ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 3/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МШ “Стеван Мокрањац“

Топлице Милана 2

Краљево

Дел. бр. 346/1

Дана: 14.04.2015. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12 и 14/15),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 3/15

Врста поступка: јавна набавка мале вредности- Добра

 

1)  Назив и адреса наручиоца

-МШ “Стеван Мокрањац“ ,Топлице Милана 2, Краљево

-ПИБ 100264575, матични 07101163

2)  Интернет страница наручиоца: www. mokranjac-kraljevo.com

3) Врста наручиоца:  просвета

4) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

5) Врста предмета: Добра

6) Опис, назив и ознака из општег речника набавке:37320000-  делови и прибор за     музичке инструменте

7) Вредност уговора о јавној набавци: 166.600,00 динара без пдв-а

8) Критеријум за додолу уговора: најнижа понуђена цена

9) Број примљених понуда: 5

10)Највиша и најнижа понуђена цена: – најнижа 166.600,00 динара без пдв-а

-највиша 216.257,30 динара без пдв-а

11) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

12) Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.2015. године

13) Датум закључења уговора: 08.04.2015. год.

14) Подаци о добављачу: : „Lyra style“ Gandijeva 122A/3, 11070 Beograd

15) Околности које представљају основ за измену уговора: нема

 

 

                                                                                                                            ДИРЕКТОР

                                                                                                                Биљана Мирјанић