КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                           

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево,

Дел.број 116/1

Датум: 12.02.2014. год.

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com ,

e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/14

Гасно уље екстра лако ЕЛ

Јавна набавка број

ЈН МВ 1/14

Рок предаје понуда

24.02.2014. у 10:00

Јавно отварање понуда, одржаће се:

24.02.2014. у 10:30

Укупан број страна конкурсне документације

25

 

 

Краљево,  фебруар 2014. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке број 103/1 од 10.02.2014. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ – Д-1/14 и Решења број 104/1 о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности  бр. ЈНМВ – Д-1/14, припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности добрa

ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

ОРН:  09134000 – гаснa уљa

бр.  Д-1/14

 

Конкурсна документација садржи: уз позив за подношење понуда од  3 стране

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добра, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добра, евентуалне додатне услуге и сл.

5

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова( са обрасцима изјава о испуњености услова )

6

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

10

VI

Образац структуре цена

16

VII

Образац понуде

17

VIII

Модел уговора

21

IX

Образац трошкова припреме понуде

24

X

Образац изјаве о независној понуди

25

 

 

Укупно страна конкурсне документације                                                      25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, Краљево, ПИБ:  100264575, матични : 07101163, интернет страница:

www.mokranjac-kraljevo.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке је добро:  Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ,

број: Д-1/14;  ознака из општег речника набавке: 09134000 гаснa уљa.

4. Контакт (лице или служба)

Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Славица Павловић, тел.

036/321-872.

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

1. Предмет јавне набавке

 

ЈНМВ бр. Д-1/14- добро – Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ,

Ознака из општег речника набавке: 09134000- гасна уља

2. Прецизнији подаци о јавној набавци дати су у следећем поглављу број III-врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

Набавка добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ у поступку јавне набавке мале вредности број: Д-1/14, наручиоца МШ“ Стеван Мокрањац“ Краљево, спроводи  се  у свему у складу  са Правилником  о техничким  и другим захтевима за течна горива  нафтног порекла („Сл.гласник РС.бр.123/12 и 63/13 и 75/13).

–          Гасно уље екстра лако евро ЕЛ набавља се за потребе грејања установе /наручиоца.

–          Ознака из општег речника набавке: 09134000 – гасна уља

–          Цена 1 литра са превозом, квалитета по свим професионалним стандардима за ту врсту добра /гаранција произвођача/увозника  по наведеном Правилнику  о техничким  и другим захтевима за течна горива  нафтног порекла („Сл.гласник РС“.бр.123/12, 63/13 и 75/13).

–          Испоруку извршити на адреси Топлице Милана 2, Краљево, где је истоварно место и резервоар при чему се подразумева да је у укупну цену по понуди укључен и превоз, а и манипулативни трошкови.

–          Уколико је обавезна накнада за заштиту и унапређење животне средине у цену ће се укључити и тај износ.

–          Испорука ће се извршити сукцесивно према потребама наручиоца у року од најдуже 5 дана од пријема захтева за испоруку.

–          Обезбедити  професионално  особље са обе стране и опрему за адекватну примопредају.

–          Благовремено обавестити наручиоца  о тачном термину испоруке због присуства овлашћеног лица и законите примопредаје испоруке  уља.

.

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 

  1. 1.      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1.            Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)      Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)      Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)      Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4)      Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5)      Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

6)      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.            Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2.      УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

 

Испуњеност  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона (важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке), коју понуђач доставља у виду неоверене копије, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12) , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач:  _________________________________________________ у поступку јавне набавке  добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ознака из општег речника набавке: 09134000, ЈН.бр. Д-1/14, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)      Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)      Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5)      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         м.п.                     _____________________                                                        

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке – добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ознака из општег речника набавке: 09134000, ЈН. бр. Д-1/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)      Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)      Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         м.п.                    _____________________                                                        

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Уколико је неки од доказа или документа на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: МШ „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36000 Краљево, са назнаком: ,,Понуда за ЈНМВ добра – Гасно уље екстра лако евро ЕЛ, бр. Д-1/14 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.02.2014. године до 10:30 часова.    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи следећу документацију уредно попуњену, потписану и печатирану и то :

1)   Образац понуде, попуњен и оверен од стране овлашћеног лица са свим подацима који су дати у моделу понуде из конкурсне документације, обавезно укључујући и  податке  у случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, ако се тако наступа.

2)   Образац изјаве/а о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, а ако је посебним прописом предвиђено и оверену копију важеће  дозволе надлежног органа  за обављање  делатности која је предмет јавне набавке без обзира на начин подношења (самостално, заједничка понуда, понуда са подизвођаћем) изјава се потписује  самостално. 

3)   Модел уговора, попуњен, са парафираном и печатираном сваком страном од стране овлашћеног лица.

4)   Образац изјаве о независној понуди  без обзира на начин подношења       (самостално, заједничка понуда, понуда са подизвођаћем) изјава се потписује  самостално.

5)   У случају заједничке понуде обавезан саставни део је и Споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: МШ „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36000 Краљево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ , ЈН бр. Д-1/14- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ,  ЈН бр. Д-1/14 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ЈН бр. Д-1/14 – НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ,ЈН бр. Д-1/14- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се  истог дана након истека рока за подношење понуда,  24.02.2014.год  у 10:30 часова, на адреси наручиоца у канцералији бр.113.

Присутни представници понуђача,  пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају уредно попуњено и оверено пуномоћје, на основу којег  ће доказати овлашћење за учешће у поступку  јавног отварања понуда.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

  • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
  • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
  • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
  • понуђачу који ће издати рачун,
  • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
  • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је: 15 дана од дана испоставе фактуре, који испоставља понуђач.

Плаћање се врши преносом средстава на рачун понуђача код пословне банке.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција у складу са гаранцијама које даје подизвођач или увозник, а  сагласно са  Правилником  о техничким  и другим захтевима за течна горива  нафтног порекла („Сл.гласник РС.бр.123/12 и 63/13 и 75/13).

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке добра које је предмет јавне набавке, не може бити дужи  од  5  од дана поношења захтева наручиоца за испоруку. Испорука ће се вршити сукцесивно, према потреби наручиоца.

Место (испоруке, извршења услуге, извођења радова)-на адресу наручиоца:МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево, ул. Топлице Милана 2.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке, утовар, превоз,истовар- истакање горива на истоварном месту у резервоар наручиоца, који се налази у улици Топлице Милана 2.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета најкасније у року од десет дана од дана отварања понуда.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште, на e-mail или факсом на број установе) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

ЈН бр. Д-1/14.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће избарана понуда која је раније предата Понуђачу.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  Текст изјаве је дат је у оквиру текста/Образца изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона као тачка 5 , а у поглављу IV одељак 3.).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. Закона о јавним набавкама и између осталог мора садржати потврду о уплати таксе и то у износу од 40.000 динара;

Такса за заштиту права се уплаћује на следећи начин:

Сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку број 1/14;

Корисник ( прималац ) Буџет Републике Србије;

• Број жиро рачуна: 840-742221843-57;

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

 

 

 

Понуђач:_____________________        Наручилац:  МШ»Стеван Мокрањац»

Седиште: _____________________                        Краљево, Топлице Милана 2

ПИБ:_________________________                                                        ПИБ: 100264275

Матични број:_________________                                         Матични број: 07101163

 

 

 

Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ

за потребе М Ш „Стеван Мокрањац“

 

Назив

Јединица

 мере

Количина

Јединична цена

Укупан

 износ без ПДВ-а

ПДВ %

Укупан износ са ПДВ-ом

Гасно уље

екстра лако

 ЕВРО ЕЛ

Литар

18.000

 

 

   

 

 

Понуда бр:  ___________________

 

Рок испоруке и извршења:      
Место испоруке и извршења:      
Рок и начин плаћања:      
Рок важења понуде:      

 

 

 

 

Датум                                                                                                 Понуђач

 

M.P.

_____________________                                                      _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – Гасно уље екстра лако евро ЕЛ ознака из општег речника набавке – 09134000 – гаснa уљa,  ЈН број: Д-1/14.

 

Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ

за потребе М Ш „Стеван Мокрањац“

 

Назив

Јединица мере

Количина

Јединична

цена

Укупан износ без ПДВ-а

Гасно уље

екстра лако

 ЕВРО ЕЛ

Литар

18.000

 

 

 

 

Рок испоруке и извршења:      
Место испоруке и извршења:      
Рок и начин плаћања:      
Рок важења понуде:      

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:  

 Адреса понуђача:

  

 Матични број понуђача:

  

 Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): Име особе за контакт:

  

 Електронска адреса понуђача

 (email): Телефон:

  

 Телефакс:

  

 Број рачуна понуђача и назив банке:

  

 Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1) Назив подизвођача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  
2) Назив подизвођача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

  

Адреса:  

  

Матични број:  

  

Порески идентификациони број:   

Име особе за контакт:  

2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

  

Адреса:  

  

Матични број:  

  

Порески идентификациони број:   

Име особе за контакт:  

3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

  

Адреса:  

  

Матични број:  

  

Порески идентификациони број:   

Име особе за контакт: 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕдобро – гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ознака из општег речника набавке – 09134000 – гаснa уљa,  

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

15 дана од дана испоставе  фактуре, преносом средстава на текући рачун понуђача

Рок важења понуде

минималан законски рок  30 дана од дана отварања понуда

Рок испоруке

Испорука се врши сукцесивно, 5 дана од дана од дана подношења захтева за  испоруку Наручиоца.

Гарантни период

Уколико добро задовољава тражени квалитет гарантни рок не постоји у супротном добро се враћа испоручиоцу

Место  испоруке

МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2

 

 

Датум                                                                           Понуђач

м.п..

______________________                            ______________________

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

 

 

 

 

 

 

 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

 

УГОВОР

о продаји  добра – гасног уља екстра лаког евро ЕЛ

Закључен дана __________2014. године између:

Наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац“, адреса: Топлице Милана 2, Краљево,

 Одговорно лице: директор Биљана Мирјанић

ПИБ: 100264575, Матични број: 07101163

и

Понуђача:………………………………………………………………………………………………………………………….са седиштем у ………………………………………., улица ………………………………………………,бр………… ПИБ:……………………………… Матични број: ………………………………….

Број рачуна: …………………………………….. Назив банке:…………………………………………..,

кога заступа:………………………………………………..(у даљем тексту:Понућач/ Испоручилац),

Заједнички назив у даљем тексту овог уговора  за оба учесника у овом послу је: уговорне стране

Основ уговора:

Јавна набавка мале вредности  Број: Д-1/14.

Број и датум одлуке о додели уговора:   ________/14 од _______________2014.године.

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од……………………….године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Заједнички назив у даљем тексту овог уговора  за оба учесника у овом послу је: уговорне стране

Члан 1.

     Уговорене стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора куповина

гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ – ознака из општег речника набавке  09134000-гаснa уљa, а  за потребе грејања  Наручиоца, (у даљем тексту:  гасно уље),

Количине и цене добра из става 1. овог члана, утврђене су  према усвојеној Понуди Понуђача/Испоручиоца  бр. _______ од __________ 2014.године, која чини саставни део овог Уговора, ( у даљем тексту: понуда).

Период реализације уговора је до 31.12.2014. год.

Члан 2.

     Укупна вредност уља – гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ, са превозом до складишног простора Наручиоца/купца износи _______________  динара без ПДВ-а, (и словима:________________________________________________)ПДВ износи: ________________динара, односно укупнпо _________________динара са ПДВ-ом,( и словима:___________________________________________________________________)

Јединична цена уља- гасно уље екстра лако  ЕВРО ЕЛ са превозом до складишног простора Наручиоца износи ________________динара са    ПДВ – ом, по стопи  од 20%.

Члан 3.

      Уговорне стране су сагласне да је вредност из члана 2. Овог Уговора, утврђена изабраном Понудом, која је у складу са кретањем цена нафтних деривата на тржишту Републике Србије.

У случају промене цена до којих долази из објективних разлога (усклађивање са кретањем цена нафтних деривата), а  у складу са важећим одлукама Добављача, примењиваће се цене по ценовнику који важи на дан испоруке.

Под даном испоруке, подразумева се дан када је Испоручилац предао робу превознику на превоз.

Испоручилац ће фактурисати услугу превоза по ценовнику превоза, који важи на дан испоруке.

У  цену превоза се урачунавају трошкови превоза, путарине и манипулативни трошкови.

Уколико постоји обавеза плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине  Испоручилац  ће задужити Наручиоца и тим износом и исказати га у јединичној цени.

Члан 4.

      Уговорене стране су сагласне да се превоз  врши у организацији Испоручиоца  у складишни простор Наручиоца.

Динамику и количину појединачних испорука, одређује  Наручилац.

Испоручилац  се обавезује да појединачне испоруке изврши у року од 5 дана од дана пријема појединачног захтева.

Испорука се врши радним данима, у термину по договору Испоручиоца и Наручиоца.

Члан 5.

      Отпрема и пријем уља врши се по важећем Правилнику о односима у поступцима испоруке  природног  гаса, утовара и истовара сирове нафте, деривата нафте и деривата природног гаса.

Наручилац има право да изрши квалитативну и квантитативну контролу испорученог уља.

Између уговорних страна се подразумева да је Наручилац квантитативно и квалитативно примио испоруку у моменту потписивања отпремнице.

У случају постојања квантитативних недостатака Наручилац улаже приговор Испоручиоцу одмах по завршеном пријему уља.

Испоручилац  се обавезује да  на  лицу места утврдити чињенице, о чему ће се сачинити записник који потписују представници обе уговорене стране.

 

Члан 6.

      Уље мора одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла   („Службени гласник РС“, бр 123/12, 63/13 и 75/13).

Уговорене стране су сагласне да у случају постојања примедби које се односе на квалитет уља, а уочене су при примопредаји, Наручилац улаже приговор Испоручиоцу  одмах, а Испоручилац  има обавезу такође  одмах да обезбеди  стручно лице ради узорковања уља и његове анализе. У супротном, приступа се раскиду уговора.

Између уговорних страна се подразумева да је Испоручилац  апсолутно опремљен у складу са важећим Правилником да на лицу места може са сигурношћу да се  утврди квалитет по прописаним стандардима –температура, густина, присуство воде и др. уља  које је предмет испоруке, па стога се и квалитативан пријем врши дефинитивно при испоруци.

                                                            Члан 7.

Уговорене стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара, земљотреса и природне катастрофе, акта међународних органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају Уговорне стране да изврше уговорне обавезе.

Испоручилац  се ослобађа одговорности и у случају поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата.

У случају из става 1. и  2.овог члана Испоручилац  је дужан да о настанку разлога  из става 1. и  2.овог члана  благовремено писмено обавести наручиоца  о истом.                                         

 

                                                              Члан 8.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу  плаћање изврши 15 дана од дана испоставе фактуре, на рачун  Испоручиоца број: ____________________________ који се води код   _________________________________ банке.

 

Члан 9.

                                                      

Овај Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана.                              Отказни рок тече од дана писменог  споразума о раскиду Уговора.

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надикнади штету.

Члан 10.

      Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласнст  уговорних страна, о чему се закључује Анекс  Уговора.

Члан 11.

    Прилози и саставни делови овог  Уговора су:

–          Понуда  Испоручиоца бр.  _______________ од ________________2014.године,

–          Спецификација набавке.

Члан 12.

     Уговорене стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

                                                             

Члан 13.

      Уговорене стране су  сагласне да ће све евентуално настале споровe по овом уговору решавати споразумно.

У случају да настали  спор није могуће решити споразумно, уговорне стране уговарају надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 14.

    Овај Уговор ступа на снагу даном   његовог закључивања, а примењује се до извршења овим уговором преузетих обавеза .

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој од уговорних страна припада по  2 (два) примерка.

Сваки уредно потписан и печатиран примерак овог уговора има правну снагу и значење оригинала.

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, бразумеле и да  његове одредбе у свему  представљају израз њиховестварне воље.

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                      ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________                     ___________________________                         

                                                                               Биљана Мирјанић

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (име понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

Датум:

                 м.п.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

У складу са чланом 26. и 61. Став 4. Тачка 9) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/12) и члана 2. став 1.,тачка 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13), ___________________________________ даје:

                                                                            (Назив понуђача)

                            ИЗЈАВУ О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду

у поступку јавне набавке добра-гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ознака из општег речника набвке  09134000 – гасна уља, ЈН. бр. 1/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум: м.п. Потпис понуђача

 

 

Напомена: Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона, која може угрозити статус понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.