ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВAЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Музичка школа „Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел.број: 493/1

Дана: 21.05.2015. године

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, број 124/2012 и 14/15)

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2, Краљево

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВAЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 закупа пословног простор 1.2.2

 1. Назив наручиоца: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ .
  Адреса наручиоца: Топлице Милана 2, Краљево
  Интернет страница наручиоца: mokranjac-kraljevo.com
  2. Врста наручиоца: Просвета.
  Врста предмета: Услуге.
  3. Опис предмета набавке: Услуге закупа пословног простора.
  4. Назив и ознака из општег речника набавке: закуп пословног простора, ПА 02–закуп .
  5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

На чл. 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ Републике Србије, бр. 124/12 и 14/15), предвиђено је да се преговараки поступак без објављивања позива за подношење понуда може спровести, ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.

МШ „Стеван Мокрањац“ је од 03.11.2010. год., тј. после катастрофалног земљотреса који је погодио Краљево, привремено измештена на адресу Топлице Милана 2, Краљево у просторије Амасиса д.о.о, Пожешка 65 Б, Београд. Користи простор укупне површине 1110,30 м2 . Наведени простор је далеко од норматива школе, јер није грађен за ту намену, али у односу на остале просторе које Град Краљево има, најприближније одговара нашим потребама, јер у граду не постоји већи од 300 м2 у целини.. С обзиром да већ четири ипо године радимо у том простору, нецелиходно  узимати у закуп други простор, јер би закуп неког другог објекта изазвао веће трошкове и улагања за школу.

С обзиром да нам истиче уговор о закупу 31.08.2015. год., МШ „Стеван Мокрањац“ има потребу да обезбеди пословни простор за обављање своје основне делатности и једино понуђач Амасис доо, Пожешка 65 Б , 11000 Београд може да испуни, предметну набавку .

Наручилац је прибавио позитивно мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-1336/15 од 17.04.2015, чиме су створени услови за спровођење истог.

 1. Назив и адреса лица којем се шаље позив за подношење понуда: Амасис доо, Пожешка 65 Б ,11000 Београд.

Директор школе,

————————–

Биљана Мирјанић