ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5/13, ДЕЛ.БР. 1478/1 ОД 28.11.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево

Топлице Милана 2

Дел.бр. 1497/1

04.12.2013. год.

Наручилац МШ “Стеван Мокрањац“ Краљево на основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012),  врши измену у Позиву за подношење понуда и измену Конкурсне документације

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5/13, ДЕЛ.БР. 1478/1 ОД 28.11.2013.

Конкурсна документацији бр.1478/1 мења се у одељку V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2. мења се и иста гласи:

2. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА, ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, лице за контакт и број контакт телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Краљево, Топлице Милана 2 с назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: добра, ЈН број 5/2013. НЕ ОТВАРАТИ”.Непосредна предаја понуда врши се радним даном (понедељак – петак) у времену од 9.00 до 12.00 сати.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18. децембра 2013. до 12.00 сати.

Неблаговременом понудом сматраће се понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде се, по окончању поступка отварања понуда, враћају неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Јавно отварање понуда обавиће се 18.12.2013. у 12.30 часова.

Позив за подношење понуда бр. 1479/1  мења се  на следећи начин:

чл. 5 мења се и гласи:

Рок за достављање понуде је 18.12.2013. год дo 12 часова

чл. 7. мења се и гласи:

Понуда се сматра благовремено му колико је примљена од стране наручиоца до 18.12.2013. год. до 12 часова, без обзира на који начин се понуде достављају.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана, сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда неблаговремену понуду вратити неотворену  понуђачи, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

чл. 8 мења се и гласи:

Јавно отварање, благовремених пристиглих понуда, обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 18.12.2013. год. до 12:30 часова, на адреси наведеној у тачки 4.овог позива. Oтварању понуда могу да присуствују представници понуђача са овереним овлашћењем на меморандуму понуђача.

 

 

                                                                                                 Председник комисије

Наташа Ђенић

Славица Павловић

Новка Миладиновић