КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                           

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево,

Дел.број 1312/1

Датум 20.09.2013. год.

Телефон/fax: +381(0) 36 332-333, 321-872

www.mokranjac-kraljevo.com ,

e-mail: mokranjackv@gmail.com

матични број: 07101163,  ПИБ: 100264575

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/13

ЛОЖ УЉА

Јавна набавка број

ЈН МВ 4/13

Рок предаје понуда

04.10.2013. у 10:00

Јавно отварање понуда, одржаће се:

04.10.2013. у 10:30

Укупан број страна конкурсне документације

23

 

 

Краљево,  септембар 2013. године

САДРЖАЈ

 

 

На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл. 61. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12) , чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. Гл. РС», бр. 29/13)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ( бр. 1307/1од 19.09. 2013. год.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности ( бр. 1308/1 од 19.09. 2013.год. ) припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добра:

ЛОЖ УЉА 4/13-

 

Конкурсна документација садржи:

 1. Позив за подношење понуде ………………………………………………………………………………. стр. 3
 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду………………………………………………………. стр. 4
 3.  Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку …….  стр. 8
 4. Образац за оцену испуњености услова………………………………………………………………… стр. 10
 5. Подаци о понуђачу ……………………………………………………………………………………………. стр. 11
 6.  Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде ………….  стр. 12
 7. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем ………………………………………………….. стр. 13
 8. Изјава о ангажовању подизвођача ……………………………………………………………………… стр. 14
 9. Подаци о подизвођачу ………………………………………………………………………………………. стр. 15
 10. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди …………………………………….. стр. 16
 11. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ………………………………………… стр. 17
 12. Изјава о независној понуди ……………………………………………………………………………….. стр. 18
 13. Трошкови израде понуде ………………………………………………………………………………….. стр. 19
 14. Модел уговора ………………………………………………………………………………………………… стр. 20
 15. Образац понуде ……………………………………………………………………………………………….. стр. 22
 16.  Структура цена ………………………………………………………………………………………………. стр. 23

 

 

 

 

 

 

 

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево, Топлице Милана 2,

интернет страница: www.mokranjac-kraljevo.com

1.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара – ЛОЖ УЉА  из Општег речника набавке- 09135100-лож уље .

1.3.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда прва приспела.

1.4. ВРСТА ПОСТУПКА:

Јавна набавка мале вредности- добра.

1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2, код секретара школе радним данима од 09-13 часова или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке-www.portal.ujn.gov.rs или на сајту  МШ „Стеван Мокрањац“ www. mokranjac-kraljevo.com.

1.6. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом. Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.  На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (Образац бр.11 ПО 1,  страна 24 конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, email адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт. Рок за подношење понуда је 04.10.2013. до 10,00 часова.

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку Набавка горива редни број 4/13.

Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у МШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, ул. Топлице Милана 2 у канцеларији 113, дана  04.10.2013.године, у 10.30 часова, према редоследу приспећа.

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку.

Понуде поднете по истеку рока за подношење понуда сматраће се неблаговременим и после окончања поступка отварања понуда биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.

1.8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ   Рок за доношење Одлуке о додели уговора је пет дана од дана отварања понуда.

1.9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ   Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Славица Павловић 036/321-872.

 

 

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику. Поступак отварања понуда води се на српском језику.

 

2.2.  ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

 Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације, и то

 

ПРИЛОЗИ:

1.  Извод из регистра Агенције за привредне регистре …………………………………..…… ПРИЛОГ бр. 1

2.   Уверење надлежног Суда и  надлежне Полицијске управе……………………………..ПРИЛОГ бр. 2

3.   Потврде надлежног Суда или надлежног органа за

регистрацију привредних субјеката   ……………………………………………………………… ПРИЛОГ бр. 3

4.   Потврда Пореске управе и

Потврда надлежне јединице локалне самоуправе ……………………………………………. ПРИЛОГ бр. 4

5. Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН………………………………………………………….. ПРИЛОГ бр. 5

6.   Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода,

служба за катастар непокретности Краљево ………………………………………………….   ПРИЛОГ бр. 6

 

ОБРАСЦИ: 

1.  Образац за оцену испуњености услова …………………………………………………………  Образац бр. 1

2.  Подаци о понуђачу …………………………………………………………………………………….  Образац бр. 2

3.   Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде …..   Образац бр. 3

4.  Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем ……………………………………………  Образац бр. 4

5.  Изјава о ангажовању подизвођача ……………………………………………………………….  Образац бр. 4а

6.  Подаци о подизвођачу ………………………………………………………………………………..  Образац бр. 4б

7.  Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди ………………………………  Образац бр. 5

8.  Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ……………………………….…  Образац бр. 5а

9.  Изјава о независној понуди …………………………………………………………………………  Образац бр. 6

10.  Трошкови израде понуде ………………………………………………………………………….  Образац бр. 7

11.  Модел уговора ………………………………………………………………………………………..  Образац бр. 8

12.  Образац понуде ……………………………………………………………………………………….  Образац бр. 9

13.  Структура цена ……………………………………………………………………………………….  Образац бр. 10

14. ПОМОЋНИ ОБРАЗАЦ – Образац за коверат ………………………………………………….. Образац    ПО 1

 

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

  Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача. Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати. На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то: – Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; – Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; – Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача – носиоца посла.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА   Понуда са варијантама није дозвољена.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.  Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ – лож уља, ЈН бр.4/13 (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.  Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана  од 08,00 до 13,00 часова, на адресу наручиоца. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.  Начин обрачуна цене у случају  измене  понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне  укупне цене након извршене измене понуде.

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.  Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50 %  и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 4) понуђачу који ће издати рачун; 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.9. РОК ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се вршити по испоруци добара  у року од 15 дана од дана службеног пријема рачуна.

2.10. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Испорука добара ћe се вршити сукцесивно, према потреби наручиоца на адреси МШ „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2.

2.11. КВАЛИТЕТ   Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара прописан Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“, бр. 97/2010) и стандарду СРСПС ЕН 590/10.

2.12. РЕКЛАМАЦИЈА НА КВАЛИТЕТ

Наручилац има право рекламације на квалитет испоручених добара, и дужан је да одмах обавести испоручиоца који одмах по пријему обавештења упућује стручно лице ради узорковања добара у циљу анализе.

2.13. ВАЛУТА И ЦЕНА

 Цена мора бити изражена у динарима без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности. Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Евентуалне промене цена мењаће се у складу са кретањем цена нафтних деривата на светском тржишту. Промене цена ће се односити како на повећање тако и на смањење цена деривата. У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.

2.14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да: 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

2.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail:  sekretar.mokranjace@gmail.com.  Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију  пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

2.16. РОК  ВАЖНОСТИ  ПОНУДЕ

  Рок важности понуде je 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда

2.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.  Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда прва приспела.

2.19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је пет дана од дана јавног отварања понуда. Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.  Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.  

2.20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

 Уговор са понуђачем којем је додељен уговор биће закључен у року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама члан 148. – 153. Закона о јавним набавкама које уређују поступак заштите права понуђача.

2.22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односо наредних шест месеци.

2.23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или, модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

2.24. ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Понуђач је дужан  да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

 

 

 

3. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са  чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), а испуњеност наведених услова, понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. истог Закона.

 

 Обавезни услови и доказивање испуњености обавезних услова  

1) Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Правно лице: 

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

Предузетници:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

 

 Без обзира на датум издавања извода

 

2) Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Правно лице:  Извод из казнене евиденције надлежног суда, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова

Предузетници: Извод из казнене евиденције односно уверење  надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова.

Физичка лица:Извод из казнене евиденције односно уверење  надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова.

 

Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

 

3) Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

Правно лице:  Потврде Привредног и Прекршајног суда или Потврда Агенције за привредне регистре

Предузетници: Потврде  Прекршајног суда или Потврда Агенције за привредне регистре

Физичка лица:Потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда.

4) Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима и  Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу или  Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију.

Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

 

5) Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописном;

-За предметну јавну набавку, овај услов је непримењљив.

 

 Додатни услови за учешће у поступку

6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним

,техничким капацитетом – да има у власништву најмање једну бензинску пумпу у градско насељеном месту Краљево.

Доказ: Извод из листа непокретности који издаје Републички геодетски завод, служба за катастар непокретности Краљево , који не може бити старији од шест месеци од дана отварања понуда.

 

   Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до одношења одлуке, осносно залључења уговора. 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама. Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од пет дана од пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа. Уколико то не учини, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.          

  

 Напомена: ако понуђач, уместо тражених доказа, наводи интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, интернет адресу ће уписати у колону „Ко је издао документ“  

 

Место и датум: ______________________ М.П. Понуђач ___________________

потпис овлашћеног лица /

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 1

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЉЕНОСТИ УСЛОВА

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца и с тим у вези прилажемо следећа документа о испуњености обавезних и додатних услова:

 

бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Ко је издао документ Бр и датум издавања документа
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре
2. Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и

надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова.      3. Потврде Привредног суда и

Прекршајног суда или

Агенције за привредне регистре;  4. Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима и

Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу или

Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију.  5. За предметну јавну набавку, дозвола није предвиђена посебним прописом//6. Извод из листа непокретности

Напомена: ако понуђач, уместо тражених доказа, наводи интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, интернет адресу ће уписати у колону „Ко је издао документ“.

Место и датум:

______________________М.П.Понуђач

___________________

/потпис овлашћеног лица /

 

Образац бр. 2    

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Да су приложени подаци оргинални, тврди

 

Датум:                                                              Потпис:

 

Печат:

                                                                         

 1. Подаци о понуђача
Назив понуђача

  

Седиште понуђача (адреса)
Текући рачун
Матични број
Порески број
Шифра делатности
Контакт телефони
Телефакс
E-mail
Одговорна особа (потписник уговора)
Особе за контакт

Образац бр. 3  

  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

   

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)   

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку – лож уља  ЈН бр. 4/13, саставио и потписао   

_______________________________________________________________________

(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача   __________________________________________________          

 

Датум: _________________

                                    М.П. ________________________ /

                                        потпис овлашћеног лица

                                          или овлашћеног члана групе понуђача /              

Образац бр. 4        

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ     

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку –лож уља ЈН бр. 4/13, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

 

Датум: _______________

М.П. ________________________

/ потпис овлашћеног лица/                          

Образац бр. 4а  

 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

  

За реализацију јавне набавке – лож уља ЈН бр. 4/13, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

 

 

Назив подизвођача

Позиција добара које испоручује

Учешће подизвођача

 

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

 

 

 Датум: _______________

 

 

 

 

 

М.П.______________________

/ потпис овлашћеног лица/

 

Образац бр. 4б   

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив понуђача :…………………………………………………………………………………

 

Адеса понуђача:………………………………………………………………………………..

 

Матични број понуђача:………………………………………………………………………..

 

Порески идентификациони број понуђача (PIB):………………………………………….

 

Име особе за контакт……………………………………………………………………………

 

Електонска адреса понуђача (e-mail):…………………………………………………..

 

Телефон:……………………………………………………………………………………………..

 

Телефакс:……………………………………………………………………………………………

 

Број жиро рачуна и назив банке……………………………………………………………..

 

 

 

Место:__________________                                               Потпис овлашћеног лица

 

 

 

Датум:__________________                              M.П.                 __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 5   

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

 

Назив понуђача :…………………………………………………………………………………

 

Адеса понуђача:………………………………………………………………………………..

 

Матични број понуђача:………………………………………………………………………..

 

Порески идентификациони број понуђача (PIB):………………………………………….

 

Име особе за контакт……………………………………………………………………………

 

Електонска адреса понуђача (e-mail):…………………………………………………..

 

Телефон:……………………………………………………………………………………………..

 

Телефакс:……………………………………………………………………………………………

 

Број жиро рачуна и назив банке……………………………………………………………..

 

 Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

Место:__________________                                               Потпис овлашћеног лица

 

 

 

Датум:__________________                              M.П.                 __________________________

 

    

    

Образац бр. 5а  

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку – лож уља ЈН бр. 4/13. 

Овлашћујемо члана групе – носиоца посла _____________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

Назив, седиште и адреса учесника у заједничкој понуди Врста добара које ће испоручити учесник у заједничкој понуди Врста добара које ће испоручити учесник у заједничкој понуди Потпис одговорног лица и печат учесника у заједничкој понуди
Овлашћени

члан групе понуђача  Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђачаЧлан групе

понуђача  Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђачаЧлан групе

понуђача  Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђачаЧлан групе

понуђача  Потпис и печат овлашћеног члана групе понуђача

 

 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.   

  

Датум: ______________________   

 

 

Образац бр. 6 

        

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

     

 Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке добара мале вредности – набавка лож уља ЈН бр. 4/13 подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.    

 

 

       

Датум: _______________

М.П.   ________________________

/ потпис овлашћеног лица/          

        

 

 

 НАПОМЕНА:          

  Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.        

 

 

Образац бр. 7 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

                                                                               

Р.

брНазив трошкаИзнос у динарима

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.      

 

  

Датум: _______________   

М.П.________________________

 / потпис овлашћеног лица /

      

 

Образац бр. 8 

Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице понуђача.   

МОДЕЛ УГОВОРА

 

Уговорне стране:

Музичка Школа „Стеван Мокрањац“ ул. Топлице Милана 2, Краљево, коју заступа директор школе Биљана Мирјанић, (у даљем тексту наручилац ),  порески идентификациони број 100264575; матични број 07101163;

и

_____________________________________________, из ________________  улица__________________________ бр._____, кога заступа директор   ________________________                            (у даљем тексту: испоручилац добара), порески идентификациони број ________________; матични број _____________; текући рачун ______________________ код __________ банке.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:  – да је наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12), спровео поступак јавне набавке мале вредности-лож уље, (редни број набавке 4/13);

Члан 2.

2.1. Предмет уговора је набавка лож уља, а у свему према усвојеној понуди испоручиоца добара број ______ од __________ године која чини   саставни део овог уговора.

Члан 3.

3.1. Уговорну цену чине: – цена  добара  из клаузуле 2.1. овог уговора, без пореза на  додату вредност у  износу од _____________________ динара  и                      – порез на додату вредност, тако да укупна уговорна цена износи ____________             динара.

Члан 4.

4.1. Цена добара из клаузуле 3.1. овог уговора важи на дан испоруке.

4.2. Евентуалне промене цена мењаће се у складу са кретањем цена нафтних деривата на светском тржишту.

4.3. Промене цена ће се односити како на повећање тако и на смањење цена деривата, без сачињавања посебног анекса уговора.

4.4. Понуђач се обавезује да писмено обавести наручиоца о промени цена, а које су у складу са кретањем цена нафтних деривата на светском тржишту, које се утврђују одлуком испоручиоца добара, у складу са законом и подзаконским актима.

Члан 5.

5.1. Испорука добара ћe се вршити сукцесивно, према потреби наручиоца на адреси МШ „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2.

Члан 6.

 6.1. Наручилац се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправно испостављеног рачуна изврши уплату на рачун испоручиоца добара, бр. _________________ код _______________ банке.

  Члан 7.

   7.1. Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара прописан Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и стандарду СРСПС ЕН 590/10.

Члан 8.  

8.1. Наручилац има право рекламације на квалитет испоручених добара, и дужан је да одмах обавести испоручиоца који одмах по пријему обавештења упућује стручно лице ради узорковања добара у циљу анализе. 

Члан 9 

9.1. Уговор важи до 31.12.2013. године од дана потписивања уговорних страна.    

Члан 10.

10.1. Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.                                                        10.2. Отказни рок од 30 (тридесет) дана тече од дана када једна уговорна страна достави другој писмено обавештење о раскиду Уговора.

  Члан 11.

11.1. Све евентуалне спорове који настану из или поводом  овог уговора,  уговорне стране ће покушати да реше споразумно

11.2. Уколико спорови између наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, надлежан у Краљеву.

11.3. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе      Закона о облигационим односима.

11.4. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава наручилац, а 2 (два) испоручилац добара.

11.5. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да          уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

 

 

       Испоручилац добара,                                                          Наручилац,

          МШ“Стеван Мокрањац“ Краљево

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––                                                            Биљана Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 9   

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

 На основу позива за подношење понуда за јавну набавку – набавка лож уља  ЈН бр. 4/13, подносим:    

 

П О Н У Д У   бр. __________ /13 

 

 

1. Понуду дајемо (заокружити):

а) самостално

б) са подизвођачем

в) заједничку понуду  

 

 

2. Услови понуде: 

а ) Вредност понуде: _________________________ динара без ПДВ,

      

словима: ____________________________________________________ динара;     

  б) Рок плаћања: 15 дана, од дана испоруке и службеног пријема исправно                 испостављеног рачуна; 

в) Начин испоруке: сукцесивно по потреби наручиоца; 

 

г) Важност понуде: је 30 дана.       

     

 

 

Место и датум ______________________ 

 

 

Понуђач ______________________ / потпис овлашћеног лица /    

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Образац бр. 10 

СТРУКТУРА ЦЕНА   

Редни број

ОПИС

(НАЗИВ ЛОЖ УЉЕ)

ВРЕДНОСТ И ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ

        

 

 

Јединична мера

Количина

Јединична цена

УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а)

 

1.

Лож уље EЛ

литар

9.000

 

 

2.

Трошкови превоза

литар

9.000

 

 

                

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а      (1+2  )                                            

 

ИЗНОС ПДВ-а     (1+2  )                                              

 

УКУПНО СА ПДВ-ом  (1+2  )                                                   

 

 

 

                

НАПМОМЕНА:

Јединичне цене исказати у динарима по литру. Свака ставка из структуре цена мора бити попуњена, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

Количине добара у спецификацији дате су оквирно, Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих реалних потреба, количине добара се могу кретати највише до износа планираних средстава у Финансијском плану наручиоца.

    

     

Место и датум ______________________ 

 

Понуђач

М.П. _________________

       /потпис овлашћеног лица/              

              

   Образац бр. 11 ПО 1

 

 

                         ПРИМАЛАЦ:           

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац,,

Топлице Милана бр. 2, 36000, Краљево

 

 

 

ПОНУЂАЧ

 

 

Назив………………………………………………………………………………

 

Адреса……………………………………………………………………………..

 

Број телефона…………………………………………………………………..

Број телефакса………………………………………………………………..

Е-маил адреса…………………………………………………………………..

 

Име и презиме овлашћеног лица за контакт……………………………………………………………

 

 

 

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

-ЛОЖ УЉЕ-

Редни број 4/13

 

 

-НЕ ОТВАРАТИ-

 

 

Датум и сат подношења

(попуњава писарница)