Позив за подношење понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Дел. бр: 115/1

Датум: 12.02.2014. године

Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

На основу члана 39., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став

1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Решења о

образовању комисије за јавну набавку Д- 1/14 број: 104/1 од 10.02.2014. године,

Комисија за јавну набавку, сачињава и упућује следећи

 

Позив за подношење понуда

 

1. Назив наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево

2. Адреса наручиоца: Топлице Милана бр 2., 36000 Краљево

3. Интернет страница наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com

4. Врста наручиоца: Просвета

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника: Гасно уље екстра лако ЕЛ-

09143000

5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности

6. Врста предмета: добро

7. Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

8. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације

може се извршити са Портала јавних набавки, интернет странице наручиоца www.mokranjac-kraljevo.com или лично у просторијамаМШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2, кан. 113 од 09-13 часова радним данима.

9.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку „ Понуда за ЈНМВ добра – Гасно уље екстра лако евро ЕЛ, бр. Д-1/14 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.

Понуде доставити на адресу МШ „Стеван Мокрањац“ са седиштем у Краље ву, ул.Топлице Милана 2, 36000 Краљево.

Рок за подношење понуда је 24.02.2014. године до 10,00 часова.

Благовременом се смарају понуде које су приспеле Наручиоцу до истека рока

наведеног у претходном ставу, без обзира на начин како су приспеле.

10. Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се дана 24.02.2014. године у 10,30 часова у

просторијама МШ „Стеван Мокрањац“ са седиштем у Краље ву, ул.Топлице Милана 2, 36000 Краљево, кан. бр.113.Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене код Наручиоца.

11. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку

отварања понуда:

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају

Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

12. Рок за доношење одлуке: 8 дана од дана отварања понуде.

13. Лице за контакт: Славица Павловић

– путем поште на адресу: 36000 Краљево, ул.Топлице Милана 2

e-mail: sekretar.mokranjac@gmail.com

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 

 

––––––––––––––––––––