ОБАВЕШТЕЊЕ О OБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, за Партију 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 319/1

Дана:  31.03. 2014. године

 

На основу члана 109.  став 4.Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12),  директор МШ  “Стеван Мокрањац“ Краљево, у поступку ЈН MВ 2/14 објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О OБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, за Партију 1

 

1)                  Назив и адреса наручиоца

МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево

ПИБ 100264575, матични 07101163

2)  Интернет страница наручиоца: www. mokranjac-kraljevo.com

3) Врста наручиоца:  просвета

4) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности обликован у 3 партије

5) Врста предмета: Добра

6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. 1 контрабас -37313900 шифра из општег речника набавке

           партија 2. 1 тимпани дупли -37316000 шифра из општег речника набавке

           партија 3. 1 тромбон -37312200 тромбон – шифра из општег речника набавке

ОБУСТАВЉА СЕ поступак за Партију 1, јер прелази процењену вредност.

7. Процењена вредност јавне набавке: за партију 1. 170.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда за партију 1.: две (2)

Подаци о понуђачима: Lyra Style, Gandijeva 122A/3, Novi Beograd i Music AP d.o.o. Sutjeska br.5, 24413 Palić, које су према ЗЈН оцењене као неприхватљиве, јер прелази процењену вредност.

8. Разлог за обуставу поступка: Није прибављена ниједна прихватљива понуда.

9. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће се обновити одмах по

коначности ове одлуке.

 

Краљево, 31.03.2014. године

 

Директор школе,

———————-

Биљана Мирјанић