ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 1406/1

Дана: 28.10. 2013.. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр.124/12),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста поступка: јавна набавка мале вредности – добра

 

1) Назив и адреса наручиоца

– МШ „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево

– ПИБ 100264575; матични број 07101163

2)  Интернет страница наручиоца:www. mokranjac-kraljevo.com

3) Врста наручиоца: просвета

4) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

5) Врста предмета: Добра

6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке: 09134000 – гасно уље екстра лако евро ЕЛ

7) Вредност уговора о јавној набавци: 1.049.850,00 динара без пдв-а

8) Критеријум за додолу уговора: најнижа понуђена цена

9) Број примљених понуда: 1

10) Највиша и најнижа понуђена цена: – најнижа 1.049.850,00 динара без пдв-а

-највиша 1.049.850,00 динара без пдв-а

11) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

12)   Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.10.2013. године

13) Датум закључења уговора: 21.10.2013. године

14) Подаци о добављачу: „НИС“ а.а. Нови Сада, Народног фронта бр. 12.

15) Околности које представљају основ за измену уговора: нема

 

 

ДИРЕКТОР

Биљана Мирјанић