Одговор 1

 ПИТАЊЕ ЈНМВ 1/15

 Тендерској документацији за набавку Гасног уља екстра лаког Евро ЕЛ, нигде се не помиње како се мења цена после истека важности понуде.

Напомињемо да се цене нафтних деривата утврђују одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца  о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.

Предлажемо да се у Уговор убаци још један члан који ће гласити:

„Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати купцу по цени која важи на дан испоруке. под даном испоруке робе, подразумева се дан када је Продавац предао робу превознику, на превоз, ако се превоз робе врши у организацији Купца или даном пријема робе од стране Купца, ако се превоз врши од стране Продавца.”

ОДГОВОР ЈНМВ 1/15:

С обзиром на то да је формирање цена нафтних деривата слободно на тржишту Републике Србије, а повезано је са променом цена на светском тржишту нафтних деривата, није ни могуће понудити цену која ће бити фиксна током целог трајања уговора. Промене цене ће се односити како на повећање, тако и на смањење.

У складу са горе наведеним, подразумева се да ће испоручене нафтне деривате испоручилац фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, а по важећем ценовнику Испоручиоца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата Републике Србије“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Новка Миладиновић

Славица Павловић

Данијела Глушчевић