Позив за подношење понуда 1.1.2

. Назив наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево

 1. Адреса наручиоца: Топлице Милана бр 2., 36000, Краљево
 2. Интернет страница наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com
 3. Врста наручиоца: Просвета

5.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:

музички инструменти и то:

партија 1. пианино-37311000

партија 2. контрабас- 37313900

партија 3. хорна- 37314800.

 1. Врста поступка: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета: добро
 3. Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена без ПДВ-а.У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију понуду у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, бира понуду оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке предметног добра.

– Уколико су понуђене идентичне цене, идентични рокови испоруке, биће изабрана понуда понуђача са најдужим гарантним роком.

 1. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације

може се извршити са Портала јавних набавки, интернет странице наручиоца

www.mokranjac-kraljevo.com

10.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку „ Понуда за ЈН 1.1.2- музички инструменти – НЕ ОТВАРАТИ”, навести обавезно партију/е за коју/е се понуда подноси.

На полеђини коверте понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.

Понуде доставити на адресу МШ „Стеван Мокрањац“ са седиштем у Краљеву, ул.Топлице Милана 2, 36000 Краљево.

11.Рок за подношење понуда је 28.03.2016. године до 09,00 часова.

Благовременом се смарају понуде које су приспеле Наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу, без обзира на начин како су приспеле.

 1. Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се дана 28.03.2016. године у 09,30 часова у просторијама МШ „Стеван Мокрањац“ са седиштем у Краљеву, ул.Топлице Милана 2, 36000 Краљево, кан. бр.113. Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене код Наручиоца.

 1. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

 1. Рок за доношење одлуке:

8 дана од дана отварања понуде, а понуђачи ће о избору бити писменим путем обавештени у законском року.

 1. Лице за контакт: Славица Павловић

– путем поште на адресу: 36000 Краљево, ул.Топлице Милана 2

– e-mail: sekretar.mokranjac@gmail.com

 

Конкурсну документацију можете преузети на следећим линковима:

ПОЗИВ

к. документација 1.1.2

Одлука о избору најповољнијег понуђача Текст одлуке.

Обавештење о закљученим уговорима  текст Обавештења