ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.55. ст . 1. тачка 2.и чл.60.ст.1.тач.2.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ 124/ 2012 и 14/2015), наручилац Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Краљева објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Топлице Милана 2 Краљево; Read More …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА- ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАБАВКА ДОБАРА- ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА   Јавна набавка број ЈН МВ 4/15 Рок предаје понуда 30.03.2015. до 8,30 часова Јавно отварање понуда, одржаће се: 30.03.2015. у 9,00 часова Укупан Read More …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 3/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 3/15- делови и прибор за музичке инструменте     Назив Наручиоца: МШ „Стеван Мокрањац” Адреса Наручиоца: Топлице Милана 2, 36000 Краљево Интернет страница Наручиоца: www.mokranjac-kraljevo.com Врста Наручиоца: Јавна установа-индиректни Read More …

Измене конкурсне документације 3/15 бр.2.

Измене конкурсне документације 3/15  бр.2. -набавка добара-делови и прибор за музичке инструменте-       На страни 4, 19, 20, 23 и  24. конкурсне документације  бр. 3/15 бр. 205/1 од 10.03.2015. и измене бр. 236/1 од 18.03.2015.  где стоји: trske Read More …

Измене и допуне конкурсне документације 3/15

На основу члана 63. и члана 54. ЗЈН („Сл. Гл. бр. 124/12 и 14/15)     Измене и допуне конкурсне документације 3/15 -набавка добара-делови и прибор за музичке инструменте-       На страни 19.  и 20. конкурсне документације  бр. Read More …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/15 Набавка добара–делови и прибор за музичке инструменте     Јавна набавка број ЈН МВ 3/15 Рок предаје понуда 20.03.2015. у 9:00 часова;   Јавно отварање понуда, одржаће се: 20.03.2015.у  9:30 часова;   Read More …

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл.55. ст.1. тачка 2. и чл.60. ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ 124/ 2012 и 14/2015), наручилац Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Краљева објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1. Наручилац: Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Read More …