ПИТАЊЕ ЈНМВ 1/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Дел. бр: 145/1

Датум: 20.02.2014. године

Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

 

 ПИТАЊЕ ЈНМВ 1/14

 

 

1.         Да ли је резервоар у који ће се вршити испорука надземан или подземан, те с тим у вези да ли је потребно да понуђач (испоручилац) обезбеди пумпу за претакање?

2.         Која је запремина резервоара у који ће се вршити испорука?

3.         Наручилац је у конкурсној документацији навео да је испорука сукцесивна, те с тим у вези постављамо питање која количина ће се испоручивати приликом сваке појединачне испоруке?

 

 

ОДГОВОР ЈНМВ 1/14:

 

1.РЕЗЕРВОАР ЈЕ ПОДЗЕМНИ.

2. ЗАПРЕМИНА РЕЗЕРВОАРА 20 ХИЉАДА ЛИТАР.

3.ИСПОРУКА ЋЕ СЕ ВРШИТИ СУКЦЕСИВНО И ТО ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА. ПРВА ИСПОРУКА ЈЕ ПЛАНИРАНА У МАРТУ ОД 6.000 ЛИТАРА,  А КАСНИЈЕ ПО ПОТРЕБИ НАРУЧИОЦА У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРОШЕНЕ КОЛИЧИНЕ ГАСНОГ УЉА. С ОБЗИРОМ НА ПОВОЉНЕ ВРЕМЕНСКЕ УСЛОВЕ, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ЗАХТЕВАТИ ПОРЕД ОВЕ ИСПОРУКЕ ЈОШ ТРИ ИСПОРУКЕ. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Новка Миладиновић

Славица Павловић

Данијела Глушчевић