OДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа „Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел.број: 636/1

Дана:04.06.2015. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 124/2012 и 14/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 594/1 од 02.06.2015. године, директор МШ „Стеван Мокрањац“, дана 04.06.2015. године, доноси

OДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда за јавну набавку број 1.2.2, чије је предмет набавка услуга закупа пословног простора, додељује се понуђачу:

 

АMASIS DOO, Пожешка 65б, 11030 Београд, понуда заведена под. бр.571/1 од 29.05.2015.

О б р а з л о ж е њ е

 

Наручилац МШ „Стеван Мокрањац“, је дана 21.05.2015. године, донео Одлуку о покретању преговарачког поступка, број 490/1, за јавну набавку услуга – закупа пословног простора, истога дана објављивала Обавештење о покретању поступка и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на сајту школе и упутила обавештење и конкурсну Амаsis doo, Пожешка 65 б, 11030 Београд.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 1 (једна) понуда и то Амаsis doo, Пожешка 65 б, 11030 Београд.

Комисија за јавну набавку отворила је понуду дана 01.06.2015.год. у присуству овлашћеног представника понуђача.

Понуђач је према конкурсној документацији понудио следеће:

Понуда бр. 571/1 од 29.05.2015.,  Аmasis doo,  Požeška 65 b, 11 030 Beograd,

Понуђена цена

јединична цена без ПДВ-а 517,00 дин., јединична цена са ПДВ-ом 620,40 дин.

укупна цена без ПДВ-а 6.888.301,20 дин.,укупна цена са ПДВ-ом 8.265.961,44 дин.

Није било понуда које су одбијене.

Након извршеног отварања понуда и преговарања о цени сагласно конкурсној документацији, овлашћени представник понуђача је у првом кругу понудио цену из понуде бр.571/1 од 29.05.2015.

У другом кругу комисија је тражила, смањење цене и овлашћени представник је понудио

Јединична цена без ПДВ-а 510,00 дин.,Јединична цена са ПДВ-ом  612,00 дин.

Укупна цена без ПДВ-а 6.795.036, 00 дин.,Укупна цена са ПДВ-ом 8.154.043,20 дин.

што се може сматрати коначном ценом за предметну јавну набавку.

О поступку јавног отварања понуда сачињен је записник о отварању понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр.578/1 од 01.06.2015. год., који је преузео овлашћени предстаник понуђача.

Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и саставила извештај број 594/1 од 02.06.2015. године, у коме је констатовала следеће:

 1. Наручилац: МШ „Стеван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36000 Краљево Интернет страница наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com
  2. Врста наручиоца: Просвета.
  3. Врста предмета: Услуге.
  4. Опис предмета набавке: Услуге закупа пословног простора.
  5. Назив и ознака из општег речника набавке: закуп пословног простора, ПА 02–закуп .
  6. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

На основу чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ Републике Србије, бр. 124/12 и 14/15), предвиђено је да се преговараки поступак без објављивања позива за подношење понуда може спровести, ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.

МШ „Стеван Мокрањац“ је од 03.11.2010. год., тј. после катастрофалног земљотреса који је погодио Краљево, привремено измештена на адресу Топлице Милана 2, Краљево у просторије Амасиса д.о.о, Пожешка 65 Б, Београд. Користи простор укупне површине 1110,30 м2 . Наведени простор је далеко од норматива школе, јер није грађен за ту намену, али у односу на остале просторе које Град Краљево има, најприближније одговара нашим потребама, јер у граду не постоји већи од 300 м2 у целини.. С обзиром да већ четири ипо године радимо у том простору, нецелиходно  узимати у закуп други простор, јер би закуп неког другог објекта изазвао веће трошкове и улагања за школу.

С обзиром да нам истиче уговор о закупу 31.08.2015. год., МШ „Стеван Мокрањац“ има потребу да обезбеди пословни простор за обављање своје основне делатности и једино понуђач Амасис доо, Пожешка 65 Б , 11000 Београд може да испуни, предметну набавку .

Наручилац је прибавио позитивно мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-1336/15 од 17.04.2015, чиме су створени услови за спровођење истог.

 1. Процењена вредност јавне набавке: 6.896.666,00 динара без ПДВ-а .
 2. Број примљених понуда 1
 3. Понуђена цена: највиша укупна 6.795.036, 00 дин

најнижа укупна  6.795.036, 00 дин

 1. Кртитеријум за доделу уговора:

У предметном поступку јавне набавке Наручилац – МШ „Стеван Мокрањац“,  ће доделити уговор применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

 1. Назив, односно име понуђача којем се додељије уговор

АMASIS DOO, Пожешка 65б, 11030 Београд, ПИБ 101018106, МАТИЧНИ 17243047

 1. Период важења уговора 12 месеци од 01.09.2015. до 31.08.2016. год.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од десет (десет) дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки, сходно одредбама члана 149. Став 7. ЗЈН.

 

                                                                                                  Директор школе,

———————————-

Биљана Мирјанић