КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Дел.број.1105/1

Датум 28.06.2013. год.

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/13

Набавка добарамузичких инструмената

Предмет јавне набавке обликован у три партије

Назив партије

 1. Набавка клавира- 5 комада
 2. Набавка трубе- 1 комад
 3. Набавка кларинета- 1 комад
 4. Набавка енглеског рога (хорне)- 1 комад

 

 

 

 

Јавна набавка број

ЈН МВ 3/13

Рок предаје понуда

09.07.2013. до 10часова

Јавно отварање понуда, одржаће се:

09.07.2013. до 10:30 часова

Укупан број страна конкурсне документације

33

 

 

 

 

Краљево, jун 2013. године

 

САДРЖАЈ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2, чл. 60. став 1. тачка 2  Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12) , чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (дел. бр.1102/1 од 28.06. 2013.год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (Бр. 1103/1 од 28.06. 2013.год.) припремљена је:

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добра:

–НАБАВКА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 3/13-

Конкурсна документација садржи:

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3.
II. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 4.
III. УПУТСТВО ПОНУЂАЧА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 7.
IV. ОБРАЗАЦ 1. ПОНУДА за партију 1 11.
ОБРАЗАЦ 2. ПОНУДА за партију 2 12.
ОБРАЗАЦ 3. ПОНУДА за партију 3 13.
ОБРАЗАЦ 4. ПОНУДА за партију 4 14
ОБРАЗАЦ 5. ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 15.
ОБРАЗАЦ 6.. ИЗЈАВА ГРУПЕ  ПОДИЗВОЂАЧА 16.
V. УСЛОВУ ПРОПИСАНИ  ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ  МОРА ДА ИСПУНИ 17.
ОБРАЗАЦ 7.- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 18.

VI.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ19.VII.ОБРАЗАЦ 8.-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију 120.ОБРАЗАЦ 9.-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију 221.ОБРАЗАЦ 10.-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију 322.ОБРАЗАЦ 11.-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију  423.VIII.МОДЕЛ УГОВОРА за патију 1.24.МОДЕЛ УГОВОРА за патију 2.26.МОДЕЛ УГОВОРА за патију 3.28.МОДЕЛ УГОВОРА за патију 4.30.IXОБРАЗАЦ 12.-ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ32.XОБРАЗАЦ 13.- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

33.

 

  

 

ОДЕЉАК I

 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

 

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,

интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

 

Предмет јавне набавке: музички инструменти

 

Поступак: јавна набавка мале вредности

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 37311100-клавири, 37312100 труба, 37314100 кларинет и енглески рог (хорна) 37314800

 

Лице за контакт: Славица Павловић, sekretar.mokranjac@gmail.com

ОДЕЉАК II

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени

гласник РС“, бр. 124/12),  чл. 6. Правилника  о обавезним елемнтима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(“Службени

гласник РС“, бр. 29/13) , као и Одлуке директора МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево

о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел. број 1102/1 од 28.06.2013. године,

Достављамо Вам:

 ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

1. Наручилац

МШ“Стеван Мокрањац““, 36000 Краљево, адреса: Топлице Милана 2; интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com, ПИБ 100264575, (у даљем тексту: Наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом и овом конкурсном документацијом.

 

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је прибављање добара – музичких инструмената, јавна набавка мале вредности обликован по партијама и то:

 

Редни број партије НАЗИВ ПАРИЈА
ПАРИЈА 1. Клавири
ПАРИЈА 2. Труба
ПАРИЈА 3. Кларинет
ПАРИЈА 4. Енглески рог (хорна)

Шифре из из општег речника набавке:

37311100-клавири,

37312100 труба

37314100 кларинет,

37314800 енглески рог (хорна)

 

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у

складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12).

 

4. Услови учешћа у поступку

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/12).

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој понуди. Учешће једног лица у више од једне понуде резултираће тиме што ће се такве понуде одбити као неисправне.

Понуђач подноси оверену изјаву дату под пуном кривичном, материјалном и моралном

одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку и да поседује доказе из члана 75.

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12). Образац изјаве саставни је део конкурсне документације.

 

5. Преузимање конкурсне документације

Преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може се извршити:

 • · у просторијама Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,

Канцеларија 113, радним данима од 9 до 14 часова

 • · са Портала Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs
 • · на сајту Наручиоцаwww.mokranjac-kraljevo.com

 

6. Рок, начин и место подношења понуде

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, тако да сви листови понуда буду повезани јемствеником, са назнаком назива и адресе и телефона понуђача, лица за контакт и са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН-МВ 3/13- музички инструменти – партија ___“, уз напомену „не отварати“, поштом или лично на адресу

МШ“Стеван Мокрањац““, 36000 Краљево, адреса: Топлице Милана 2.

Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на

његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 09.07.2013. године до 10:00 часова без обзира на који начин се понуде достављају.

Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата сматраће се неблаговременом

и Наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће

враћена понуђачу на исти начин као и неблаговремена понуда.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју

понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи

који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за

подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Сва документа у понуди треба да буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не

могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене.

Комисија Наручиоца ће разматрати само исправне и одговарајуће понуде. Неисправне и

неодговарајуће понуде Комисија неће разматрати, већ ће их одбити.

 

7. Критеријум за доделу уговора: „најниже понуђена цена без ПДВ-а“.

НАПОМЕНА:

 У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију понуду у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, бира понуду оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке предметног добра.

 Уколико су понуђене идентичне цене, идентични рокови испоруке, биће изабрана понуда понуђача са најдужим роком плаћања предметног добра.

 

8. Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а. У цену морају бити урачунати сви трошкови везани за реализацију уговорених обавеза и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати.

Авансно плаћање не прихватамо. Плаћање ће се вршити према достављеном рачуну за извршену испоруку, у складу са обрасцем структуре цене и у року наведеном у понуди.

9. Време и место отварања понуда

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће Комисија Наручиоца по истеку рока за

подношење понуда, односно дана 09.07.2013.године најкасније до 10:30 часова, на адреси Наручиоца Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2.

Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за

присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје. Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре.

 

10. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 5 (пет) дана од

дана отварања понуда.

 

11. Додатна објашњења

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,

са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – музичких инструмената, број 3/13“.

 

  

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

 

—————————

Биљана Мирјанић

 

 

 

 

ОДЕЉАК III

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. Подаци о обавезној садржини понуде

* Понуда мора да садржи следеће:

1. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде 1, 2, 3, 4.

2. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде 5.-Подаци о подизвођачу, уколико понуђач понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу

3. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде 6.- Изјава о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача.

4. Доказе о испуњености услова из чл. 77. Закона о јавним набавкама, наведене у Упуству како се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона( модел изјаве образац 7. приложен у конкурсној документацији)

5. Попуњен, печатом оверен и потписан- Модел уговора(приложен у конкурсној документацији)

6. Попуњен, печатом оверен и потписан- Образац структуре цене(образац 8, 9, 10, 11 у конкурсној документацији)

7. Изјава о независној понуди ( модел изјаве образац 12 приложен у конкурсној докум.)

8. Образац трошкова (образац 13 у конкурсној документацији)

3. Валута којом се изражава цена у понуди

Вредност предметне јавне набавке из Конкурсне документације се изражава у

динарима.

Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода и не могу се мењати.

У понуђену цену треба да су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке. У случају неуобичајено ниске цене , наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 92. Закона о јавним набавкама.

4. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде састављена

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов

саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним/писаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

5. Понуда са варијантама није дозвољена. Предметна набавка је обликована у три партије. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. У случају да понуђач поднесе понуду за сваку партију посебно и уз сваку понуду посебно попуњене обрасце. Образац понуде, Образац структуре цене, Модел уговора, изјава о независној понуди и образац трошкова.У случају да понуђач подноси понуде за више партија доказе за испуњавање обавезних услова из чл.77. Закона о јавним набавкама и упуство како се доказује испуњеност тих услова-тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Конкурсне документације доставља само уз понуду за прву партију за коју подноси понуду. Понуда мора обухватити целокупну партију. Уговор се закљује за сваку партију посебно.

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој понуди

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове сходно

члану 76 ЗЈН, испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је

да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је

неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а

који обавезно садржи податке о:

 • · члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће

заступати групу понуђача пред наручиоцем;

 • · понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 • · понуђачу који ће издати рачун;
 • · рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 • · обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према

наручиоцу.

 

8. Подизвођач

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50% као и део

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и члана 76, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

 

9. Цена

Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а. Ако је у понуди изражена неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.

 

10. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12).

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре

истека рока за подношење понуда.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацијуобјавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,

са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра – музичких инструмената, број 3/13“.

 

11. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања

понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна

објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде.

 

12. Рок за закључење уговора

Понуђач ће бити позван да најдуже у року од 8 (осам) дана по истеку рока за

подношење захтева за заштиту права понуђача, приступи закључењу уговора.Ако понуђач

чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци,

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

13. Рок важења понуде

Понуђач је обавезан да у понуди наведе рок важења понуде, који не може бити краћи од

60 дана од дана отварања понуде.

 

14. Место и време испоруке добара

Испорука добра –музичких инструмената, вршиће се на адреси МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2, не дуже од 15 дана од дана потписивања уговора.

 

15. Критеријуми за оцењивање понуда

Критеријум за доделу уговора: „најниже понуђена цена без ПДВ-а“.

НАПОМЕНА:

 У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију понуду у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, бира понуду оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке предметног добра.

 Уколико су понуђене идентичне цене, идентични рокови испоруке, биће изабрана понуда понуђача са најдужим роком плаћања предметног добра.

 

16. Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,

односно заинтересовано лице.Захтев за заштиту права у име лица из члана 148 став 1. ЗЈН,

може да поднесе пословно удружење.Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Органи и организације из става 3. овог члана нису дужни да подносе захтев за заштиту

права на захтев лица из ст. 1. и 2. овог члана ако то лице није искористило право на

подношење захтева.Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје

наручиоцу.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,

против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да на рачун буџета Републике

Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.

 

 

 

ОДЕЉАК IV

 1. О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 3/13 ЗА ПАРТИЈУ 1.

5 (ПЕТ) КЛАВИРА, БРОЈ ПОНУДЕ:

 Општи подаци о понуђачу:

 • · Назив понуђача:_________________________________________________________
 • · Седиште и адреса понуђача:_______________________________________________
 • · Овлашћена особа (потписник уговора):______________________________________
 • · Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):_________________
 • · Телефон:_______________________________________________________________
 • · Факс:__________________________________________________________________
 • · Електронска пошта:______________________________________________________
 • · Текући рачун:___________________________________________________________
 • · Матични број:___________________________________________________________
 • · ПИБ:___________________________________________________________________
 • · Регистарски број:_________________________________________________________
 • · Шифра делатности:_______________________________________________________

Понуда се даје:

заокружити

а) самостално

б) као заједника понуда (број учесника у заједничкој понуди ________)

ДОБРА КОМ.

 

 

(1)Цена по јединици мере без ПДВ-а по комаду

(2)Стопа

ПДВ-аИзнос

ПДВ-аУкупна цена добара без

ПДВ-а

(1×2)Укупна цена добара са

ПДВ-ом

 Набавка КЛАВИРА5

Рок плаћања:__________________________________________________;

Важност понуде: _______________________________________________________________;

(Минимални период важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке:

______________________________________________________________________________

Гарантни рок:

______________________________________________________________________________

(минимални гарантни рок који даје Произвођач од 24месеци)

Напомена:

уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом

овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки

понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију

Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                  _____________________________

печат име и функција, потпис

 

 1. О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 3/13 ЗА ПАРТИЈУ 2.

1(ЈЕДНА) ТРУБА, БРОЈ ПОНУДЕ:

 Општи подаци о понуђачу:

 • · Назив понуђача:_________________________________________________________
 • · Седиште и адреса понуђача:_______________________________________________
 • · Овлашћена особа (потписник уговора):______________________________________
 • · Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):_________________
 • · Телефон:_______________________________________________________________
 • · Факс:__________________________________________________________________
 • · Електронска пошта:______________________________________________________
 • · Текући рачун:___________________________________________________________
 • · Матични број:___________________________________________________________
 • · ПИБ:___________________________________________________________________
 • · Регистарски број:_________________________________________________________
 • · Шифра делатности:_______________________________________________________

Понуда се даје:

заокружити

а) самостално

б) као заједника понуда (број учесника у заједничкој понуди ________)

ДОБРА КОМ.

 

 

 (1)

 Цена по јединици мере без ПДВ-а по комаду

(2)Стопа

ПДВ-аИзнос

ПДВ-аУкупна цена добара без

ПДВ-а

 (1×2)Укупна цена добара са

ПДВ-ом

 Набавка ТРУБЕ1

 

Рок плаћања:__________________________________________________;

Важност понуде: _______________________________________________________________;

(Минимални период важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке:

______________________________________________________________________________

Гарантни рок:

______________________________________________________________________________

(минимални гарантни рок који даје Произвођач од 24 месеци)

Напомена:

уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом

овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки

понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију

Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                  _____________________________

печат име и функција, потпис

 

 1. О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 3/13 ЗА ПАРТИЈУ 3.

1(ЈЕДАН) КЛАРИНЕТ, БРОЈ ПОНУДЕ:

 Општи подаци о понуђачу:

 • · Назив понуђача:_________________________________________________________
 • · Седиште и адреса понуђача:_______________________________________________
 • · Овлашћена особа (потписник уговора):______________________________________
 • · Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):_________________
 • · Телефон:_______________________________________________________________
 • · Факс:__________________________________________________________________
 • · Електронска пошта:______________________________________________________
 • · Текући рачун:___________________________________________________________
 • · Матични број:___________________________________________________________
 • · ПИБ:___________________________________________________________________
 • · Регистарски број:_________________________________________________________
 • · Шифра делатности:_______________________________________________________

Понуда се даје:

заокружити

а) самостално

б) као заједника понуда (број учесника у заједничкој понуди ________)

ДОБРА КОМ.

 

 

(1) Цена по јединици мере без ПДВ-а по комаду

(2)Стопа

ПДВ-аИзнос

ПДВ-аУкупна цена добара без

ПДВ-а

(1×2)Укупна цена добара са

ПДВ-ом

 Набавка КЛАРИНЕТА1

 

Рок плаћања:__________________________________________________;

Важност понуде: _______________________________________________________________;

(Минимални период важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке:

______________________________________________________________________________

Гарантни рок:

______________________________________________________________________________

(минимални гарантни рок који даје Произвођач од 24 месеци)

Напомена:

уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом

овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки

понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију

Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _____________________________

печат име и функција, потпис

 1. О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е ЗА ЈНМВ 2/13 ЗА ПАРТИЈУ 4.

1 (ЈЕДНА) ХОРНА,  БРОЈ ПОНУДЕ:

 Општи подаци о понуђачу:

 • · Назив понуђача:_________________________________________________________
 • · Седиште и адреса понуђача:_______________________________________________
 • · Овлашћена особа (потписник уговора):______________________________________
 • · Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):_________________
 • · Телефон:_______________________________________________________________
 • · Факс:__________________________________________________________________
 • · Електронска пошта:______________________________________________________
 • · Текући рачун:___________________________________________________________
 • · Матични број:___________________________________________________________
 • · ПИБ:___________________________________________________________________
 • · Регистарски број:_________________________________________________________
 • · Шифра делатности:_______________________________________________________

Понуда се даје:

заокружити

а) самостално

б) као заједника понуда (број учесника у заједничкој понуди ________)

ДОБРА КОМ.

 

 

 

 

(1)

 Цена по јединици мере без ПДВ-а по комаду

(2)Стопа

ПДВ-аИзнос

ПДВ-аУкупна цена добара без

ПДВ-а

(1×2)Укупна цена добара са

ПДВ-ом

 Набавка ХОРНА1

 

Рок плаћања:__________________________________________________;

Важност понуде: _______________________________________________________________;

(Минимални период важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке:

______________________________________________________________________________

Гарантни рок:

______________________________________________________________________________

(минимални гарантни рок који даје Произвођач од 24 месеци)

Напомена:

уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом

овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки

понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију

Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

М. П.

_____________________                                                                      _____________________________

печат име и функција, потпис

 

5.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

У вези са јавним позивом за јавну набавку чији је предмет набавка добра „Музички инструменти“- партија __, изјављујем да наступам са Подизвођачем

 

______________________________________________________________________

(навести назив подизвођача).

 

У понуди Подизвођач __________________________________ (навести назив Подизвођача) учествује у делу јавне набавке на пословима:

______________________________________________________________________.

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач ( не може бити већи од 50 % ) је ______%.

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Адреса подизвођача

Особа за контакт

       Телефон / Телефакс

 

Електронска адреса

Пословни рачун предузећа

Матични број предузећа

ПИБ

Место:__________________                                               Потпис овлашћеног лица

 

 

 

Датум:__________________                              M.П.                 __________________________

 

 

Напомена: у случају већег броја подизвођача и учешћа у више партија образац треба фотокопирати

 

 

 

 

 

 

 

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

И З Ј А В А

 

Изјављујемо да наведени привредни субјекти ___________________________________ ________________________________________ наступају као група Понуђача у јавној набавци чији је предмет добра „Музички инструменти 3/13“- партија __, и да се обавезујемо да ћемо заједнички извршити уговор у предметној јавној набавци.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Адреса подизвођача

Особа за контакт

       Телефон / Телефакс

 

Електронска адреса

Пословни рачун предузећа

Матични број предузећа

ПИБ

 

Напомена: у случају већег броја привредних субјеката и учешћа у више партија образац треба фотокопирати

 

 

 

V ОДЕЉАК

 

 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

 

Право на учешће у поступку има понуђач:

 1. Који је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
 2. Који није осуђиван за неко од кривичних дела као чланн организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 3. Којем није изречена мера забрана обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
 4. Који је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
 5. Који има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Који поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине(члан 75. Ст. 2 Закона о јавним набавкама (Сл. Гл.РС бр.124/12)).

 

Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гл.РС бр.124/12), испуњеност обавезних услова (услови под редним бројем 1, 2, 3, 4 и услов из члана 75.став 2), утрврђених Конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је саставни део ове Конкурсне документације.

Услов под редним бројем 5, се доказује достављањем копије важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности издате од стране надлежног органа.

 

 

 

 

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/13

Овим, као овлашћено лице _____________________________________________

______________________________________________________________________

(назив и седиште правног лица)

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,

да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.75. ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012) , сходно чему имамо право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.

Услови из чл.75. ст. 1. ЗЈН:

1. регистрован код надлежног органа,

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних делеа као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у верме објављивања односно слања позива за подношење понуда,

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом,

 

Докази из чл.77. ст.1. ЗЈН:

1. извод из регистра надлежног органа,

2. потврда надлежног суда,

3. потврде надлежних суда или надлежног органа за регистрацију привредног субјекта,

4. потврде надлежног пореског органа и огранизације за обавезно социјално осигурање или потврдa надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације,

5. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих доказа

 

У ___________, дана _________2013.год.

     Давалац изјаве – овлашћено лице

____________________________

Име и презиме – читко написано

______________________________

Својеручни потпис даваоца изјаве

 

 

 

 

                                                   VI ОДЕЉАК

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 3/13 за потребе

МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 1.

5 клавира, од тога 1(један) црне боје и 4(четири) браон боје

Kawai K-15 Upright Piano или „одговарајући“ истих каратеристика:

 

Dizajniran u „kontinetalnom“ stilu-bez nogu, Ultra Rensposive mehanika, Acrrulic/Phenol obloga dirki, tri pedale, dubina 545mm 21,45, visina 1170 mm, širina 1443, težina 190 kg, rebra kružnog oblika od evropske omorike, krst rebra od bukovog drveta.

 

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 3/13  за потребе МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 2.

 труба

Roy Benson TR 402 CS или „одговарајући“ истих каратеристика:

L Bušenje, 12“ levak od žutog mesinga, Okvir levka sa žicom. Zlatno mesingana cev. Niklovani spoljni klizači.  Klipovi od nerđajućeg čelika. Kuka za prst na prvom klizaču ventila, fiksni prsten na trečem 2 ventila za tečnost 1 set of Bb-tuning klizača( prvi, drugi i treći klizač ventila+glavni), pa se može koristiti i kao Bb-truba. Lagan pravougaoni kofer sa postavkom kao rusak. Posrebrena površena.

 

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 3/13 за потребе

МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 3.

кларинет

Roy Benson Bb-Clarinet CB-317 или „одговарајући“ истих каратеристика:

Boehm-sitem. Telo od ebonite. Posrebrena mehanika. 17ušenje, 12“ levak od žutog mesinga, Okvir levka sa žicom. Zlatno mesingana cev. Niklovani spoljni klizači.  Klipovi od nerđajućeg čelika. Kuka za prst na prvom klizaču ventila, fiksni prsten na trečem 2 ventila za tečnost 1 set of Bb-tuning klizača( prvi, drugi i treći klizač ventila+glavni), pa se može koristiti i kao Bb-truba. Lagan pravougaoni kofer sa postavkom kao rusak. Posrebrena površena.

 

 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

(СПЕЦИФИКАЦИЈАМА), добара-музички инструменти 3/13  за потребе МШ“Стеван Мокрањац“Краљево партија 4.

Енглески рог (хорна)

Roy Benson HR-501 или „одговарајући“ истих каратеристика:

11.89 mm Bušenje, 12“ levak od žutog mesinga (305mm). Niklovani spoljni i unutrašnji klizači. Zlatnožuta mesingana cev. Izmenjivi četvrti ventil (Bb-F ili F-Bb). Lakirana površina. Lagan oblikovan kofer sa mogućnosti nošenja kao ruksak.

 

 

 

VII ОДЕЉАК

 

 

 

ОБРАЗАЦ 8.СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  за партију 1.

 

 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

 

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

 

 

 

Р.БР. Назив добара Ком. Цена по јединици без ПДВ-а Цена по јединици са ПДВ-ом
1. КЛАВИР

1

 

2.

УКУПНО за 5 клавира без ПДВ-а

1 црне боје и 4 брон боје

   3.УКУПНО за 5 клавира са ПДВ-ом

1 црне боје и 4 брон боје

 

 

 

Напомена:

 

У цену МОРАЈУ бити урачунати и трошкови испоруке

 

Рок испоруке: …………….календарска дана.

 

Рок плаћања : ………………………………………………………….

 

Гарантни рок: ……………………………. месеци.

 

ПОНУЂАЧ

 

––––––––––––

                                                                                                                            М. П.

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 9.СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  за партију 2.

 

 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

 

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

 

 

 

Р.БР. Назив добара Ком. Цена по јединици без ПДВ-а Цена по јединици са ПДВ-ом
1. ТРУБА 1

 

2.

УКУПНО без ПДВ-а

   3.УКУПНО са ПДВ-ом

 

 

 

 

 

Напомена:

 

У цену МОРАЈУ бити урачунати и трошкови испоруке

 

Рок испоруке: …………….календарска дана.

 

Рок плаћања : ………………………………………………………….

 

Гарантни рок: ……………………………. месеци.

 

 

 

ПОНУЂАЧ

 

––––––––––––

                                                                                                                            М. П.

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 10. СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  за партију 3.

 

 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

 

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

 

 

 

Р.БР. Назив добара Ком. Цена по јединици без ПДВ-а Цена по јединици са ПДВ-ом
1. КЛАРИНЕТ

1

 

3.

УКУПНО без ПДВ-а

   4.УКУПНО са ПДВ-ом

 

 

 

 

 

Напомена:

 

У цену МОРАЈУ бити урачунати и трошкови испоруке

 

Рок испоруке: …………….календарска дана.

 

Рок плаћања : ………………………………………………………….

 

Гарантни рок: ……………………………. месеци.

 

 

 

ПОНУЂАЧ

 

––––––––––––

                                                                                                                            М. П.

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 11. СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  за партију 4.

 

 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

 

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

 

 

 

Р.БР. Назив добара Ком. Цена по јединици без ПДВ-а Цена по јединици са ПДВ-ом
1. ЕНГЛЕСКИ РОГ (ХОРНА)

1

 

3.

УКУПНО без ПДВ-а

   4.УКУПНО са ПДВ-ом

 

 

 

 

 

 

Напомена:

 

У цену МОРАЈУ бити урачунати и трошкови испоруке

 

Рок испоруке: …………….календарска дана.

 

Рок плаћања : ………………………………………………………….

 

Гарантни рок: ……………………………. месеци.

 

 

ПОНУЂАЧ

 

––––––––––––

                                                                                                                            М. П.

 

 

 

 

 

 

VIII ОДЕЉАК

 

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 1.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2

, коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

2.                                                              , са седиштем у                                      ,

 

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичких инструментата-клавира 5 (пет) комада. Један (1) црне боје и четири (4) браон боје.

Члан 2.

-да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. ГЛ. РС бр. 29/13), а на основу позива за набавку добара-набавка музичких инструмената-клавира 5 (пет) комада (Партија 1.) спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 3/13;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2013. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2013.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2013. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичких инструмента-клавира 5 (пет) комада (Партија број 1) из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Члан 3.

     Продавац продаје, а купац купује, клавир (5 комада) са карактеристикама и у свему према понуди бр.                , од                                    .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено до 35 дана од издавања фактуре, а након потписивања Уговора.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 15 дана) од потписивања уговора.

 

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

 

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача, не краћи од 2 год. Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом

           Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

            Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 1 примерак.

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

 

__________________________                                             –––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                            Биљана Мирјанић

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 2.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2

, коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

2.                                                              , са седиштем у                                      ,

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичких инструментата-труба 1 (један) комада.

Члан 2.

–да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. ГЛ. РС бр. 29/13), а на основу позива за набавку добара-набавка музичких инструмената-труба 1 (један) комада (Партија 2.) спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 3/13;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2013. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2013.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2013. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичких инструмента-труба 1 (један) комада (Партија број 2.) из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Члан 3.

     Продавац продаје, а купац купује, трубу (1 комад) са карактеристикама и у свему према понуди бр.                , од                                    .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено до 35 дана од издавања фактуре, а након потписивања Уговора.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 15 дана) од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

 

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача, не краћи од 2 год. Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом

          Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

            Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 1 примерак.

 

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

 

__________________________                                             –––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                            Биљана Мирјанић

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 3.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2

, коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

2.                                                              , са седиштем у                                      ,

 

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичког инструмента-кларинета 1 (један) комад.

Члан 2.

-да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. ГЛ. РС бр. 29/13), а на основу позива за набавку добара-набавка музичких инструмената-кларинет 1 (један) комада (Партија 3.) спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 3/13;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2013. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2013.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2013. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичких инструмента-кларинет 1 (један) комада (Партија број 3) из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Члан 3.

          Продавац продаје, а купац купује, кларинет (1 комад) са карактеристикама и у свему према понуди бр.                , од                                    .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено до 35 дана од издавања фактуре, а након потписивања Уговора.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 15 дана) од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

 

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача, не краћи од 2 год. Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом

          Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

            Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 1 примерак.

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

__________________________                                             –––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                            Биљана Мирјанић

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА

(за партију 4.)

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава,потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево, ул. Топлице Милана 2

, коју заступа  директор школе Биљана Мирјанић, ПИБ 100264575 (у даљем тексту: Купац)

 

2.                                                              , са седиштем у                                      ,

 

кога заступа                                                                                                 .

 

ПИБ                                        , (у даљем тексту: Понуђач)

Уговорне стране сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза између уговорних страна поводом купопродаје музичког инструмента-енглеског рога (хорна) 1 (један) комад.

Члан 2.

-да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац, на основу чл. 39. ЗЈН(Сл. Гл. РС 124/12) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СЛ. ГЛ. РС бр. 29/13), а на основу позива за набавку добара-набавка музичких инструмената- енглеског рога (хорна) 1 (један) комад (Партија 4.) спровео поступак јавне набавке мале вредности подељеним у партије ЈНМВ 3/13;

-да је Понуђач доставио Понуду бр.                                                   од             2013. године која је заведена код Наручиоца под бројем             од                     2013.године.

– да је Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево као наручилац Одлуком  број

                     .2013. изабрала као најповољнијег понуђача за набавку добара-музичких инструмента- енглеског рога (хорна) 1 (један) комад (Партија број 4) из спровденог поступка јавне набавке.

-да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Члан 3.

     Продавац продаје, а купац купује, енглески рог (хорну) (1 комад) са карактеристикама и у свему према понуди бр.                , од                                    .

Члан 4.

      Цена добара дата је понудом која је саставни део овог Уговора у укупном износу од

                                             , без ПДВ-а, а                                        са ПДВ-ом.

Цена утврђену понудом Понуђач нема право да повећа за време извршења овог Уговора

Члан 5.

Плаћање ће бити извршено до 35 дана од издавања фактуре, а након потписивања Уговора.

Рок за извршење испоруке добара је                          , (не дуже од 15 дана) дана од потписивања уговора.

Члан 6.

Место испоруке добара је МШ“Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, Краљево.

 

Члан 7.

Понуђач даје гаранцију у складу са стандардном гаранцијом произвођача, не краћи од 2 год. Понуђач се обавезује да ће у гарантном року на позив наручиоца, односно корисника инструмента извршити поправку у примереном року или заменити новим инструментом

          Члан 8.

Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог Уговора.

Члан 9.

 

У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.

Члан 10.

 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

            Овај уговор сачињен је у 2 истоветна примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 1 примерак.

ЗА ПРОДАВЦА:                                                                                     ЗА КУПЦА:

 

__________________________                                             –––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                            Биљана Мирјанић

 

 

IX ОДЕЉАК

 

 

 

 

образац 12.

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавим набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/2012)

 

Овлашћено лице понуђача _____________________________из ____________________ даје

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну

набавку бр.3/13 – набавка добара: набавке инструмената, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

У ___________, дана _________2013.год.

Давалац изјаве – овлашћено лице

____________________________

Име и презиме – читко написано

______________________________

Својеручни потпис даваоца изјаве

 

 

 

X ОДЕЉАК

 

 

образац 13

трошкова припреме понуде

 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

 

 

Р.

брНазив трошкаИзнос у динарима

 1. 1.       

  

 1. 2.       

  

 1. 3.       

  

 1. 4.       

  

 1. 5.       

  

 1. 6.       

  

 

 

Место и датум:                                                                                  Понуђач:

……………………………………….                                     ……………………………………………..

Печат и потпис