ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДЕЛ. БР. 1312/1 ОД 20.09.2013. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево

Топлице Милана 2

Дел.бр. 1321/1

25.09.2013. год.

 

Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  врши измену у Позиву за подношење понуда и измену Конкурсне документације а сагласно Правилнику  о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Сл. Гласник РС бр. 123/2012, 63/2013 и 75/2013).

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДЕЛ.БР. 1312/1 ОД 20.09.2013.

У Позиву за подношење понуда бр.1311/1 и Конкурсној документацији бр.1312/1 свуда где стоји “ЛОЖ УЉЕ“ мења се и гласи “ ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ”, као и где стоји шифра из Општег речника 09135100, мења се и гласи 09134000.

У конкурснојдокументацији бр.1312/1 мења се :

На страни 4.-тачка 2.2. у делу прилози брише се тачка 5. и 6.

На страни 6.-тачка 2.11. мења се и гласи:

Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара прописан Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („СЛ. ГЛ. РС бр. 123/12, 63/13 и 75/13 )

На страни 9. бришу се додатни услови.

На страни 10. Образац бр. 1. у табели брише се колона 6.

На страни 21. члан 7. уговора мења се и гласи:

Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара прописан Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („СЛ. ГЛ. РС бр. 123/12, 63/13 и 75/13 )

 

Не мења се датум отварања понуде.

 

 

                                                                                                                                 Председник комисије

Новка Миладиновић