ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.55. ст . 1. тачка 2.и чл.60.ст.1.тач.2.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ 124/ 2012 и 14/2015), наручилац Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Краљева објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2

Краљево; интернет адреса: www.mokranjac-kraljevo.com, позива заинтересована лица да поднесу понуде ради закључивања уговора о јавној набавци добара-евро премијум БМБ 95 за потребе службеног аутомобила МШ „Стеван Мокрањац“ у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.

2Врста наручиоца: Јавна установа-индиректни корисник буџетских средстава,има својство правног лица, ресорно министарство је Министарство просвете,науке и технолошког развоја Р.Србије.

3Врста поступка:јавна набавка мале вредности.

4Опис предмета:

-предмет јавне набавке: Добра- 650 литара евро премијум БМБ 95, за службени аутомобил школе. Шифра из ОРН: 09100000- горива

-добра ће се испоручивати на бензинским станицама у Краљеву, а по потреби на

територији Републике Србије;

5Број партија:јавна набавка није обликована по партијама.

6Критеријум за доделу доделу уговора о јавној набавци-најниже понуђена цена.

7Преузимање конкурсне документације:Конкурсна документација се може преузети са портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и са сајта наручиоца

www.mokranjac-kraljevo.com.

8Подаци о називу,адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:

Подаци о пореским обавезама:Пореска управа Министарства финансија Републике Србије,Саве Машковића 3-5,Београд,интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине:се могу добити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Р.Србије ,Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merzs.gov.rs и у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада:могу се добити у Министарству за рад, запошљавање,борачка и социјалне питања Р.Србије, Немањина 22-26, Београд,интернет адреса:www.mrzsp.gov.rs

9Начин подношења понуде и рок :

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.03.2015. године до 08,30 сати, на адреси наручиоца: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36000 Краљево.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће,на његов захтев, издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде,сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, након окончања поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу,са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуда се подноси лично или путем поште,на адресу наручиоца,с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

Понуда за јавну набавку бр.4/15 ЈНМВ-набавка евро премујум БМБ 95 – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти,овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан назив,адресу и телефон понуђача,име и презиме контакт особе.

Понуђач ће све обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повезати траком у целину и запечатити,тако да се не могу накнадно убацивати,одстрањивати или мењати поједини листови или прилози.

9. Место,време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда обавиће се пред Комисијом за јавну набавку, на дан истека рока за подношење понуда 30.03.2015.године у 09,00 сати, на адреси наручиоца: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36000 Краљево,у канцеларији секретара школе која се налази у канц. 113.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Оверено, заведено у деловоднику (да има деловодни број на издатом пуномоћју) и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање отварању понуда доставља се уз понуду.

Директор, као овлашћени представник понуђача, даје на увид личну карту и извод из агенције за привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре)

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана отварања понуда и иста ће бити достављена понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења и то препорученом поштом на адресу наручиоца коју је назначио на коверти у којој је предао понуду.

12. Лице за контакт: Славица Павловић, секретар школе.

 

Комисија за јавну набавку

__________________________

Новка Миладиновић,с.р.

___________________________

Славица Павловић,с.р.

____________________________

Данијела Глушчевић,с.р.