. 2014. год.

НИС а.д. Нови Сад , Народног фронта

/

 

 

 

 

 

3) чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

/

/

/

 

4)Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

           

Ред    

Назив   Понуђача

  

Цена без ПДВ-а

 

 Цена са ПДВ-ом

1

НИС а.д. Нови Сад , Народног фронта

167/1 од 21.02. 2014. год

2.146.500,00

2.575.800,00 динара  

 

 

5).Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

 

 

НИС а.д. Нови Сад , Народног фронта 12

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права

у року од 5 дана од дана пријема исте.

 

 

Директор:

 

      Мирјанић Биљана, проф.