ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА јавна набавка добара мале вредности број 2/15

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

јавна набавка добара мале вредности број 2/15

 

       1)Назив и адреса наручиоца

-МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево

-ПИБ 100264575, матични 07101163

       2)  Интернет страница наручиоца: www. mokranjac-kraljevo.com

       3) Врста наручиоца:  просвета

       4) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности обликован у 2 партије

       5) Врста предмета: Добра

       6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке:

           партија 1. контрабас 37313900- ознака из општег речника набавке,

           партија 2. хармонике- 37311200- ознака из општег речника набавке

       7) Вредност уговора о јавној набавци:

          партија 1. износ 374.100,00 динара без ПДВ-а          

          партија 2. износ 441.057,00 динара без ПДВ-а           

        8) Критеријум за додолу уговора: најнижа понуђена цена

        9) Број примљених понуда:

           партија 1; 3(три) понуде

           партија 2; 1(једна) понуда

       10)Највиша и најнижа понуђена цена:

          – партија 1. Најнижа 374.100,00 динара без пдв-а, највиша 433.062,50 динара без пдв-а

          – партија 2. Најнижа 441.057,00 динара без пдв-а, највиша 441.057,00 динара без пдв-а

        11)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

          Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.04.2015. године

      13)Датум закључења уговора:

        Партија 1. 29.04.2015. год

        Партија 2. Понуђач, Мusic media centar, одбио да потпише уговор

     14) Подаци о добављачу:

партија 1. Music AP d.o.o, Sutjeska br.5, 24413 Palić

     15)Околности које представљају основ за измену уговора: нема

 

 

   ДИРЕКТОР

                                                                                                                Биљана Мирјанић