ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 422/1

Дана:  22.04. 2014. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2/14

Врста поступка: јавна набавка мале вредности- Добра

 

1)      Назив и адреса наручиоца

-МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево

-ПИБ 100264575, матични 07101163

2)  Интернет страница наручиоца:www. mokranjac-kraljevo.com

       3) Врста наручиоца:  просвета

       4) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности, обликован у три (3) партије

       5) Врста предмета: Добра

       6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке:

партија 2. тимпани дупли -37316000

партија 3. тромбон -37312200

      7) Вредност уговора о јавној набавци:

партија 2. износ 425.400 динара без ПДВ-а

партија 3 износ 198.900 динара без ПДВ-а

       8) Критеријум за додолу уговора: најнижа понуђена цена

        9) Број примљених понуда: по две (2) понуде

       10)Највиша и најнижа понуђена цена:

          – партија 2. Најнижа 425.400,00 динара без пдв-а, највиша 443.625,00 динара без пдв-а

          – партија 3. Најнижа 198.900,00 динара без пдв-а, највиша 224.250,00 динара без пдв-а

      11)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

12)  Датум доношења одлуке о додели уговора 31.03.2014. године

      13)Датум закључења уговора: 22.04.2014. године

     14)Подаци о добављачу: : за партију 1, 2  „LYRA STYLE” DOO, 11 070 Нови Београд, Гандијева 122А/3.

     15)Околности које представљају основ за измену уговора: нема

 

 

ДИРЕКТОР

Биљана Мирјанић