Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 NOVI OBRASCI ZA J. NABAVKU

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,”
Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија
Дел.број 873/1
Датум 13.06.2013. год.
Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872
www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com
матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/13
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Јавна набавка број

ЈН МВ 2/13

Рок предаје понуда

27.06.2013. у 10:00

Јавно отварање понуда, одржаће се:

27.06.2013. у 10:30

Укупан број страна конкурсне документације

22

Краљево, jун 2013. године

  

САДРЖАЈ

 На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл. 61. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12) , чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ( бр. 863/1 од 12.06. 2013.год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности ( бр. 864/1 од 12.06. 2013.год. ) припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добра:
– НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 2/13-

 Конкурсна документација садржи:

 1. Писмени позив за подношење понуде
 2. Општи подаци о набавци
 3. Упутство понуђачима како да сачини понуду
 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност наведених услова
 5. Обрасци

5.1.Образац понуде
5.2.Образац  структуре цене
5.3.Образац  општи подаци о подизвођачу
5.4.Образац општи подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
5.5.Изјава учесника у заједничкој понуди
5.6. Изјава о испуњености обавезних услова
5.7.Изјава о независној понуди
5.8.Трошкови припреме понуде
6. Модел уговора
7. Техничке карактеристике (спецификација)

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

1. Наручилац МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, на основу чл.55. став 1. Тачка 2, чл. 61. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС 124/12), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова , позива заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке добара: НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ за потребе МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево, у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН МВ 2/13.

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара – РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  и то 10 преносивих рачунара -у свему према техничкој спецификацији, ознака из Општег речника набавке- 30213100-преносиви рачунари.

3. ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности- добра.

4. Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2, код секретара школе радним данима од 09-14 часова или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке-www.portal.ujn.gov.rs или на сајту  МШ „Стеван Мокрањац“ www. mokranjac-kraljevo.com.

5. Понуђач понуду подноси лично на адреси наручиоца или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда мора бити обележена на начин одређен у позиву за подношење понуде. Уколико понуда није затворена, запечаћена и обележена на захтеван начин, наручилац није одговоран за преурањено отварање понуда или за њене евентуалне недостатке.

Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду најкасније до 27.06.2013.године до 10.00 часова. Понуда се доставља непосредно у канцеларији бр. 113 на адреси МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку мале вредности набавка рачунарске опреме за потребе МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву ЈНМВ 2/13 – НЕ ОТВАРАТИ”

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не одштете листови или печат.

Рок важности понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда.

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је отворена коверта онаква каква је предата.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2 у канцеларији 113, дана  27.06.2013.године, у 10.30 часова.

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку.

Понуде поднете по истеку рока за подношење понуда сматраће се неблаговременим и после окончања поступка отварања понуда биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

При изради понуде понуђач се мора придржавати захтева и услова из конкурсне документације, позива за подношење понуда и ЗЈН. Пропуст у достављању тражених информација или доказа је на одговорност понуђача и може резултирати одбијањем понуде као неприхватљиве.

Није дозвољено достављање понуде електронским путем.

Понуда мора бити сачињена у папирној форми, са свим елементима и обрасцима из конкурсне документације. Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: “ www. mokranjac-kraljevo.com или лично на адреси .

Приликом израде понуде понуђач не сме мењати и допуњавати текст конкурсне документације.

Понуђач може да поднесе само једну.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају јасно и недвосмислено, читко – штампаним словима, неизбрисивим мастилом, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у ком случају ће такве исправке остати видљиве и бити оверене парафом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда.

6. Понуђач је дужан да испуни услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама(Сл. Гласник РС бр. 124/12).

7. Оцењивање и рангирање достављених исправних понуда вршиће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

Уговор ће бити додељен једном понуђачу који понуди најнижу цену према условима које је одредио наручилац.

8. Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а. У цену морају бити урачинати сви трошкови везани за реализацију уговорених обавеза и они се не могу посебно исказати ван понуђене цене, факурисати нити наплаћивати.

9. Одлука о избору најповољније понуде о јавној набавци биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.

10. Понуде са варијантама нису дозвољене.

11. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику доставом захтева на адресу: МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2., са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку добара ЈН МВ 2/13-набавка добара-рачунарске опреме или на е-mail sekretar.mokranjac@gmail.com. Наручилац ће на захтев заинтересованих лица одговорити у року од два дана од дана пријема захтева.

 

II. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

 

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,
интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

Предмет јавне набавке: добра-рачунарска опрема

Поступак: јавна набавка мале вредности

Назив и ознака из општег речника набавке: 30213100-преносиви рачунари.

Лице за контакт: Славица Павловић, sekretar.mokranjac@gmail.com

 

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састваљена

Понуда мора бити састваљена на српском језику.

2. Валута којом се изражава цена у понуди

Вредност предметне јавне набавке из конкурсне документације се изражава у динарима.

3. Подаци о обавезној садржини понуде

Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

– попуњен,печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 5.1. који је саставни део конкурсне документације);

– попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене (Образац 5.2. који је саставни део конкурсне документације)

– попуњен, печатом оверен и потписан образац Подаци о подизвођачу (Образац 5.3. који попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем и који је саставни део конкурсне документације);

– попуњен, печатом оверен и потписан образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди(Образац 5.4. који попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду и који је саставни део конкурсне документације );

– попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава у заједничкој понуди (Образац 5.5. који попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду и који је саставни део конкурсне документације );

– попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (Образац 5.6. који је саставни део конкурсне документације);

– попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о независној понуди(Образац 5.7. која је саставни део конкурсне документације );

– попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови припремања понуде (Образац 5.8. могу да попуне понуђачи, која је саставни део конкурсне документације )

– попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора који је саставни део конкурсне документације.

4. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде састваљена

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саствани део, понуђачи попуњавају читко – штампаним/писаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом .

5. Понуда са варијантама није дозвољена и предметна набавка није подељена у више партија

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

– понуђачу који ће издати рачун;

– рачуну на који ће бити извршено плаћање;

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. Подизвођач

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

9. Цена, начин и услови плаћања

Цена, односно укупна вредност услуга које су предмет јавне набавке исказује се у динарима, без и са ПДВ-ом Понуђач у понуди треба да назначи јединичну и укупну цену за сваки појединачни предмет набавке.

Јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију Наручиоца.

Плаћање ће се вршити на основу рачуна/предрачуна које издаје Испоручилац након закључења уговора у свему и на начин утврђеним уговором.

Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Авансно плаћање не прихватамо. Плаћање ће се вршити према достављеном рачуну за извршену испоруку, у складу са обрасцем структуре цене и у року наведеном у моделу уговора.

10. Начин означавања поверљивих података у понуди

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека

рока предвиђеног за отварање понуда.

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12).

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,  са напоменом „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – рачунарске опреме за потребе Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 3600 Краљево, број 2/13“.

12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

13. Рок за закључење уговора

Понуђач ће бити позван да најдуже у року од 5 (пет) дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, приступи закључењу уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

14. Рок важења понуде

Понуђач је обавезан да у понуди наведе рок важења понуде, који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

15. Место и време испоруке добара

Испорука добара – рачунарске опреме за потребе Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, вршиће се на адреси Наручиоца.

Време испоруке добара је максимално 15 дана од дана закључења уговора.

16. Критеријуми за оцењивање понуда

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

НАПОМЕНА:

· У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију понуду у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, бира понуду оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке предметног добра.

· Уколико су понуђене идентичне цене, идентични рокови испоруке, биће изабрана понуда понуђача са најдужим роком плаћања предметног добра.

17. Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. Закона о јавним набавкама и између осталог мора садржати потврду о уплати таксе и то у износу од 40.000 динара;

Такса за заштиту права се уплаћује на следећи начин:

Сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку број 2/13;

Корисник ( прималац ) Буџет Републике Србије;

• Број жиро рачуна: 840-742221843-57;

 

IV УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности 2/13 (набавка рачунарске опреме за потребе МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево) и подношење понуде има понуђач који испуњава услове предвиђене чланом 75.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник бр. 124/12“), односно ако

1. регистрован код надлежног органа,

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних делеа као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у верме објављивања односно слања позива за подношење понуда,

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

 

Докази из чл.77. ст.1. ЗЈН:

1. извод из регистра надлежног органа,

2. потврда надлежног суда,

3. потврде надлежних суда или надлежног органа за регистрацију привредног субјекта,

4. потврде надлежног пореског органа и огранизације за обавезно социјално осигурање или потврдa надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације,

5. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

 

Напомена:

Понуђач ће потписивањем изјаве, која је саставни део Конкурсне документације, потврдити да испуњава све обавезне услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012), као и да поседује доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012), сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.

Услов под редним бројем 5. се доказује достављањем копије важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности издате од стране надлежног орагана.

 

V ОБРАСЦИ

 Oбразац понуде 5.1.

 На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: ЈН МВ 2/13 – Набавка рачунарске опреме, дајемо понуду како следи:

I . Начин на који се даје понуда:

Понуду дајем (заокружити):

а. Самостално

б. заједничка понуда (број учесника у заједничкој понуди             .)

в. са подизвођачем (број подизвођача              .)

______________________________________________________________

II . Услови понуде:

БРОЈ ПОЗИВА: ЈН МВ бр. 2/13. Назив понуђача:Седиште и адреса понуђача:Одговорно лице понуђача:Телефон/факсТекући рачунМатични бројПИБРегистарски бројШифра делатностиБРОЈ ПОНУДЕ ДАТУМ ПОНУДЕ

 

III Начин и рок плаћања:

 

 

IV Важност понуде:

 

(Минимални период важности понуде је 30 дана од дана отварања понуда)

V Укупна цена за десет преносивих рачунара:

Износ са ПДВ-ом: ______________

Износ без ПДВ-а: _______________

ПДВ : ____________________

VI Гарантни рок:

Гарантни рок је       __________________.

(Минимални гарантни рок не може бити мањи од 2 год.)

VII Рок испоруке добара

Рок испоруке је       __________________.

                               (Махимално 15 дана)

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

———————                                                                   ———————————————

 

Oбразац 5.2.

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

добара-рачунарске опреме 2/13, за потребе МШ“Стеван Мокрањац“Краљево

 

 

 

Р.

Бр.Произвођач / тип

Рачунара

(лап-топ)КоличинаЈединичне цене без ПДВ-аСтопа ПДВ-аЈединичне цене са ПДВ-омУкупно без ПДВ-а за 10 рачунара

(лап-топова)Укупно са ПДВ-ом

за 10 рачунара

(лап-топова)1. 10     

  

У колони произвођач/тип уписати назив (марку) рачунара (лап-топа)

 -понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију Наручиоца.

 

 

М.П. ——————————

Потпис овлашћеног лица

Датум:

 

—————————

 

 

Oбразац 5.3.

 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив понуђача :…………………………………………………………………………………

 

Адеса понуђача:………………………………………………………………………………..

 

Матични број понуђача:………………………………………………………………………..

 

Порески идентификациони број понуђача (PIB):………………………………………….

 

Име особе за контакт……………………………………………………………………………

 

Електонска адреса понуђача (e-mail):…………………………………………………..

 

Телефон:……………………………………………………………………………………………..

 

Телефакс:……………………………………………………………………………………………

 

Број жиро рачуна и назив банке……………………………………………………………..

 

Место:__________________                                               Потпис овлашћеног лица

 

Датум:__________________                              M.П.                 __________________________

 

Напомена: Образац 5.3. Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Oбразац 5.4.

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

Назив понуђача :…………………………………………………………………………………

 

Адеса понуђача:………………………………………………………………………………..

 

Матични број понуђача:………………………………………………………………………..

 

Порески идентификациони број понуђача (PIB):………………………………………….

 

Име особе за контакт……………………………………………………………………………

 

Електонска адреса понуђача (e-mail):…………………………………………………..

 

Телефон:……………………………………………………………………………………………..

 

Телефакс:……………………………………………………………………………………………

 

Број жиро рачуна и назив банке……………………………………………………………..

 

Место:__________________                                               Потпис овлашћеног лица

 

 

Датум:__________________                              M.П.                 __________________________

 

Напомена: Образац 5.4. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду у ком случају је потебно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

Образац 5.5.

 

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара број: 2/13 – рачунарска опрема за потребе Музичка школа „Стеван Мокрањац“  са седиштем у Краљеву и да овлашћујемо учесника у заједничкој понуди_______________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

 

Назив, седиште и адреса учесника у заједничкој понуди Врста добара које ће испоручити учесник у заједничкој понуди Врста добара које ће испоручити учесник у заједничкој понуди Потпис одговорног лица и печат учесника у заједничкој понуди
Овлашћени

члан групе понуђача  Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђачаЧлан групе

понуђача  Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђачаЧлан групе

понуђача  Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђачаЧлан групе

понуђача  Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђача

 

Место и датум: ___________________________________

 

Напомена: Образац 5.5. попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно овај образац се копира у довољном броју примерака

 

 

Образац 5.6.

 

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ УТВРЂРЕНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

У својству понуђача

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу да

______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 2/13 – набавка рачунарске опреме за потребе Музичка школа „Стеван Мокрањац“  са седиштем у Краљеву утврђене конкурсном документацијом, односно чланом 75.став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник бр. 124/12“), и да за то поседујем тражене доказе.

 

 

Место и датум                                                       М.П.                   Потпис и функција

овлашћеног лица понуђача

 

____________________________                       печат             _________________________

Образац 5.7.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12) и члана 6. став 1. тачка 10) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13) дајемо следећу:

 

ИЗЈАВУ

VI ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да понуду јавне набавке мале вредности 2/13 – набавка рачунарске опреме за потребе Музичка школа „Стеван Мокрањац“ , подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Место и датум

Понуђач

 

__________________________                    _________________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

 

Образац 5.8.

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12) и чл. 6. ст. 1. тачка 9) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13), достављамо

 

 трошкова припреме понуде

 У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

 

Р.

брНазив трошкаИзнос у динарима

 1. 1.      

  

 1. 2.      

  

 1. 3.      

  

 1. 4.      

  

 1. 5.      

  

 1. 6.      

  

 

 

Место и датум:                                                                                  Понуђач:

……………………………………….                                     ……………………………………………..                         Печат и потпис

 

Напомена:

понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник бр. 124/12“),

 

Место и датум:                                                                                          Овлашћено лице понуђача:

_______________________                                             М.П.         _______________________

 

VI МОДЕЛ УГОВОРА

о јавној набавци добара – рачунарске опреме

између

1. Музичке Школе „Стеван Мокрањац“ коју заступа директор школе Биљана Мирјанић, (у даљем тексту Купац), с једне стране и

2.____________________________________________________________________, ког заступа ________________________________________________________________, из ____________________________,ЈМБГ _______________________,(у даљем тексту Добављач), с друге сране

Подизвођачима:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број)

Учесницима у заједничкој понуди:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

– да је Купац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – рачунарска опрема, редни број 2/13, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 863/1 од 12.06.2013. године, за потребе МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево – да је Добављач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2013. год. (попуњава Добављач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;

да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

– да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели уговора број ________________ од ____.____. 2013. године и понуде Добављача број _____ од ____.____. 2013. године (попуњава Купац), изабрао Добављача за набавку добара – рачунарске опреме.

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја и испорука рачунарске опреме, за Музичку школу „Стеван Мокрањац“ Краљево у свему према понуди добављача бр. ________, од ____.____.2013.године и спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део уговора (попуњава Купац).

Добављач је испоруку добара поверио другом Добављачу-подизвођачу _____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене вредности или ___________________ динара без ПДВ-а. (попуњава Добављач).

Уколико Добављач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.

Члан 3.

Укупна цена рачунарске опреме који је предмет овог уговора, утврђена је у понуди

добављача број ________, у износу од _____________________________ динара, без ПДВ-а, односно у износу од ____________________са ПДВ-ом, (попуњава Добављач).

Добављач може да промени цену из става 1. овог члана, како је наведено у Конурсној документацији, из објективних разлога, услед промена цена и услова на тржишту.

Члан 4.

Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у року од  максимално 15 дана од дана потписивања уговора, на адресу Купца.

Место испоруке је адреса Купца у Краљеву, Топлице Милана 2.

Уколико испоручена добра не испуњавају све техничке карактеристике наведене у Конкурсној документацији, Купац је дужан да без одлагања достави Добављачу писану рекламацију.

Добављач се обавезује да у року од 30 дана од дана пријема писане рекламације отклони недостатке пружених добара.

Уколико Купац не добије испуњење уговора у року од 30 дана од дана када је Добављач примио захтев за испуњење из става 3. овог члана, Купац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Добављача.

Купац може раскинути уговор ако је предходно оставио Добављачу накнадни примерени рок за испуњење уговора који не може бити дужи од 30 дана.

Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Добављач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни уговор о накнадном року.

Свака уговорна страна може раскинути овај уговор писменим путем, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана, уколико друга уговорна срана не испуњава у целости Уговором предузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла.

Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.

Члан 5.

Купац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора (цена са ПДВ-ом) плати Продавцу у року од 30 дана од дана испоставе фактуре.

Члан 6.

Добављач се обавезује Купцу да пријави сваку промену до које дође у поступку испуњења уговором преузетих обавеза.

Члан 7.

 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне Уговора, као прилога Уговора могу вршити искључиво у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна и потпис овлашћеног лица уговорних страна.

Члан 9.

Све евентуалне спорове у вези са овим уговором уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, надлежан је суд у Краљеву.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

ДОБАВЉАЧ                                                                                         КУПАЦ  ___________________                                                       _____________________

Директор школе Биљана Мирјанић

 

 

Учесник у заједничкој понуди,                                                   Подизвођач,

____________________________                                   ____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)                              (потпис и печат овлашћеног лица)

 

Напомена:

– Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, попунити на означеним местима, потписати и оверити печатом на месту предвиђеном за потпис Добављача, чиме Понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

-У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

 

 

VII ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(СПЕЦИФИКАЦИЈА), добара-рачунарске опреме 2/13 за потребе МШ“Стеван Мокрањац“Краљево

  

1. Квалитет: Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.

 

2. Опис: Монитор 15.6, Рам: 2 ГБ, ХДД: 320 ГБ, ДВД РБ, Win 7 starter

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора у року од једног дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, испоручено добро заменити новим, у противном наручилац задржава право да раскине уговор.

 

4. Рок испоруке добара

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана.

 

 5. Место испоруке добара

Испорука предметних добара вршиће се у објекту МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, контакт особа Славица Павловић.

 

6. Гаранција

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара. Минимална гаранција је 24 месеци

Питања и одговори

 

Poštovani,

Zainteresovani smo za učešće u javnoj nabavci ЈНМВ 2/13  za laptop računare. Potrebno nam je dodatno objašnjenje. U tehničkim specifikacijama (opisu) navedeno je

2. Опис: Монитор 15.6, Рам: 2 ГБ, ХДД: 320 ГБ, ДВД РБ, Win 7 starter

što je manje više standardna konfiguracija, sa izuzetkom Win7 startera, koji se ne proizvodi već duže vreme od strane Microsofta, pa ga je već 6 meseci nemoguće naći na računarima. Samim tim što bi Vam neko ponudio računar sa Win7 starterom, automatski bi značilo da je to računar sa već prevaziđenim karakteristikama.

PITANJE:

Da li je moguće isporučiti računar sa Win 8, kao napednijom verzijom? Ukoliko nije, preporučujemo Vam, da konkursnu dokumentaciju izmenite i zahtevate Win 7 home basic, koji se još uvek priozvodi i može se naći na tržištu.

 

S’ poštovanjem

 

Darko Milojković
Bonum computers Niš
064/20-458-06
018-524-593

 

Одговор:
Zainteresovani ponuđači mogu ponuditi Operativni sistem WIN 7 starter ili ekvivalent Windows

Predsednik komisije za javnu nabavku
Bojan Milojević