Позив за подношење понуде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа „Стеван Мокрањац

Дел. бр:  1479/1

Датум: 28.11.2013. године

Милана Топлице бр. 2, 36000, Краљево, Србија

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com , e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163;  ПИБ: 100264575

 

 

  1. 1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

1. Наручилац  МШ“ Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице  Милана 2, на основу чл.55. став 1. Тачка 2, чл. 61. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС 124/12), чл.6 .Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ,позива заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке добара: НАБАВКА И ИСПОРУКА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА СА КЛАВИЈАТУРАМА за потребе МШ „СтеванМокрањац“ Краљево, у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН МВ 5/13.

 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – музички инструменти са клавијатурама 6 комада према техничкој спецификацији наручиоца, ознака из Општег речника набавке- 37311100  – клавири.

 

3. ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности; Врста предмета набавке: добра.

 

4. Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2, код секретара школе радним данима од 09-12 часова или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке-www.portal.ujn.gov.rs или на сајту  МШ „Стеван Мокрањац“ www. mokranjac-kraljevo.com.

 

5. Рок за достављање понуде је 10.12.2013. год дo 12 часова.

Понуде са одговарајућом  документацијом се подносе поштом, препоручено или лично на адресу МШ „СтеванМокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2. У затвореној коверти овереној печатом, а на полеђини коверте наводи свој тачан назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и име и предизиме овлашћеног лица за контакт. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

6. Понуђач је дужан да испуни услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12).

 

7. Понуда се сматра благовремено му колико је примљена од стране наручиоца до 10.12.2013. год. до 12 часова, без обзира на који начин се понуде достављају.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана, сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда неблаговремену понуду вратити неотворену  понуђачи, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

8. Јавно отварање, благовремених пристиглих понуда, обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 10.12.2013. год. до 12:30 часова, на адреси наведеној у тачки 4.овог позива. Oтварању понуда могу да присуствују представници понуђача са овереним овлашћењем на меморандуму понуђача.

 

9. Оцењивање и рангирање достављених исправних понуда вршиће се применом критеријума најнижа понуђена цена са ПДВ-ом .

 

10. НАПОМЕНА:

–  У случају да је понуђена цена идентична, наручилац као најповољнију понуду у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, бира понуду оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке предметног добра.

–  Уколико су понуђене идентичне цене, идентични рокови испоруке, биће изабрана понуда понуђача са најдужим роком плаћања предметног добра.

 

11. Одлука о избору најповољније понуде о јавној набавци биће донета у оквирном року од 8 дана од дана отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.

 

12. Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

13. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику доставом захтевана адресу: МШ „СтеванМокрањац“ уКраљеву, ул. Топлице Милана 2., са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку добара ЈН МВ 5/13-набавка инструмената- клавијатурама е-mail sekretar.mokranjac@gmail.com. Наручилац ће на захтев заинерисованих лица одговорити у рокуод два дана од дана пријема захтева.

Комисија за јавне набавке