Пето отворено такмичење „АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК“ Краљево

Пето отворено такмичење „АЛЕКСАНДАР ШАЦА ПУТНИК“  Краљево
од 12-13. Маја 2012. године.

Такмичење ће се одржати по следећим категоријама:

1) Такмичење из солфеђа за ученике:
V разреда шестогодишњег основног музичког образовања
lll разреда четворогодишњег основног музичког  образовања

Такмичење из солфеђа за ученике:
Vl разреда шестогодишњег основног музичког образовања
lV разреда четворогодишњег основног музичког образовања
ll разреда двогодишњег основног музичког образовања

и теорије музике за ученике:
Vl разреда шестогодишњег основног музичког образовања
lV разреда четворогодишњег основног музичког образовања
ll разреда двогодишњег основног музичког образовања

2) Такмичење из солфеђа за ученике lll и lV разреда средње музичке  школе

3) Такмичење из хармоније и музичких облика за ученике lll и lV разреда средње музичке школе

4) Музичко стваралаштво за ученике l,ll, lll и lV разреда средње музичке школе

СОЛФЕЂО

Такмичење из солфеђа састоји се из:

–    за основну школу и lll разред средње школе :
а) једногласног мелодијско-ритмичког диктата (потврда такта, тоналитета – само за нижу школу)
б) певање мелодијског примера с листа
ц) ритмичког читање с листа

за lV разред средње школе:
а) једногласног и двогласног мелодијско-ритмичког диктата
б) певања мелодијског примера с листа
ц) ритмичког читања с листа

Захтеви за солфеђо за  све категорије биће у складу са  прописаним градивом године коју ученик похађа.

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

У жељи да се избегне конвенционални приступ испитивања из области теорије музике, а да би се проверио квалитет музичког мишљења и брзине комбинаторике, захтеви из теорије музике биће конципирани у виду четири теста у трајању од 10 минута, који ће следити један за другим са кратким питањима који захтевају кратак и недвосмислен одговор. Области градива које ће тестови обухватити су:
-тетрахорди и лествице
-интервали и акорди
-многостраност дурког квинтакорда
-ритам (нпр: Одредити ритам у примеру исписаном без тактица, узмах, предтакт, терминологија и сл.)

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Ова категорија осмишљена је тако да представља надоградњу познавања свих теоријских предмета, а у складу са узрастом:

l разред средње школе

Стварање мелодије за соло- инструмент по избору

Ученик  од неколико понуђених мотива бира један и од њега ствара мелодију. Број тактова биће предложен, али не и строго одређен. Ученик бира инструмент за који компонује мелодију, а нотација и све музичке ознаке које је прате морају одговарати бележењу музичког текста за тај инструмент. Исто тако, ученик је у обавези да напише акорде који прате мелодију, бројевима ступњеваили шифром.

ll разред средње школе

Стварање периода у строгом хармонском стилу за хор

Од задатог мотива ученик ствара период (без модулације) . Треба га записати у строгом хармонском стилу, без текста, али да се деонице третирају као да су за хорско певање.

lll разред средње школе

Композиција за клавир облика песме

Од неколико понуђених мотива различитих стилова (класика, романтизам, етно), ученик одабира један и ствара облик песме са дијатонском модулацијом за извођење на клавиру.

IV разред средње школе

Слободни хармонски став за клавир и соло инструмент

Од неколико понуђених мотива различитих стилова, ученик бира један и ствара композицију за соло- инструмент и пратњу на клавиру. Ученик сам бира облик, а на крају коментарише у ком је облику композиција као и друге детаље који, по његовом мишљењу, захтевају коментар.

Написане композиције ће се изводити. Ученик може повести инструменталисту који ће одсвирати композицију, или ће школа обезбедити извођача.

ХАРМОНИЈА И  МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

1.     Захтеви на такмичењу из хармоније и анализе облика састојаће се из:
– хармонизовања задатог сопрана
– хармонске анализе краћег дела композиције
– формалне анализе музичког дела

Од облика биће понуђени:  за lll  разред – рондо или облик песме,  за  lV  разред рондо или сонатни облик.

1.      Рок за подношење пријава је 13.04.2012. на адресу : Музичка школа „Стеван Мокрањац“,  Топлице Милана 2, 36000 Краљево

2.      Уз пријаву такмичари достављају доказ о уплати донације у износу од 2500 динара на жиро рачун 840-4423760-97, као и уговор о донаторству. У случају  отказивања доласка, донација се не враћа.

3.      Такмичаре ће оцењивати жири у саставу :
–  др Ивана Дробни, ФМУ Београд
–  др Ивана Хрпка, ФМУ Београд
–  мр Марко Алексић, ФМУ Београд
–  мр Драгана Јовановић, ФМУ Београд
–  мр Милена Срдић, ФМУ Нови Сад

4.       Такмичарима се додељују Дипломе за освојену l, ll и lll  награду, а остали
учесници добијају Похвале за учешће на такмичењу.

5.       Учесници такмичења сами сносе трошкове пута и смештаја у Краљеву.

6.       На крају сваког такмичарског дана биће организоване  консултације професора са
члановима жирија о наступу ученика.

7.      Уколико се ученик такмичи у две категорије потребно је послати две пријаве.

8.     Ученици приступају такмичењу под шифром. Тек после званичног бодовања отварају
се коверте са шифрама и сазнаје се име и презиме такмичара.

За обезбеђивање смештаја можете контактирати следеће објекте:
Драгачево: 036/235-056, 036/231-613, 064/455-79-55
Ђердан: 036/816-250, 036/817-350
Техноград: 036/373-300

Организациони одбор музичке школе
Контакт телефон: 064/ 8953347  Владимир Савић
064/895-33-05  Ивана Глишовић
e – mail: mokranjackv.to@gmail.com
web site: www.mokranjac-kraljevo.com

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ ТАЧМИЧЕЊА

ПРИЈАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ