ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа „СтеванМокрањац“

Топлице Милана 2

Број:1311/1

Датум: 20.09.2013.год.

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,

интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

1.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара – ЛОЖ УЉА  из Општег речника набавке- 09135100-лож уље .

1.3.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда прва приспела.

1.4. ВРСТА ПОСТУПКА:

Јавна набавка мале вредности- добра.

1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2, код секретара школе радним данима од 09-13 часова или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке-www.portal.ujn.gov.rs или на сајту  МШ „Стеван Мокрањац“ www. mokranjac-kraljevo.com.

1.6. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом. Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.  На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (Образац бр.11 ПО 1,  страна 24 конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, email адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт. Рок за подношење понуда је 04.10.2013. до 10,00 часова.

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку Набавка горива редни број 4/13.

Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2 у канцеларији 113, дана  04.10.2013.године, у 10.30 часова, према редоследу приспећа.

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку.

Понуде поднете по истеку рока за подношење понуда сматраће се неблаговременим и после окончања поступка отварања понуда биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.

1.8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ   Рок за доношење Одлуке о додели уговора је пет дана од дана отварања понуда.

1.9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ   Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Славица Павловић 036/321-872.