Измене и допуне конкурсне документације 3/15

На основу члана 63. и члана 54. ЗЈН („Сл. Гл. бр. 124/12 и 14/15)

 

 

Измене и допуне конкурсне документације 3/15

-набавка добара-делови и прибор за музичке инструменте-

 

 

 

На страни 19.  и 20. конкурсне документације  бр. 3/15 ( опис предмета набавке) у табели на стр. 19, додаје се  и komplet žica  za violu Spirocore 23 medium – 4 kom.

На страни  23. и 24. конкурсне документације бр.3/15 (образац структуре цене) у табели на стр. 23,  додаје се  и bariton saks 3 ( kutija ) 1.

Напомена: Понуђачи треба да припреме понуду у складу са измењеном документацијом.

 У прилогу су измењене стране. Мењају се стране  19, 20, 23 и 24 .

 

Комисија за ЈН

Вујанац Роксанда

Славица Павловић

Миле Вујадиновић

 

 

 

 

измењена страна 19 од 27.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

4.ОПИС ДОБРА Неопходнe количине

 

 

Јединична  цена без  ПДВ-а

 

Износ

ПДВ-а

Јединична цена  са ПДВ-ом

 

Укупна цена без ПДВ-а по јединици
Klarinet

 

 
1.trske Vandoren 3(kutija) 2        
       
2. trske Vandoreni  3,5(kutija) 2        
3.trske Vandoren  za  sopran klarinet  3 (kutija ) 2        
4.troslojne kozice za klarinet (komplet) za Bufet crampon RC 2        
Saksofon

 

   
5.trske za alt saks Vandoren 2 (kutija)  

2

       
6. trske za alt saks Vandoren 3 (kutijа) 2        
7.tenor saks3(kutija) 1        
1        
8.bariton saks 3 ( kutija )

 

 

 

       
Trubа
 
9.denfer sordina Harmoni  – 1        
10.pasta za čišćenje(Unipol) – za spoljno ciscenje 1        
11.dirigentska palica 3        
Gudači

 

12.komplet žica  za violinu  Dominant 7        
13.komplet žica  za violinu  Eva Pirazzi 3        
14.komplet žica  za violu Spirocore 23 medium 4        
15.komplet žica  za kontrabas  – 3/4 Alice 4        
16.komplet žica za violončelo – 4/4 Gewa steal 2        
17.komplet žica za gitaru – za klasicnu gitaru najlonske zice – D’Addario EJ45, EJ44 4

 

       
18.kalafonijumi za violinu Hill 10        
19.metalofon da nije kineska igracka

 

6

 

       
20.blok flaute – uzdužna, Yamaha uzdužna YFR-23 7        
21.Ključ za štimovanje klavira 1        
УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА БЕЗ ПДВ-А за све делове и прибор за инструменте  

 

пдв :

 

 
УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА И ПДВ-ом за све делове и прибор за инструменте:

 

Рок плаћања
Важност понуде

(Минимални период важности понуде је 40 дана од дана отварања понуда)

 

Рок испоруке

Напомена:- уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

понуђач јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на локацију Наручиоца.

Место и датум:                                                                                                  Понуђач:

_____________________                       М. П                            ____________________________

печат име и функција, потпис

 

 

измењена страна 20 од 27.

 

 

 

измењена страна 23. од 27.

Образац бр.4

VIII ОДЕЉАК

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

  Датум: _______________ године

 

Место: _______________

На основу понуде број: ___________ од _____________________ године

 

Назив добара

 

1

К

О

м.

2

Јединична цена без Пдв-а.

3

Јединична цена са Пдв-ом.

4

Укупна цена  без ПДВ-а

5 (2х3)

 

Укупна цена са ПДВ-ом

6  (2х4)

1.trske Vandoren 3(kutija) 2

 

   
 2.trske Vandoreni  3,5(kutija ) 2    
3.trske Vandoren  za  sopran klarinet  3 (kutija ) 2    
4.troslojne kozice za klarinet (komplet) za Bufet crampon RC 2    
5.trske za alt saks Vandoren 2 (kutija ) 2    
 6.trske za alt saks Vandoren 3 (kutija ) 2    
7.tenor saks3(kutija ) 1    
8.bariton saks 3

 ( kutija )

 

1    
9.denfer sordina Harmoni 1    
10.pasta za čišćenje(Unipol) – za spoljno čiscenje 1

 

 

11.dirigentska palica 3

 

12.komplet žica  za violinu  Dominant 7
13.komplet žica  za violinu  Eva Pirazzi 3
14.komplet žica  za violu Spirocore 23 medium – 4
15.komplet žica  za kontrabas  – 3/4 Alice 4
16.komplet žica za violončelo – 4/4 Gewa steal 2
17.komplet žica za gitaru – za klasicnu gitaru najlonske zice – D’Addario EJ45, EJ44 4
18.kalafonijumi za violinu Hill 10
19.metalofon da nije

kineska igracka

6
20.blok flaute – uzdužna, Yamaha uzdužna YFR-23 7
21.Ključ za štimovanje klavira 1
УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА БЕЗ ПДВ-А за све  делове и прибор за инструменте
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА СА ПДВ-ОМ за све делове и прибор за инструменте

 

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

Понуђач терба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет

јавне набавке;

У колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

У колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.) На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а;

У колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.)

На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом, као и износ ПДВ-а;

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

Датум                                                                                                               Потпис понуђача

М. П.

_________________                                           ________________________________

 

 

Измењена страна 24 од 27.