Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

На основу члана 55. став 1. тачка 2.,  члана 56. члана 57. става 1. и члана 58. става 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. РС 124/12,14/15 и i 68/15) и  Решења о образовању комисије за јавну набавку дел. број: 190/1 од 01.03.2016. године ЈНМВ 1.1.1-гасно уље екстра лако евро ЕЛ ,  Комисија за јавну набавку, сачињава и упућује следећи

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 1.1.1

текст позива ПОЗИВ

Конкурсна документација конкурсна 1.1.1

Одлука додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности.

Обавештење о закљученом уговору Обавештење за портал