ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.55. ст.1. тачка 2. и чл.60. ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама

(„Сл. гласник Р. Србије“ 124/ 2012 и 14/2015), наручилац Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Краљева објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2

Краљево; интернет адреса: www.mokranjac-kraljevo.com, позива заинтересована лица да поднесу понуде ради закључивања уговора о јавној набавци добара-делови и прибор за музичке инструменте за потребе МШ „Стеван Мокрањац“ у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.

2Врста наручиоца:Јавна установа-индиректни корисник буџетских средстава,има својство правног лица, ресорно министарство је Министарство просвете,науке и технолошког развоја Р.Србије

 3Врста поступка:јавна набавка мале вредности.

4Опис предмета:

-предмет јавне набавке: делови и прибор за музичке инструменте. Шифра из ОРН: 37320000- делови и прибор за музичке инструменте

-добра ће се испоручити на адресу Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36000 Краљево

5Број партија: јавна набавка није обликована по партијама.

6Критеријум за доделу доделу уговора о јавној набавци-најниже понуђена цена.

7Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са

портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и са сајта наручиоца

www.mokranjac-kraljevo.com .

8Подаци о називу,адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о:

Подаци о пореским обавезама: Пореска управа Министарства финансија Републике

Србије,Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине: се могу добити у Министарству пољопривреде и

заштите животне средине Р.Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merzs.gov.rs и у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада:могу се добити у Министарству за рад, запошљавање,борачка и социјалне питања Р.Србије, Немањина 22-26, Београд,интернет адреса:www.mrzsp.gov.rs

9Начин подношења понуде и рок :

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до

20.03.2015.године до 09,00 сати, на адреси наручиоца: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36000 Краљево.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и

понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема).

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде,сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, након окончања поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу,са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуда се подноси лично или путем поште, на адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

„Понуда за јавну набавку бр.3/15 ЈНМВ – делови и прибор за музичке инструменте – НЕ ОТВАРАТИ.”

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан назив, адресу и телефон понуђача, име и презиме контакт особе.

Понуђач ће све обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повезати траком у целину и запечатити,тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или мењати поједини листови или прилози.

9. Место,време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда обавиће се пред Комисијом за јавну набавку, на дан истека рока за подношење понуда 20.03.2015. године у 09,30 сати, на адреси наручиоца: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, 36000 Краљево,у канцеларији секретара школе која се налази у канц. 113.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Оверено, заведено у деловоднику (да има деловодни број на издатом пуномоћју) и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање отварању понуда доставља се уз понуду.

Директор, као овлашћени представник понуђача, даје на увид личну карту и извод из агенције за привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре)

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана отварања понуда и иста ће бити достављена понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења и то препорученом поштом на адресу наручиоца коју је назначио на коверти у којој је предао понуду.

12. Лице за контакт: Славица Павловић, секретар школе.

 

Комисија за јавну набавку

__________________________

Роксанда Вујанац ,с.р.

___________________________

Славица Павловић, ,с.р.

____________________________

Миле Вујадиновић,с.р.