УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 

На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил.

Пријемни испит за упис у: филолошку гимназију и филолошка одељења у гимназијама, математичку гимназију и математичка одељења у гимназијама, одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику, уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности, музичку школу и школу за талентоване ученике (Школу за музичке таленте у Ћуприји) и балетску школу полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју одреди Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Пријемни испит за ученике који желе да се упишу у школу у којој се део наставе остварује на страном језику и гимназију за спортисте и одељења за спортисте у гимназијама састоји се из два дела, од којих се један полаже у одговарајућој средњој школи, а други у основној школи.

Пријемни испит се полаже од 08. до 15. јуна 2013. године.

 

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ

 

Пријављивање кандидата

Кандидати који се уписују у уметничке школе (и одељења уметничких школа), математичку гимназију (и одељења ове гимназије), одељење гимназије за ученике са посебним способносима за физику, филолошке гимназије (и одељења ове гимназије) и школу у којој се део наставе остварује на страном језику, пријављују се у одговарајућој средњој школи и подносе документацију од 25. до 28. маја 2013. године.

Ванредни ученици старији од 17 година, пријављују се и подносе документа за полагање пријемних испита 27. и 28. маја у надлежној школској управи.

Пријављивање кандидата и подношење потврда о оствареним спортским резултатима за упис у Спортску гимназију и одељења за спортисте у гимназијама обавиће се 08. и 09. јуна од 9:00 до 15:00 часова у просторијама Спортске гимназије и гимназијама које уписују ученике у  одељења за спортисте.

 

Полагање пријемног испита

 • • пријемни испит у музичким и балетским школама полаже се 06, 07. и 08. јуна;
 • • полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне области, односно за образовне профиле у области уметности обавиће се 07, 08. и 09. јуна;
 • • пријемни испита у школама за ученике с посебним способностима (математичка гимназија и математичка одељења) полаже се 08. јуна;
 • • у школама за ученике с посебним способностима (одељење за ученике с посебним способностима за физику) полагање пријемног испита обавиће се 09. јуна;
 • • пријемни испит у школама за ученике с посебним способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења) полаже се 08. и 09. јуна;
 • • први део пријемног испита (испит из француског, италијанског, руског и енглеског језика) за ученике који су кандидати за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику обавиће се 01. јуна.

 

Објављивање резултата и подношење жалбе

 • • објављивање  прелиминарних резултата пријемног испита за  филолошку гимназију  и филолошка одељења, односно за математичку гимназију и математичка одељења и за одељења за ученике с посебним способностима за физику је најкасније до 12. јуна до 7:00 часова;
 • • објављивање  прелиминарних резултата пријемног испита у  уметничким и музичким школама је најкасније до 13. јуна до 7:00 часова;
 • • подношење евентуалних жалби на резултате пријемног испита уписној комисији и комисији у средњој школи и издавање решења обавља се у средњој школи која спроводи пријемни испит, после објављених резултата пријемног испита је најкасније до 13. јуна од 8:00 до 16:00 часова (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит);
 • • коначни резултати пријемних испита биће објављени до 14. јуна у 12:00 часова;

 

Редослед кандидата

Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

А. Редослед кандидата који се уписују у школу за ученике с посебним способностима: филолошку гимназију, математичку гимназију (одељења која раде по програму за обдарене у филолошкој и у математичкој гимназији) и одељење гимназије за ученике са посебним способностима за физику утврђује се на основу:

1. успеха на пријемном испиту,

2. успеха на завршном испиту,

3. успеха у претходном школовању и то:

– општег успеха од VI до VIII разреда основне школе, који се исказује бројем бодова, тако што се саберу средње оцене, заокружене на две децимале, на крају VI, VII и VIII разреда основне школе и помноже бројем четири (4), тако да на основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова (кандидати који су завршили VI разред основне школе у иностранству остварују 20 бодова на основу општег успеха у VI разреду, без обзира на средњу оцену) и

– резултата постигнутих на такмичењима ученика VIII разреда основне школе из предмета који су од значаја за упис у филолошку или математичку гимназију или гимназију за ученике с посебним способностима за физику.

 

Б. Редослед кандидата који се уписују у гимназију за спортисте утврђује се на основу:

1. успеха на завршном испиту,

2. успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха од VI до VIII разреда основне школе (који се вреднује на исти начин као и за кандидате који се уписују у школу за ученике с посебним способностима),

– постигнутих спортских резултата које је кандидат остварио у VIII разреду основне школе.

 

Ц. Редослед кандидата који се уписују у школу у којој се део наставе остварује на страном језику утврђује се на основу:

1. успеха на пријемном испиту,

2. успеха на завршном испиту,

3. успеха у претходном школовању, односно општег успеха од VI до VIII разреда основне школе (који се вреднује на исти начин као и за кандидате који се уписују у школу за ученике с посебним способностима).

 

Д. Редослед кандидата који се уписују у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности (техничар дизајна амбалаже, техничар дизајна графике, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, техничар дизајна текстила, ликовни техничар, ливац уметничких предмета, гравер уметничких предмета, јувелир уметничких предмета, конзерватор културних добара, кујунџија, пластичар уметничких предмета, дрворезбар, клесар, стилски кројач, фирмописац – калиграф, грнчар, техничар за конзервацију и рестаурацију), утврђује се на основу:

 • • успеха на пријемном испиту и
 • • општег успеха од VI до VIII разреда основне школе (који се вреднује на исти начин као и за кандидате који се уписују у школу за ученике с посебним способностима),

 

Е. Редослед кандидата који се уписују у музичку школу. школу за талентоване ученике (Школу за музичке таленте у Ћуприји) и балетску школу утврђује се на основу:

1. успеха на пријемном испиту и

2. успеха у претходном школовању и то: општег успеха у основној музичкој, однсоно балетској школи и општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Општи успех у основној музичкој школи исказује се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на  крају IV, V и VI разреда, ако је трајање школовања шест година, односно II, III и IV разреда, ако је трајање четири године и помноже се бројем 2.

Ако је кандидат завршио основну музичку школу у трајању од две године, општи успех се исказује бројем бодова тако што се средња оцена на крају другог разреда помножи са бројем 6.

За завршену основну балетску школу, сабирају се средње оцене на крају II, III и IV разреда и помноже се бројем 2.

На основу општег успеха у основној музичкој, односно балетској школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Општи успех у последња три разреда основне школе које је кандидат завршио, такође се исказује бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на крају VI, VII и VIII разреда основне школе, односно, ако није завршио свих осам разреда, онда из последња три разреда основне школе, које је кандидат завршио и помноже се бројем 2.

На основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Укупан број бодова којим се исказује успех у претходном школовању (основна музичка, односно балетска школа и основна школа) заокружује се на две децимале.

Кандидати који се упоредо школују у другој средњој школи као редовни ученици или студирају, остварују 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Чланом 38. став 3. Закона о средњој школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 – испр., 62/2003 – др. закон, 64/2003 – испр. др. закона, 101/2005 – др. закон, 72/2009  и  52/2011- др. закон), између осталог, прописано је да у музичку, односно балетску школу може да се упише и лице које није завршило основну музичку односно балетску школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања. У таквими случајевима, уместо општег успеха у основној музичкој, односно балетакој школи, приликом утврђивања редоследа кандидата за упис, узима се у обзир успех на испиту за ниво основне музичке, односно балетске школе.

 

 

Аутор: дипл. правник Биљана Антић, 

 

објављено 07.05.2013.године