Позив за подношење понуда 2/15

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 56. став 1., члана 57. став 1. и члана 60., став 1.т. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и Решења о образовању комисије за јавну набавку 2/15-музички инструменти  број: 315/1 од 02.04.2015. године, Комисија за јавну набавку, сачињава и упућује следећи

Позив за подношење понуда 2/15

 

 1. Назив наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево
 2. Адреса наручиоца: Топлице Милана бр 2., 36000 Краљево
 3. Интернет страница наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com
 4. Врста наручиоца: Просвета

5.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:музички инструменти и то:  партија 1. контрабас 37313900, партија 2. хармонике 37311200.

 1. Врста поступка: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета: добро
 3. Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
 4. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације може се извршити са Портала јавних набавки, интернет странице наручиоца

www.mokranjac-kraljevo.com

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку „ Понуда за ЈН 2/15- музички инструменти – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.

Понуде доставити на адресу МШ „Стеван Мокрањац“ са седиштем у Краљеву, ул.Топлице Милана 2, 36000 Краљево.

11. Рок за подношење понуда је 16.04.2015. године до 10,00 часова.

Благовременом се смарају понуде које су приспеле Наручиоцу до истека рока наведеног у претходном ставу, без обзира на начин како су приспеле.

 1. Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се дана 16.04.2015. године у 10,30 часова у просторијама МШ „Стеван Мокрањац“ са седиштем у Краље ву, ул.Топлице Милана 2, 36000 Краљево, кан. бр.113.Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене код Наручиоца.

 1. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

 1. Рок за доношење одлуке:

8 дана од дана отварања понуде, а понуђачи ће о избору бити писменим путем обавештени у законском року.

 1. Лице за контакт: Славица Павловић

– путем поште на адресу: 36000 Краљево, ул.Топлице Милана 2

– e-mail: sekretar.mokranjac@gmail.com

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Стефан Попаречанин

––––––––––––––––––––

Славица Павловић

––––––––––––––––––––

Кристина Ушљебрка

––––––––––––––––––––