ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 2/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Дел.број: 261/1

Датум: 18.03. 2014. год.

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 2/14

1. Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, на основу чл.55. став 1. Тачка 2, чл. 61. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС 124/12), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова , позива заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке добара: НАБАВКА И ИСПОРУКА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА за потребе МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево, у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН МВ 2/14.

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара –музички инструменти, обликован у три партије:

Партија 1. 37313900-контрабас-шифра из општег речника набавке

Партија 2. 37316000 тимпани дупли – шифра из општег речника набавке

Партија 3. 37312200 тромбон – шифра из општег речника набавке

 

3. ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности; Врста предмета набавке: добра.

 4. Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2, код секретара школе радним данима од 09-14 часова или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке-www.portal.ujn.gov.rs или на сајту  МШ „Стеван Мокрањац“ www. mokranjac-kraljevo.com.

5. Рок за достављање понуде је 28.03.2014. год. до 10 часова.  Понуде са одговарајућом документацијом се подносе поштом, препоручено или лично на адресу МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2. у затвореној коверти овереној печатом, а на полеђини коверте наводи свој тачан назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

6. Понуђач је дужан да испуни услове из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама(Сл. Гласник РС бр. 124/12).

 

7.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  28.03.2014. год. до 10 часова, без обзира на који начин се понуде достављају.      

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана, сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачи, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

8. Јавно отварање, благовремених пристиглих понуда, обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 28.03.2014. год. до 10:30 часова, на адреси наведеној у тачки 4.овог позива. Oтварању  понуда  могу да присуствују представници понуђача са овереним  овлашћењем на меморандуму понуђача.

 

9. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.

 

10. Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а. У цену морају бити урачинати сви трошкови везани за реализацију уговорених обавеза и они се не могу посебно исказати ван понуђене цене, факурисати нити наплаћивати.

 

11. Одлука о избору најповољније понуде о јавној набавци биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.

12. Понуде са варијантама нису дозвољене.

13. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику доставом захтева на адресу: МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2., са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку добара ЈН МВ 2/14-набавка инструмената  или на е-mail sekretar.mokranjac@gmail.com. Наручилац ће на захтев заинерисованих лица одговорити у року од три дана од дана пријема захтева.

Комија за јавне набавке

Саша Филиповић

Славица Павловић

Срђан Радосављевић