КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА – ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КРАЉЕВО

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА ДОБАРА- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

 

ЈАВНА НАБАВКА  БРОЈ  1/2015

Краљево,  фебруар 2015. године

 

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КРАЉЕВО, Топлице Милана 2

Објавила је

ОГЛАС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА ДОБАРА- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 1/15

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС, бр.29/2013), Правилника о изменама и допунама о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 74/1 од  06.02.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА ДОБАРА- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ 1/15

Која садржи:

 1. Опште податке о набавци
 1. Податке о предмету јавне набавке
 1. Упутство понуђачима како да сачине понуду
 1. Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова
 1. Врсту, техничке карактеристике (спецификација)
 1. Образац понуде
 1. Модел уговора
 1. Образац трошкова припреме понуде
 1. Текст изјаве о независној понуди
 1. Остали обрасци и документација

 

Укупно страна конкурсне документације                                                      18

 

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, Краљево, ПИБ:  100264575, матични : 07101163, интернет страница:

www.mokranjac-kraljevo.com

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке је добро: Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ,

број: 1/15;  ознака из општег речника набавке: 09134000 гаснa уљa.

 1. Контакт (лице или служба)

Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Славица Павловић, тел.

036/321-872.

 

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА

Набавка- гасно уље екстра лако евро ЕЛ, за потребе грејања.

Шифра из ОРН: 09134000-гасно уље

 

2.2. ОПИС ПАРТИЈА

Јавна набавка није обликована по партијама

 

2.3 УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу преузети на порталу Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs) и са сајта наручиоца:  www.mokranjac-kraljevo.com

 

2.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда је 19.02. 2015.године до 9,00 часова.

Понуда треба да буде сачињена тако  да сви листови садржани  у понуди буду повезани у целину на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете листови и печат.

Понуде се подносе препорученом поштом или лично, у затвореним ковертама са назнаком: „понуда за – ЈН бр. 1/15, гасно уље екстра лако евро ЕЛ – не отварај“, на адресу Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, 36000 Краљево. На полеђини коверте обавезно написати назив, адресу и телефон понуђача.

 

2.5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се  након истека рока за подношење понуда, 19.02.2015.године у 9,30 часова у просторијама наручиоца.

Присутни представници понуђача,пре почетка отварања, достављају пуномоћја за учешће у поступку отварања.

 

 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

        Упутство понуђачима какао да сачине понуду (у даљем тексту упутство) садржи следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке мале вредности,  и то:

 

 

3.1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуду и осталу документацију доставити на српском језику.

 

 

3.2.ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА

БИТИ САЧИЊЕНА

Понуда се доставља у писаном облику .

      Понуда се даје на оргиналним обрасцима наручиоца оверена потписом и печатом овлашћеног лица понуђача на свакој страни.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, уз навођење назива, броја јавне набавке (са назнаком «Понуда за ЈН бр.1/15, набавка добара – ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ), назив и адреса наручиоца Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, 36000 Краљево, и назив и адреса понуђача.

 

3.3.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА

Набавка није обликована по партијама.

 

3.4.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, уз назнаку да се ради о изменама и допунама понуде, сходно члану 87. став 6. ЗЈН, а у року за подношење понуде.

Понуђач може опозвати понуду писаним путем, у року за подношење понуде, која ће се неотворена вратити понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

 

3.5.САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ПОНУЂАЧА

СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач,нити да учествује у више заједничких понуда.

3.5.1. Понуда са подизвођачем,заједничка понуда групе понуђача

Понуђач, уколико ангажује подизвођача обавезан је да у понуди наведе проценат укупне вредности која ће се поверити подизвођачу и део предмета набавке који поверава подизвођачу, с тим да понуђач одговара наручиоцу за извршење обавезе из набавке односно уговора.

Уколико понуду подноси група понуђача саставни део понуде чини Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

 

3.6.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

 

Авансно плаћање није дозвољено.

Плаћање за испоручену робу се врши у року од 15 дана од момента пријема исправног рачуна (фактуре), на рачун понуђача.

Испорука  је сукцесивна и врши се током грејне сезоне на писмени захтев наручиоца, с тим да рок за испоруку тражене количине  не сме бити дужи од 5 дана од дана упућеног захтева.

Наричилац располаже подземним резервоаром  капацитета 20.000 литара, количине које се испоручују су сукцесивне и зависе од потреба у току грејне сезоне (временских услова, календара васпитно-образовног рада и сл.), дужина црева за истакање мора бити најмање 25 метара.

Наручилац и понуђач ће у присуству комисије приликом сваке  испоруке  записнички констатовати  квалитативни и квантитативни пријем добара. Уколико комисија утврди да исти нису одговарајућег квалитета има право да одбије пријем истих, и да о томе писмено обавести испоручиоца. Испоручилац је дужан да нове одговарајуће количине  испоручи у року од 3 дана од дана одбијања пријема неодговарајуће испоруке.

Место испоруке је  на локацији према Спецификацији и Обрасцу понуде.

 

3.7.  ЦЕНА,  ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

 

Цене у понуди морају бити изражене у динарима, по јединици мере и у укупним износима    (без и са ПДВ-ом), а које важе на дан подношења понуде.У цену морају бити урачунати  сви цтрошкови( превоза до наручиоца и др. уколико их има).

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде.

 

3.8.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђач може тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда,  на адресу или мејл наручиоца,уз напомену  – Додатна објашњења за ЈН 1/15-гасно уље екстра лако евро ЕЛ.

Особа за контакт је Славица Павловић, секретар школе.

 

3.9.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.

 

3.10.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВА 2. ЗЈН

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, што доказује попуњавањем Обрасца изјаве која је саставни део конкурсне документације.

 

3.11.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Уговор за предметну јавну набавку биће закључен у у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 4. ЗЈН

 

3.12.ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

 

 1. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У

     ПОСТУПКУ ЈН 1/2015 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

     ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове из члана 75. ЗЈН, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом, и о томе доставе одговарајуће доказе.

 

Обавезни услови за учешће у поступку:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији.
 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
 6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).

 

Додатни услови за учешће у поступку:

1.Да располаже довољним техничким капацитетом, и то:

– да поседује најмање једно доставно возило са баждареним волуметром.

 

Испуњеност обавезних и додатних услова  овог закона понуђач доказује:

 1. Извод из регистра привредних субјеката АПР-а или потврде (решења) Привредног или

Трговинског суда.

Уколико је понуђач предузетник доставља извод из регистра АПР-а,односно извода из

одговарајућег регистра

Уколико је понуђач физичко лице није обавезно да достави овај доказ

 

 1. За сваког законског заступника понуђача (правног лица),као и за понуђача који има статус

предузетника или физичког лица:

-Извод из казнене евиденције који издаје надлежна ПУ МУП-а

 

За понуђача – правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове доказе не доставља):

За кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре:

а)  Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година

б)  Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)

в)  Уверење Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала

 1. Потврде Привредног и Прекршајног суда или Потврда АПР-а

Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда или Потврду АПР-а

 

Уколико је понуђач физичко лице као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

(ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда)

 1. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач не налази у поступку приватизације:

–  Потврде(Уверења) Пореске управе Министарства финансија и привреде РС

–  Потврде(Уверења) надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода

Ове доказе доставља понуђач – правно лице, предузетник и физичко лице

 1. Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке -Лиценца Агенције за енергетику РС за трговину на велико нафтом и нафтним дериватима и за складиштење нафте и нафтних деривата
 2. Изјаве о поштовању обавеза која произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је носилац права интелектуалне својине.

 

       Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем фотокопије саобраћајне дозволе, уговора о коришћењу/закупу/лизингу возила.

 

Наведене доказе понуђач може доставити у неовереним фотокопијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда најповољнија да достави оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

 

     Понуђачи који су регистровани, односно уписани  у јавном регистру понуђача који води организација надлежна за регистрацију привредних субјеката не доказују испуњеност  обавезних услова (члан 78. став 5. ЗНЈ).

 

5 .    СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

 

       Гасно  уље екстра лако евро ЕЛ у укупној количини од  18.000 литара   за потребе Музичке школе „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36000 Краљево, сходно Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.

 

место испоруке

 

адреса

 

количина

опис добара

 

Музичка школа „Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2, 36000 Краљево

 

18.000 л

гасно уље екстра лако евро ЕЛ

 

        Понуђач је у обавези да приликом испоруке  на месту испоруке изврши квалитативан и квантитативан пријем добара и то провером да ли се количина испорученог добра слаже са количином исказаном у отпремници и са порученом количином добара, а у присуству комисије наручиоца.

 

 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

      Образац 6а

 

Јавна набавка бр. 1/15 – набавка добара – гасно уље екстра лако евро ЕЛ :

 

1. Општи подаци о понуђачу (попуњава понуђач)
Понуда бр.
Назив понуђача:

Адреса понуђача (Улица,број и град):

 

 

 Матични број понуђача:

 

 Порески идентификациони број понуђача:

 Име и презиме особе за контакт:

 

 e-mail:

Телефон:

Факс:

 Број рачуна понуђача и назив банке

 Лице овлашћено за потписивање уговора:

 

 Начин подношења понуде:

1)      самостално

2)      заједничка понуда

3)      са подизвођачем

 

 

Назив учесника заједничке понуде:

 

 Адреса учесника заједничке понуде(улица, број, град):

 Матични број учесника заједничке понуде:

Порески идентификациони број учесника

заједничке понуде:

 

Име и презиме особе за контакт:

 

e-mail:

Телефон,факс:

 

Број рачуна учесник у заједничкој понуди и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

 

Напомена: Табелу: Подаци о учеснику у заједничкој понуди

попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, тако да се иста копира у довољном броју примерака , попуни и достави за сваког учесника заједничке понуде

 

 

 

 

 

 

2. Подаци о подизвођачу(попуњава понуђач): Назив учесника заједничке понуде:

 

 Адреса подизвођача (улица,број,град):

 Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача:

 

Име и презиме особе за контакт:

 

e-mail:

Телефон,факс:

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (НАЈВИШЕ 50%):

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена: Табелу: Подаци о подизвођачу

попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, тако да се иста  копира у довољном броју примерака , попуни и достави за сваког подизвођача

 

 

 

 

 

Јавна набавка  бр.1/15 – набавка добара – гасно уље екстра лако евро ЕЛ :

 

 

Опис добара

  

Захтевана количина 

Цена по јединици мере без ПДВ-а 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

ПДВ 

Укупна цена са ПДВ-омГасно уље екстра лако евро ЕЛ 

18.000 литара    

 

 

       У табелу уписати цене које важе на дан подношења понуде и морају бити изражене у динарима.

 

        У цену су урачунати и трошкови превоза и испоруке добара до локације наручиоца, из Спецификације предмета јавне набавке.

 

        Важност понуде( 60 дана од дана отварања понуда):________________

 

        Рок испоруке добара (максимално 5 дана од захтева наручиоца):__________

 

        Начин и рок плаћања:( 15 дана по пријему рачуна, авансно плаћање није дозвољено): ___________________________________________

 

 

                Датум:                                            М.П.                             Потпис овлашћеног лица:

 

             ____________                                                              ________________________

 

 

 

7. МОДЕЛ УГОВОРА

7.1  У  Г  О  В  О  Р

        о куповини гасног уља екстра лако евро ЕЛ

 

закључен  дана________________  између:

 

Музичке школе „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36000 Краљево,  коју заступа Биљана Мирјанић. –  директор школе, ПИБ школе 100264575, матични број 07101163 ( у даљем тексту:

Наручилац

и

             _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(у даљем тексту: Продавац)

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  набавка добара- гасно уље екстра лако евро ЕЛ

Уговорне стране су се споразумеле у следећем:

Члан 1

Наручилац купује, а продавац прихвата обавезу да, као најповољнији понуђач изабран после спроведеног поступка јавне набавке бр 1/15 – набавка добара – гасно уље екстра лако евро ЕЛ,  у складу са Законом о јавним набавкама,испоручи предметна добра, у количини  18.000 литара  гасног уљa екстра лако евро ЕЛ при чему су уговорне стране сагласне да купац  зависно од темпа потрошње енергента  и прилива  средстава у буџет Града Краљева није у обавези да купи сву уговорену количину, а продавац неће потраживати било какву накнаду нити одштету за мање реализоване количине добара од уговорених.

 

Члан 2

           Вредност добара  из члана 1. овог уговора утврђена је на основу јединичних цена из понуде бр. ____       _____ од __       _   _________ 2015. године Продаваца и износи:

 

                                         ________    ________ динара без ПДВ

 

словима (_____          _____    _______________) динара,

 

Што са ПДВ-ом износи______                      _________динара

словима (_______________                      ____________) динара.

 

Члан 3

Јединичне цене из понуде Продавца су утврђене на дан подношења понуде. У укупну вредност  урачунати су и трошкови превоза.

 

Члан 4

Наручилац се обавезује да:

– прати залихе гасног уља  у школи   и благовремено обавести купца о потребној количини за испоруку

– благовремено припреми и преда документацију  за уредно финансирање уговорених  количина добара и изврши обавезу плаћања у складу са уговором,

– да комисијски констатује квалитативан и квантитативан пријем сваке испоруке предметног добра, и да исту одбије уколико не одговара уговореном квалитету и квантитету.

– све трошкове око нове испоруке сноси искључиво продавац.

 

Члан 5

Уговорне стране су сагласне да се по овом уговору врши сукцесивна испорука предметног добра, сходно потребама Наручиоца, а на писмени позив Наручиоца и то  у року од 5 дана од дана упућеног позива.

 

Члан 6

Продавац је сагласан да се испорука предметног добра врши према налогу Наручиоца, у улицу Топлице Милана 2,  Краљево, односно у седиште школе.

 

Члан 7

Плаћање добара по овом уговору Наручилац ће вршити у року од____________________дана, а после уредно достављене фактуре за плаћање, на рачун продавца бр.______________________код ___________________ Банке.

 

Члан 8

       Уговорне стране су сагласне да ће, уколико Продавац не испоручи тражену количину предметног добра, у предвиђеном року, а на захтев купца, купац исте набавити код другог испоручиоца, а све  о трошку продавца.

Члан 9

       Уговорачи су сагласни да све обавезе предвиђене овим уговором испуне  у предвиђеним роковима и условима датим у понуди.

 

Члан 10

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на одређено време, до 31.12.2015.године.

 

Члан 11

        Уколико Продавац својом кривицом  више од два пута закасни са испоруком, Наручилац може уговор раскинути. Уговор се може раскинути и у случају немогућности испуњења уговора која је наступила независно од воље продавца.

 

Члан 12

        Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове, који настану по овом уговору реше споразумно, у случају да се споразум не постигне уговара се надлежност  Привредног суда у Краљеву.

 

Члан 13

         Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака , од којих се по 2  налазе код обе  уговорне стране.

   

 

                    Наручилац                                                                                 Продавац    

 

 

 1. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЈН бр.1/15-набавка добара-гасно уље екстра лако евро ЕЛ

 

 

ОПИС ТРОШКОВА ИЗНОС

Прибављање захтеваних доказа

 

Поштански трошкови

 

Остали трошкови

 

Укупно:

 

 

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може захтевати од наручиоца накнаду трошкова.

 

Датум:                                                  Печат:                                   Потпис одговорног

лица понуђача:

 

______________                                                                            _____________________

 

 

 

 1. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

       ЈН бр.1/15-набавка добара-гасно уље екстра лако евро ЕЛ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку мале вредности добара – гасно уље екстра лако евро ЕЛ, у  поступку бр. 1/15 поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

Датум:                                                  Печат:                                           Потпис одговорног

лица понуђача:

 

_____________                                                                                  ___________________

 

 

 

 1. ОСТАЛИ ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

       ЈН бр.1/15-набавка добара-гасно уље екстра лако евро ЕЛ

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

из члана 75. става 2. ЗЈН

 

И З Ј А В У

 

Понуђач  _____________________________________________________ (навести назив), у поступку јавне набавке мале вредности бр.1/15, набавка добара – гасно уље екстра лако евро ЕЛ, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

Датум:                                                                Печат:                                      Потпис одговорног

лица понуђача:

 

______________                                                                                     _____________________

 

Напомена:

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.